Nařízení Rady (ES) č. 564/2005 ze dne 8. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých železných a ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 564/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 564/2005
          ze dne 8. dubna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých železných a ocelových lan a kabelů pocházejících z České republiky, Ruska, Thajska a Turecka a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. PŘEDCHOZÍ POSTUP
          (1) Dne 5. května 2000 Komise zahájila antidumpingové řízení [2] týkající se dovozu některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Turecka.
          (2) Výsledkem tohoto řízení bylo konečné antidumpingové clo, které bylo uloženo nařízením Rady (ES) č. 1601/2001 [3], a které mělo odstranit poškozující účinek dumpingu.
          B. ŽÁDOST O PROZATÍMNÍ PŘEZKUM
          (3) Žádost o částečný prozatímní přezkum nařízení (ES) č. 1601/2001 podala společnost Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S. (dále jen "Has Çelik" nebo "žadatel"), turecký vyvážející výrobce některých železných nebo ocelových lan a kabelů, na kterého se vztahují platná antidumpingová opatření.
          (4) V této žádosti podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení se tvrdí, že okolnosti související s dumpingem, na jejichž základě byla platná opatření zavedena, se změnily, a že dané změny jsou trvalé povahy.
          (5) V žádosti bylo uvedeno, že žadatel prodělal strukturální změny, které mají značný dopad na běžnou hodnotu. Dále žádost obsahovala tvrzení, že srovnání běžné hodnoty založené na nákladech nebo cenách na domácím trhu s cenami pro vývoz do Společenství povede ke značnému snížení dumpingu pod úroveň současných opatření, která jsou u dovozů žadatele uplatňována, tj. pod úroveň 17,8 %. Pokračující uplatňování na stávající úrovni, založené na dříve stanovené úrovni dumpingu, již není pro vyrovnání účinků dumpingu zapotřebí.
          (6) Komise po konzultaci s poradním výborem uznala, že pro zahájení částečného prozatímního přezkumu existují postačující důvody, a zveřejnila proto oznámení (dále jen "oznámení o zahájení") [4] a zahájila šetření, které se týká pouze dumpingu dotyčného žadatele.
          C. POSTUP
          (7) Komise oficiálně informovala zástupce vyvážející země a žadatele o zahájení částečného prozatímního přezkumu a dala všem přímo dotčeným stranám příležitost písemně předložit své připomínky a požádat o slyšení. Připomínky obdržela od styčného výboru pro evropské záležitosti Evropského svazu pro průmysl ocelových lan (EWRIS), který byl žadatelem v původním případě.
          (8) Komise žadateli rovněž zaslala dotazník a žadatel na něj odpověděl ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení.
          (9) Komise si vyžádala a ověřila všechny údaje, které považovala za nezbytné ke stanovení dumpingu, a provedla kontrolu v prostorách žadatele.
          (10) Šetření dumpingu se vztahovalo na období od 1. července 2003 do 29. února 2004 (dále jen "období šetření").
          D. VÝROBEK
          Dotyčný výrobek
          (11) Dotyčný výrobek je totožný s výrobkem, který byl posuzován při šetření, jehož výsledkem bylo uložení stávajících opatření (dále jen "předchozí šetření"), tj. výrobkem jsou železná nebo ocelová lana a kabely, včetně uzavřených lan, kromě lan a kabelů z korozivzdorné oceli, s největším rozměrem příčného průřezu větším než 3 mm, též s připojenými tvarovkami ("ocelová lana" nebo "SWR"), která pocházejí z Turecka a která se běžně zařazují do kódů KN 73121082, 73121084, 73121086, 73121088 a 73121099.
          Obdobný výrobek
          (12) Stejně jako tomu bylo v předchozím šetření, i toto šetření ukázalo, že ocelová lana, která žadatel vyrábí v Turecku a prodává na tureckém trhu nebo vyváží do Společenství, mají stejné základní fyzikální vlastnosti a stejné použití, a lze je tedy považovat za obdobný výrobek ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
          E. DUMPING
          Běžná hodnota
          (13) Pokud jde o zjištění běžné hodnoty, bylo nejprve stanoveno, zda je celkový domácí prodej obdobného výrobku žadatele reprezentativní ve srovnání s jeho celkovým vývozem do Společenství. V souladu s čl. 2 odst. 2 základního nařízení bylo shledáno, že tomu tak je, neboť objem prodeje žadatele na domácím trhu představoval alespoň 5 % jeho celkového objemu vývozu do Společenství.
          (14) Pro každý typ výrobku prodávaný žadatelem na domácím trhu, u kterého se zjistilo, že je přímo srovnatelný s typy vyváženými do Společenství, se posuzovalo, zda je prodej na domácím trhu pro účely čl. 2 odst. 2 základního nařízení dostatečně reprezentativní. Bylo shledáno, že tomu tak je, neboť v průběhu období šetření představoval celkový objem prodeje na domácím trhu u daného typu výrobku 5 % a více celkového objemu prodeje stejného typu vyváženého do Společenství. U většiny typů, které byly během období šetření vyváženy do Společenství, byl nalezen srovnatelný reprezentativní typ prodávaný na domácím trhu.
