Nařízení Komise (ES) č. 580/2005 ze dne 14. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 206/2005 o zavádění definitivních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 580/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 580/2005
          ze dne 14. dubna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 206/2005 o zavádění definitivních ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94 [1], a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 519/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí a o zrušení nařízení (EHS) č. 1765/82, (EHS) č. 1766/82 a (EHS) č. 3420/83 [2], a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          POSTUP
          (1) Komise uložila dne 4. února 2005 nařízením Komise (ES) č. 206/2005 [3] ("konečné nařízení") konečná ochranná opatření. Podle článku 2 daného nařízení je součástí těchto opatření uplatňování minimální dovozní ceny (dále jen "MDC").
          (2) Čl. 2 odst. 3 konečného nařízení stanoví zejména výši MDC, která se použije do 15. dubna 2005.
          (3) Bod odůvodnění 112 konečného nařízení vyzývá k tomu, aby byla opatření v odůvodněných případech před vstupem upravené MDC v platnost včas přezkoumána.
          (4) V souladu s ustanoveními 112. bodu odůvodnění Komise v současné době sleduje trh a vývoj cen. V této fázi zatím nebylo možné dospět k závěru v otázce přiměřenosti konečné minimální dovozní ceny. Za daných okolností a s cílem umožnit Komisi dospět ke konečnému závěru, zároveň však příliš nenarušit trh, se považuje za vhodné prodloužit období zavádění do 24. května 2005,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Jediný článek
          1. V čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 206/2005 se slova " 15. dubna 2005" nahrazují slovy " 24. května 2005".
          2. V čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 206/2005 se slova " 16. dubna 2005" nahrazují slovy " 25. května 2005".
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. dubna 2005.
          Za Komisi
          Peter Mandelson
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 53. Nařízení naposledy pozměněné nařízení (ES) č. 2200/2004 (Úř. věst. L 374, 22.12.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 89. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 427/2003 (Úř. věst. L 65, 8.3.2003, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 33, 5.2.2005, s. 8.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.