Nařízení Komise (ES) č. 531/2005 ze dne 5. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 531/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 531/2005
          ze dne 5. dubna 2005
          o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu [1], a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.
          (2) Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 6. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. dubna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne 5. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Kódy třetích zemí | Standardní dovozní hodnota |
          07020000 | 052 | 99,8 |
          204 | 52,0 |
          212 | 111,3 |
          624 | 166,8 |
          999 | 107,5 |
          07070005 | 052 | 127,9 |
          066 | 73,3 |
          068 | 95,9 |
          096 | 39,9 |
          204 | 47,7 |
          220 | 155,5 |
          999 | 90,0 |
          07091000 | 220 | 141,9 |
          999 | 141,9 |
          07099070 | 052 | 114,2 |
          204 | 42,8 |
          999 | 78,5 |
          08051020 | 052 | 69,1 |
          204 | 50,8 |
          212 | 49,5 |
          220 | 50,5 |
          400 | 60,3 |
          624 | 61,5 |
          999 | 57,0 |
          08055010 | 052 | 77,3 |
          400 | 72,9 |
          624 | 76,4 |
          999 | 75,5 |
          08081080 | 388 | 78,7 |
          400 | 113,3 |
          404 | 120,2 |
          508 | 69,6 |
          512 | 74,7 |
          524 | 73,3 |
          528 | 71,7 |
          720 | 76,7 |
          804 | 109,7 |
          999 | 87,5 |
          08082050 | 388 | 82,3 |
          508 | 129,9 |
          512 | 68,0 |
          528 | 50,8 |
          720 | 39,8 |
          999 | 74,2 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.