Nařízení Komise (ES) č. 550/2005 ze dne 7. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 416/2004, kterým se stanoví přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 550/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 550/2005
          ze dne 7. dubna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 416/2004, kterým se stanoví přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první pododstavec tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 416/2004 [1], kterým se stanoví přechodná opatření z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii (dále jen "nové členské státy"), se vyplatí dodatečná částka, pokud kontrola dodržování prahu pro stanovení podpory pro hospodářský rok 2005/06 ukáže, že nebyl překročen práh Společenství.
          (2) Podle nařízení Komise (ES) č. 170/2005 ze dne 31. ledna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví výše podpory pro rajčata určená ke zpracování [2], dodržela množství rajčat, která byla v nových členských státech předmětem žádosti o podporu pro hospodářský rok 2004/05, své vnitrostátní prahy a práh Společenství pro zpracování množství rajčat, na která se vztahují žádosti o podporu pro hospodářský rok 2004/05.
          (3) Po zjištění, že nové členské státy dodržely své vnitrostátní prahy, není v případě rajčat důvod odkládat platbu dodatečné částky podle článku 3 nařízení (ES) č. 416/2004, neboť preventivní opatření nejsou nadále nutná. Je tedy třeba umožnit uvedenou platbu.
          (4) Je proto třeba změnit nařízení (ES) č. 416/2004.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro zpracované ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 3 nařízení (ES) č. 416/2004 se nahrazuje tímto:
          "Článek 3
          1. Pokud kontrola dodržování prahu pro stanovení podpory pro hospodářský rok 2005/06 ukáže, že nebyl překročen práh Společenství, po skončení hospodářského roku 2004/05 se ve všech nových členských státech vyplatí dodatečná částka ve výši 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96, s výjimkou rajčat, pro která se dodatečná částka vyplatí tehdy, když se zjistí, že nové členské státy dodržely své vnitrostátní prahy.
          2. Pokud kontrola dodržování prahu pro stanovení podpory pro hospodářský rok 2005/06 ukáže, že byl překročen práh Společenství, po skončení hospodářského roku 2004/05 se dodatečná částka ve výši 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 vyplatí v těch nových členských státech, v nichž práh nebyl překročen nebo v nichž byl překročen o méně než 25 %, s výjimkou rajčat, pro která se dodatečná částka vyplatí tehdy, když se zjistí, že nové členské státy dodržely své vnitrostátní prahy.
          Dodatečná částka uvedená v prvním pododstavci vychází z částky, o kterou byl překročen příslušný vnitrostátní práh a činí maximálně 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. dubna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 68, 5.3.2004, s. 12.
          [2] Úř. věst. L 28, 1.2.2005, s. 29.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.