          (15) U všech typů splňujících kritérium 5 % se rovněž posuzovalo, zda lze prodej jednotlivých srovnatelných typů výrobku na domácím trhu považovat za prodej v rámci běžného obchodního styku, a to tak, že se určil podíl ziskového prodeje daného typu výrobku nezávislým odběratelům. Ve všech případech představoval ziskový prodej daného typu výrobku více než 80 % celkového prodeje daného typu na domácím trhu, a běžná hodnota tedy vycházela z váženého průměru cen veškerého prodeje na domácím trhu uskutečněných v průběhu období šetření.
          (16) V případě typů výrobků vyvážených do Společenství, ke kterým nebyly nalezeny žádné srovnatelné typy prodávané na domácím trhu, byla běžná hodnota vypočtena jako součet výrobních nákladů vzniklých žadateli v souvislosti s vyváženými dotyčnými typy výrobku, přiměřené částky za prodejní, správní a režijní náklady a zisků v souladu s čl. 2 odst. 3 čl. 2 odst. 6 základního nařízení. Základem pro stanovení prodejních, správních a režijních nákladů byl prodej obdobného výrobku, který žadatel uskutečnil na domácím trhu. Základem pro stanovení ziskového rozpětí byl prodej obdobného výrobku, který žadatel uskutečnil na domácím trhu v rámci běžného obchodního styku.
          Vývozní cena
          (17) Vzhledem k tomu, že veškerý prodej dotyčného výrobku pro účely vývozu byl uskutečněn přímo nezávislým zákazníkům ve Společenství, byla vývozní cena stanovena v souladu s čl. 2 odst. 8 základního nařízení na základě daných zaplacených nebo splatných cen.
          Srovnání
          (18) Srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny bylo provedeno na základě ceny ze závodu na stejné obchodní úrovni. Pro účely spravedlivého srovnání byly v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení zohledněny rozdíly u činitelů, na které bylo upozorněno, a které prokazatelně ovlivňují ceny a tím i srovnatelnost cen, tj. náklady na dopravu, na pojištění, náklady na provoz pohotovostních skladů, náklady na nakládku a vedlejší náklady, náklady na poskytnutí úvěrů a provize.
          Dumpingové rozpětí
          (19) V souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení bylo provedeno srovnání váženého průměru upravené běžné hodnoty jednotlivých typů výrobků a váženého průměru čistých vývozních cen ze závodu u srovnatelného typu výrobku.
          (20) Výše popsané srovnání neprokázalo existenci dumpingu.
          F. TRVALÁ POVAHA ZMĚNY OKOLNOSTÍ
          (21) V souladu s čl. 11 odst. 3 základního nařízení se rovněž posuzovalo, zda lze změněné okolnosti přiměřeně označit jako okolnosti trvalé povahy.
          (22) V tomto ohledu šetření odhalilo, že žadatel prodělal strukturální změny, které ve srovnání s obdobím, jež bylo posuzováno při předchozím šetření ( 1. dubna 1999 až 31. března 2000), značným způsobem ovlivnily výrobní strukturu a organizaci, podstatně zvýšily efektivitu výroby a vedly k poklesu výrobních nákladů a ke snížení běžné hodnoty. V témže období se zvýšily i vývozní ceny a nic nenasvědčuje tomu, že by tento nárůst byl dočasný.
          (23) V důsledku toho se dospělo k závěru, že změna okolností, zejména pak nárůst vývozních cen pro Společenství spolu se značným poklesem výrobních nákladů, je trvalé povahy.
          G. ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ
          (24) S ohledem na neexistenci dumpingu se tudíž považuje za vhodné, aby byla opatření týkající se žadatele zrušena.
          (25) Zúčastněné strany byly informovány o skutečnostech a úvahách, na základě kterých byla doporučena změna nařízení (ES) č. 1601/2001, a dostaly možnost předložit své připomínky.
          (26) Svaz EWRIS následně předal některé obecné připomínky týkající se zejména zvyšujících se cen surovin po uplynutí období šetření. EWRIS nezpochybnil výše uvedené závěry týkající se dumpingu, nicméně vyjádřil obavu nad možností, že by žadatel v dumpingu mohl v budoucnosti opět pokračovat.
          (27) Pokud jde o ceny surovin, je třeba poznamenat, že se ceny surovin mohly po uplynutí období šetření zvýšit, ale tato skutečnost nemohla být při výpočtu dumpingu žadatele zohledněna. V daném případě je surovinou válcovaný drát, základní výrobek z oceli, u kterého jsou krátkodobé cenové výkyvy běžné. Jakýkoli nárůst ceny takové suroviny nelze považovat za změnu trvalé povahy, která by mohla zpochybnit výše uvedené závěry.
          (28) Rovněž je třeba poznamenat, že vzhledem k tomu, že se dané opatření ruší pouze pro žadatele a nikoli pro celé Turecko, podléhá žadatel nadále řízení a může být podle čl. 11 odst. 6 základního nařízení znovu prošetřen v rámci jakéhokoli dalšího přezkumu prováděného v případě Turecka,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1601/2001 se mění takto:
          V tabulce v čl. 1 odst. 3 se celní sazba (%) uvedená pro tureckou společnost Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S. (doplňkový kód TARIC A220) nahrazuje tímto:
          "0".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. dubna 2005.
          Za Radu
          J. Asselborn
          předseda
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. C 127, 5.5.2000, s. 12.
          [3] Úř. věst. L 211, 4.8.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1268/2003 (Úř. věst. L 180, 18.7.2003, s. 23).
          [4] Úř. věst. C 67, 17.3.2004, s. 5.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.