Nařízení Komise (ES) č. 547/2005 ze dne 8. dubna 2005 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 547/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 547/2005
          ze dne 8. dubna 2005
          o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 565/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se stanoví postup pro spravování celních kvót a kterým se zavádí systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí [2], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Množství, na která byly podány žádosti o vydání licence tradičními a novými dovozci ve dnech 4. a 5. dubna 2005 podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 565/2002, překračují dostupná množství pro dovoz výrobků pocházejících z Argentiny.
          (2) Je třeba stanovit, do jaké míry bude možné vyhovět žádostem o licence zaslaným Komisi dne 7. dubna 2005, a pro každou kategorii dovozců a zemi původu produktu určit data, do kterých musí být vydávání osvědčení dočasně zrušeno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na základě žádostí o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002, podaných ve dnech 4. a 5. dubna 2005 a zaslaných Komisi dne 7. dubna 2005, budou licence na požadovaná množství přiděleny v procentních sazbách v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
          Článek 2
          Pro každou příslušnou kategorii dovozců a příslušnou zemi původu se zamítají žádosti o vydání dovozní licence podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 565/2002 vztahující se na čtvrtletí od 1. března 2005 do 31. května 2005 a podané po 5. dubnu 2005, ale ještě před datem uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. dubna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          [2] Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 537/2004 (Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 9).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Země původu produktu | Přidělené procentní sazby |
          Čína | Třetí země kromě Číny a Argentiny | Argentina |
          —tradiční vývozci(čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 565/2002) | — | — | — |
          —noví vývozci (čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 565/2002) | — | — | 36,47 % |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Země původu produktu | Data |
          Čína | Třetí země kromě Číny a Argentiny | Argentina |
          —tradiční vývozci(čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 565/2002) | 31.5.2005 | 31.5.2005 | 31.5.2005 |
          —noví vývozci(čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 565/2002) | 31.5.2005 | 31.5.2005 | 31.5.2005 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.