Nařízení Rady (ES) č. 555/2005 ze dne 17. února 2005 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2006 stanoví rybolovná práva na tuňáky a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Madagaskarskou demokratickou republikou o rybolovu při pobřeží Madagaskaru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 555/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 555/2005
          ze dne 17. února 2005
          o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2006 stanoví rybolovná práva na tuňáky a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Madagaskarskou demokratickou republikou o rybolovu při pobřeží Madagaskaru
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Madagaskarskou demokratickou republikou o rybolovu při pobřeží Madagaskaru [2] vedly obě smluvní strany jednání s cílem stanovit změny a dodatky dohody na konci období provádění protokolu k ní připojeného.
          (2) Jako výsledek těchto jednání byl dne 8. září 2003 parafován nový protokol, kterým se na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2006 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody.
          (3) Je v zájmu Společenství uvedený protokol schválit.
          (4) Je třeba stanovit způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy a vycházet při tom z tradičního rozdělení rybolovných práv v rámci dohody o rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Protokol, kterým se na od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2006 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Madagaskarskou demokratickou republikou o rybolovu při pobřeží Madagaskaru, se schvaluje jménem Společenství.
          Znění protokolu se připojuje k tomuto nařízení.
          Článek 2
          Rybolovná práva stanovená v protokolu se rozdělují mezi členské státy takto:
          a) plavidla lovící tuňáka vlečnou sítí:
          Španělsko: 22 plavidel;
          Francie: 16 plavidel;
          Itálie: 2 plavidla;
          b) plavidla lovící na dlouhý vlasec s návazci:
          Španělsko: 24 plavidel;
          Francie: 10 plavidel;
          Portugalsko: 6 plavidel.
          Jestliže žádosti o licence těchto členských států nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, může vzít Komise v úvahu žádosti o licence ostatních členských států.
          Článek 3
          Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolov podle tohoto protokolu, oznámí Komisi množství odlovů z jednotlivých populací v rybolovné oblasti Madagaskaru v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři [3].
          Článek 4
          Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat protokol zavazující Společenství.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. února 2005.
          Za Radu
          J.-C. Juncker
          předseda
          [1] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 15. září 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 73, 18.3.1986, s. 26.
          [3] Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.