Nařízení Komise (ES) č. 568/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 568/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 568/2005
          ze dne 14. dubna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhu v odvětví cukru [1], a zejména na čl. 22 odst. 2 a na čl. 39 odst. 6 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT [2], a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Zkušenost z hospodářského roku 2003/04, které bylo prvním dodacím obdobím použití nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 [3] ukázala, že je vhodné zlepšit některé řídící postupy stanovené v uvedeném nařízení, zejména pokud jde o stanovení množství povinných dodávek preferenčního cukru podle protokolu AKT-Indie.
          (2) Aby byla zajištěna požadovaná předvídatelnost řádného chodu obchodních operací, je třeba, aby Komise před začátkem uvedeného dodacího období přechodně stanovila množství povinných dodávek podle čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001.
          (3) Pokud jsou blíže známé dodávky uskutečněné v předchozích letech, je v průběhu dodacího období vhodné stanovit tato množství s výhradou možných změn, pokud by pozdější informace tyto změny upřesnily. Aniž jsou dotčena prováděná vyšetřování, v rámci stanovování množství povinných dodávek je nutné také určit jmenovité množství dovozních licencí, pro které nebyl zaznamenán skutečný dovoz do Společenství.
          (4) Nařízení (ES) č. 1159/2003 by proto mělo být změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 se nahrazuje tímto:
          "Článek 9
          1. Komise postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 určí množství povinných dodávek pro každou dotyčnou vyvážející zemi podle článků 3 a 7 protokolu AKT, článků 3 a 7 dohody s Indií, jakož i článků 11 a 12 tohoto nařízení.
          2. Určení množství povinných dodávek pro dodací období:
          a) je předběžně stanoveno před 1. květnem, který předchází uvedenému období;
          b) je přijato před 1. únorem uvedeného období;
          c) je případně upravováno v průběhu uvedeného období, pokud je to nutné kvůli novým informacím a zejména proto, aby se řešily zvláštní, řádně odůvodněné případy.
          Povinné dodávky brané v úvahu při vydávání licencí uvedených v článku 4 se rovnají množstvím stanoveným podle prvního pododstavce, případně jsou upraveny podle rozhodnutí přijatých podle článků 3 a 7 protokolu AKT a dohody s Indií.
          3. Množství povinných dodávek jsou stanovena podle článků 3 a 7 protokolu AKT, článků 3 a 7 dohody s Indií, jakož i článků 11 a 12 tohoto nařízení a berou v úvahu zejména:
          a) dodávky skutečně zjištěné v průběhu předchozích dodacích období;
          b) množství, u kterých bylo prohlášeno, že nemohou být dodána, v souladu s článkem 7 protokolu AKT a dohodou s Indií.
          Pokud jmenovitá množství, na která byly vydány dovozní licence, překračují skutečně zjištěná množství za předchozí dodací období, jsou jmenovitá množství licencí, jejichž dovoz do Společenství nebylo možno zjistit, přidána k množstvím uvedeným v prvním pododstavci písm. a), aniž jsou dotčeny výsledky vyšetřování prováděných příslušnými orgány.
          4. Úpravy uvedené v odst. 2 písm. c) mohou zahrnovat převody množství mezi dvěma po sobě následujícími dodacími obdobími, pokud tím nebude narušen režim zásobování uvedený v článku 39 nařízení (ES) č. 1260/2001.
          5. V každém dodacím období se celková množství povinných dodávek jednotlivých dotyčných vyvážejících zemí dovezou jako preferenční cukr AKT-Indie v rámci povinných dodávek s nulovým clem.
          V hospodářských letech 2003/04, 2004/05 a 2005/06 má povinná dodávka toto pořadové číslo: "preferenční cukr AKT-Indie: č. 09.4321"."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. dubna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          [2] Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1409/2004 (Úř. věst. L 256, 3.8.2004, s. 11).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.