Nařízení Komise (ES) č. 559/2005 ze dne 12. dubna 2005 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 2074/2004 na dovoz některých mechanismů kroužkových vazačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových vazačů zasílaných z Laoské lidově demokratické republiky, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Laoské lidově demokratické republiky či nikoliv, a o zavedení evidence těchto dovozů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 559/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 559/2005
          ze dne 12. dubna 2005
          o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 2074/2004 na dovoz některých mechanismů kroužkových vazačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových vazačů zasílaných z Laoské lidově demokratické republiky, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Laoské lidově demokratické republiky či nikoliv, a o zavedení evidence těchto dovozů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŽÁDOST
          (1) Komise obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz některých mechanismů kroužkových vazačů pocházejících z Čínské lidové republiky.
          (2) Žádost byla podána dne 28. února 2005 aliancí Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH jménem výrobců, kteří představují více než 70 % výroby některých mechanismů kroužkových vazačů ve Společenství.
          B. VÝROBEK
          (3) Výrobkem dotčeným možným obcházením jsou některé mechanismy kroužkových vazačů, běžně deklarované pod kódem KN ex83051000, pocházející z Čínské lidové republiky. Tento kód KN je uveden pouze pro informaci.
          (4) Výrobkem, kterého se týká šetření, jsou některé mechanismy kroužkových vazačů zasílané z Laoské lidově demokratické republiky (dále jen "prošetřovaný výrobek"), běžně deklarované pod stejnými kódy jako dotyčný výrobek pocházející z Čínské lidové republiky.
          C. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
          (5) Stávajícími platnými opatřeními, která mohou být obcházena, jsou antidumpingová opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 2074/2004 [2], která byla rozšířena na dovoz stejného výrobku zasílaného z Vietnamu [3].
          D. DŮVODY
          (6) Žádost obsahuje dostatečné zřejmé důkazy, že antidumpingová opatření na dovoz dotyčného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky jsou obcházena překládkou prošetřovaného výrobku v Laoské lidově demokratické republice a/nebo jeho montáží v Laoské lidově demokratické republice. Předloženy byly následující důkazy:
          -  Žádost prokazuje, že došlo k významné změně obchodních toků, jelikož dovozy prošeřovaného výrobku se značně zvýšily, zatímco dovozy dotyčného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky se po uložení opatření snížily, a že kromě uložení cla neexistuje pro takovou změnu dostatečné opodstatnění nebo důvod.
          -  Zdá se, že tato změna obchodních toků vyplývá z překládky některých mechanismů kroužkových vazačů pocházejících z Čínské lidové republiky v Laoské lidově demokratické republice a/nebo jejich montáže v Laoské lidově demokratické republice.
          -  Žádost dále obsahuje dostatečné zřejmé důkazy, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opaření na dovoz dotyčného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky, pokud se jedná o ceny i množství. Zdá se, že významný objem dovozů některých mechanismů kroužkových vazačů z Laoské lidově demokratické republiky nahradil dovoz dotyčného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky.
          -  Navíc žádost obsahuje dostatečné zřejmé důkazy, že ceny prošetřovaného výrobku jsou dumpingové ve vztahu k obvyklé hodnotě, jež byla dříve stanovena pro některé mechanismy kroužkových vazačů pocházejících z Čínské lidové republiky dříve.
          -  Budou-li v průběhu šetření zjištěny kromě překládky a montáže i jiné praktiky obcházení přes Laoskou lidově demokratickou republiku ve smyslu článku 13 základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na tyto praktiky.
          E. POSTUP
          (7) S ohledem na výše uvedené došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu některých mechanismů kroužkových vazačů zasílaných z Laoské lidově demokratické republiky v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Laoské lidově demokratické republiky či nikoliv.
          a) Dotazníky
          (8) K získání informací, jež pro šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky vývozcům / výrobcům a sdružením vývozců / výrobců v Laoské lidově demokratické republice, vývozcům / výrobcům a sdružením vývozců / výrobců v Čínské lidové republice, dovozcům a sdružením dovozců ve Společenství, kteří spolupracovali na šetření vedoucímu ke stávajícím opatřením nebo kteří jsou uvedeni v žádosti, jakož i orgánům Čínské lidové republiky a Laoské lidově demokratické republiky. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Společenství.
          (9) Všechny zúčastněné strany by v každém případě měly neprodleně kontaktovat Komisi, nejpozději však ve lhůtě stanovené v článku 3, aby zjistily, zda jsou uvedeny v žádosti, a případně si ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotazník, přičemž na všechny zúčastněné strany se vztahuje lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.
