Nařízení Komise (ES) č. 570/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 118/2005, pokud jde o stanovení rozpočtových stropů pro přímé platby podle článku 71 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 570/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 570/2005
          ze dne 14. dubna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 118/2005, pokud jde o stanovení rozpočtových stropů pro přímé platby podle článku 71 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 [1], a zejména na čl. 71 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha IV nařízení (ES) č. 118/2005, kterou se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo dobrovolné provádění režimu jednotné platby a pro roční finanční částky režimu jednotné platby stanovené tímto nařízením, stanoví pro rozpočtový rok 2005 rozpočtové stropy pro přímé platby poskytované podle ustanovení článku 71 nařízení (ES) č. 1782/2003.
          (2) Francie v rámci výpočtu nároků na jednotnou platbu nedávno odhalila, že existuje značný rozdíl mezi finančním výsledkem používání jednotlivých osobních údajů ve vztahu k různým přímým platbám během referenčního období, které slouží k určení referenčních částek, a údaji, které Francie sdělila pro účely stanovení rozpočtových stropů pro různé přímé platby podle nařízení (ES) č. 118/2005.
          (3) Je proto vhodné změnit finanční stropy použitelné ve Francii pro přímé platby pro rok 2005, které stanovilo nařízení (ES) č. 118/2005.
          (4) Proto je třeba změnit nařízení (ES) č. 118/2005.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha IV nařízení (ES) č. 118/2005 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. dubna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 118/2005 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 15).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.