Nařízení Komise (ES) č. 601/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 601/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 601/2005
          ze dne 18. dubna 2005,
          kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na protokol č. 10 o Kypru k Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie [1],
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 866/2004 stanoví seznam hraničních přechodů, na kterých smí osoby a zboží překročit hranici mezi oblastmi, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu a oblastmi nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.
          (2) V důsledku dohody o otevření nových hraničních přechodů Zodia a Ledra Street, je nezbytné přizpůsobit přílohu I.
          (3) Vláda Kyperské republiky vyjádřila s tímto přizpůsobením souhlas.
          (4) Obchodní komora turecké části Kypru byla v této věci konzultována,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 866/2004 se nahrazuje tímto:
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. dubna 2005.
          Za Komisi
          Olli Rehn
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 955.
          [2] Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 128.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.