Nařízení Komise (ES) č. 599/2005 ze dne 18. dubna 2005 o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 599/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 599/2005
          ze dne 18. dubna 2005
          o nabídkách podaných na vývoz omleté kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A určené k vývozu do určitých třetích zemí v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 2031/2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží [1] a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 2031/2004 [2] bylo zahájeno nabídkové řízení na stanovení vývozní náhrady pro rýži.
          (2) Podle článku 5 nařízení Komise (EHS) č. 584/75 [3], může Komise podle postupu stanoveného v čl. 26, odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 a na základě předložených nabídek rozhodnout, že nevybere žádnou nabídku.
          (3) Podle kritérií uvedených v čl. 14, odst. 4 nařízení (ES) č. 1785/2003 by maximální náhrada neměla být stanovena.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V případě nabídek, které byly podány ve dnech 11. až 14. dubna 2005 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhrady pro omletou kulatozrnnou, střednězrnnou a dlouhozrnnou rýži A určenou pro vývoz do určitých třetích zemí, které bylo zahájeno nařízením (ES) č. 2031/2004, nebudou učiněny další kroky.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. dubna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.
          [2] Úř. věst. L 353, 27.11. 2004, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 61, 7.3.1975, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1948/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 18).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.