          (10) Orgány Čínské lidové republiky a Laoské lidově demokratické republiky budou informovány o zahájení šetření a obdrží kopii žádosti.
          b) Shromažďování informací a konání slyšení
          (11) Všechny zúčastněné strany se tímto vyzývají, aby písemně sdělily svá stanoviska a předložily podpůrné důkazy. Komise dále může zúčastněným stranám poskytnout slyšení, pokud o to písemně požádají a prokáží, že pro slyšení existují zvláštní důvody.
          c) Osvobození od evidence dovozů nebo opatření
          (12) Protože k možnému obcházení dochází mimo Společenství, mohou být v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení udělena osvobození výrobcům dotyčného výrobku, kteří mohou prokázat, že nejsou ve vztahu k žádnému výrobci, na kterého se opatření vztahují, a u kterých bylo zjištěno, že nejsou do obcházení zapojeni, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 základního nařízení. Výrobci, kteří chtějí získat osvobození, by měli podat žádost řádně doloženou důkazy ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.
          F. EVIDENCE
          (13) Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by měla být u dovozu prošetřovaného výrobku zavedena celní evidence, aby v případě, že šetření prokáže obcházení, mohla být následně na dovozy zasílané z Laoské lidově demokratické republiky uložena antidumpingová cla v příslušné výši se zpětnou platností ode dne celní evidence.
          G. LHŮTY
          (14) V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:
          -  zúčastněné strany mohou samy kontaktovat Komisi, zaslat písemně svá stanoviska, odpovědi na dotazník nebo poskytnout další informace, které by měly být při šetření vzaty v úvahu,
          -  výrobci z Laoské lidově demokratické republiky mohou požádat o osvobození z evidence dovozů nebo opatření,
          -  zúčastněné strany mohou písemně požádat Komisi o slyšení.
          (15) Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se zúčastněná strana sama přihlásí ve lhůtě uvedené v článku 3 tohoto nařízení.
          H. NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE
          (16) V případech, kdy zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou v souladu s článkem 18 základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.
          (17) Pokud se zjistí, že jakákoli zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nebere se na takové informace ohled, a v souladu s článkem 18 základního nařízení se mohou použít dostupné údaje. Pokud jakákoli zúčastněná strana nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může být výsledek pro dotčenou stranu méně příznivý, než kdyby spolupracovala,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 se zahajuje šetření za účelem zjištění, zda dovozy některých mechanismů kroužkových vazačů zasílaných do Společenství z Laoské lidově demokratické republiky, ať už jsou prohlášeny za pocházející z Laoské lidově demokratické republiky či nikoliv, a spadající pod kód KN ex83051000 (kódy TARIC 8305100013 a 8305100023) obcházejí opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 2074/2004.
          Mechanismy kroužkových vazačů jsou pro účely tohoto nařízení mechanismy, které se skládají ze dvou obdélníkových ocelových plechů nebo drátů a na nich upevněných alespoň čtyřech polokroužků z ocelového drátu, které jsou spojeny ocelovou deskou. Lze je otevřít buď roztažením polokroužku nebo pomocí malého západkového mechanismu z oceli upevněného na mechanismu kroužkového vazače.
          Článek 2
          Celní orgány se podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 vyzývají, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení do Společenství.
          Celní evidence končí uplynutím devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby ukončily evidenci dovozů do Společenství u výrobků vyráběných výrobci, kteří požádali o osvobození od evidence a u kterých bylo shledáno, že neobcházejí antidumpingová cla.
          Článek 3
          1. Žádosti o dotazníky se Komisi podávají do patnácti dnů od vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Zúčastněné strany, na jejichž stanoviska má být v průběhu šetření brán ohled, se musí přihlásit Komisi, předložit svá písemná stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoli jiné informace, není-li stanoveno jinak, do čtyřiceti dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          3. Výrobci v Laoské lidově demokratické republice požadující osvobození od evidence dovozů nebo opatření by měli ve stejné čtyřicetidenní lhůtě předložit žádost řádně doloženou důkazy.
          4. Všechny zúčastněné strany mohou také ve stejné čtyřicetidenní lhůtě písemně požádat Komisi o slyšení.
          5. Veškeré informace týkající se řízení, žádosti o slyšení nebo o dotazník a žádosti o osvobození musí být podány písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li uvedeno jinak), a musí v nich být uveden název, poštovní a mailová adresa a telefonní, faxová a/nebo telexová čísla zúčastněné strany. Veškeré písemně předložené informace, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpovědi na dotazník a korespondence, které zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou "Omezený okruh adresátů" [4] a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena poznámkou "K nahlédnutí zúčastněnými stranami" a zašlou se na tuto adresu:
          Evropská komise
          Generální ředitelství pro obchod
          Ředitelství B
          J-79 5/16
          B-1049 Brusel
          Fax: (32-2) 295 65 05.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. dubna 2005.
          Za Komisi
          Peter Mandelson
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 11.
          [3] Nařízení Rady (ES) č. 1208/2004 (Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 1).
          [4] Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 384/96 (Úř věst. L 56, 6.3.1996, s. 1) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (antidumpingová dohoda).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.