Nařízení Komise (ES) č. 607/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se počtvrté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 607/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 607/2005
          ze dne 18. dubna 2005,
          kterým se počtvrté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1763/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) [1], a zejména na čl. 10 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 obsahuje seznam osob, kterých se týká zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Komise je oprávněna změnit uvedenou přílohu s přihlédnutím k rozhodnutím Rady, kterými se provádí společný postoj Rady 2004/694/SZBP ze dne 11. října 2004 o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) [2]. Uvedený společný postoj se provádí rozhodnutím Rady 2005/316/SZBP [3]. Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (3) Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. dubna 2005.
          Za Komisi
          Benita Ferrero-Waldner
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 295/2005 (Úř. věst. L 50, 23.2.2005, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 52.
          [3] Viz strana 54 tohoto čísla Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I k nařízení (ES) č. 1763/2004 se mění takto:
          1. Doplňuje se následující osoba:
          a) Tolimir, Zdravko. Datum narození: 27.11.1948.
          2. Odstraňují se následující osoby:
          a) Borovcanin, Ljubomir. Datum narození: 27.2.1960. Místo narození: Han Pijesak, Bosna a Hercegovina. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina.
          b) Jankovic, Gojko. Datum narození: 31.10.1954. Místo narození: Trbuse, obec Foca, Bosna a Hercegovina. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina.
          c) Lukic, Milan. Datum narození: 6.9.1967. Místo narození: Visegrad, Bosna a Hercegovina. Státní příslušnost: a) Bosna a Hercegovina, b) pravděpodobně Srbsko a Černá Hora.
          d) Nikolic, Drago. Datum narození: 9.11.1957. Místo narození: Bratunac, Bosna a Hercegovina. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina.
          e) Pandurevic, Vinko. Datum narození: 25.6.1959. Místo narození: Sokolac, Bosna a Hercegovina. Státní příslušnost: a) Bosna a Hercegovina, b) pravděpodobně Srbsko a Černá Hora.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.