Nařízení Komise (ES) č. 567/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví částky, které je třeba zaplatit organizacím producentů olivového oleje a jejich sdružením uznaným podle nařízení Rady č. 136/66/EHS

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 567/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 567/2005
          ze dne 14. dubna 2005,
          kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví částky, které je třeba zaplatit organizacím producentů olivového oleje a jejich sdružením uznaným podle nařízení Rady č. 136/66/EHS
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [1], a zejména na čl. 20d odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V čl. 20d odst. 1 nařízení č. 136/66/EHS se stanoví, že určité procento podpory produkce se odebere jako příspěvek pro financování činností organizací producentů a jejich uznaných sdružení. Pro hospodářské roky 1998/99 až 2004/05 bylo uvedené procento stanoveno na 0,8 %.
          (2) V čl. 21 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2366/98 ze dne 30. října 1998, kterým se stanoví pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje pro hospodářské roky 1998/99 až 2004/05 [2] se stanoví, že jednotkové částky, které mají být přiděleny sdružením a organizacím producentů se stanoví na základě odhadů celkové částky určené k rozdělení. Zdroje dostupné v každém členském státě po výše uvedené srážce musí být přiměřeně rozdělené mezi oprávněné subjekty.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro oleje a tuky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Částky stanovené podle čl. 21 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 2366/98 pro hospodářský rok 2004/05 jsou následující:
          -  pro Řecko 2,0 EUR a 2,0 EUR
          -  pro Španělsko 4,5 EUR a 2,2 EUR
          -  pro Francii 0,0 EUR a 0,0 EUR
          -  pro Itálii 2,0 EUR a 2,2 EUR
          -  pro Maltu 0,0 EUR a 0,0 EUR
          -  pro Portugalsko 0,0 EUR a 6,5 EUR
          -  pro Slovinsko 0,0 EUR a 0,0 EUR
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. dubna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97).
          [2] Úř. věst. L 293, 31.10.1998, s. 50. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1432/2004 (Úř. věst. L 264, 11.8.2004, s. 6).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.