Nařízení Komise (ES) č. 545/2005 ze dne 8. dubna 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování, podaným v březnu 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 545/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 545/2005
          ze dne 8. dubna 2005,
          kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování, podaným v březnu 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1206/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (od 1. července 2004 do 30. června 2005) [2], a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1206/2004 se nově přidělují množství, pro která nebyly k 18. únoru 2005 podány žádné žádosti o dovozní licence.
          (2) Článek 2 nařízení Komise (ES) č. 395/2005 ze dne 9. března 2005 o novém přidělení dovozních práv ve smyslu nařízení (ES) č. 1206/2004 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování [3] stanovil množství zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování, která mohou být do 30. června 2005 za zvláštních podmínek dovezena.
          (3) Dle čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 1206/2004 mohou být požadovaná množství snížena. Požadovaná množství přesahují množství, která jsou k dispozici. V rámci zajištění spravedlivého rozdělení množství, která jsou k dispozici, je třeba požadovaná množství úměrně snížit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Každé žádosti o udělení dovozních práv podané v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 1206/2004 se vyhovuje v následujícím rozsahu, vyjádřeno v množství nevykostěného masa:
          -  8,9347 % požadovaného množství u masa určeného k výrobě konzerv dle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1206/2004,
          -  50,0474 % požadovaného množství u masa určeného k výrobě produktů dle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1206/2004.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dne 9. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. dubna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 230, 30.6.2004, s. 42.
          [3] Úř. věst. L 63, 10.3.2005, s. 20.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.