Nařízení Komise (ES) č. 614/2005 ze dne 21. dubna 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku litevského intervenčního orgánu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 614/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 614/2005
          ze dne 21. dubna 2005
          o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku litevského intervenčního orgánu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1] a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 [2], stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenčních orgánů na trh.
          (2) Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 [3], kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a/nebo místa určení intervenčních produktů
          (3) Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 65000 tun pšenice obecné v majetku litevského intervenčního orgánu.
          (4) Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit záruční systém, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by obchodníkům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Proto je nutné pozměnit některá pravidla, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.
          (5) S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny, náhrady by měly být přiděleny jednom pro vývoz do některých třetích zemí.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Litevský intervenční orgán přistupuje ke stálému nabídkovému řízení pro vývoz pšenice obecné v jeho majetku za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.
          Článek 2
          1. Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 65000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory [4] a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska, Rumunska a Švýcarska.
          2. Regiony, ve kterých je množství pšenice obecné uvedené v odstavci 1 uskladněno, jsou uvedeny v příloze I.
          Článek 3
          1. U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní daň ani měsíční přirážka.
          2. Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.
          3. Odchylně od článku 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.
          Článek 4
          1. Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého dne následujícího měsíce.
          2. K nabídkám předloženým v rámci nabídkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení není možné přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 [5].
          Článek 5
          1. Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 vyprší lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 28. dubna 2005 v 9:00 hodin (bruselského času).
          Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídkové řízení končí každý čtvrtek v 9:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dne 5. května 2005.
          Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení skončí dne 23. června 2005 v 9:00 hodin (bruselského času).
          2. Nabídky je třeba předkládat litevskému intervenčnímu orgánu:
          The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency
          L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,
          Vilnius, Lithuania
          Tél.: 370-5-2685049
          Fax: 370-5-2685061
          .
          Článek 6
          Intervenční orgán, skladovatel a kupec, pokud si to přeje, přistupují na základě společné dohody, buď před výdejem, nebo při výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odběru kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a k jejich analýze. Intervenční orgán může být zastoupen zmocněncem, pokud však tímto zmocněncem není skladovatel.
          Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti kupce nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při výdeji ze skladu.
          V případě sporu se výsledky analýz oznamují Komisi.
          Článek 7
          1. Kupec musí přijmout dávku jako takovou pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:
          a) vyšší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení;
          b) vyšší než jsou minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, kdy ale tato kvalita zůstává v mezích odchylky, která se může pohybovat až do:
          -  1 kilogram na hektolitr, co se týče relativní hustoty, ne však méně než 75 kilogramů na hektolitr,
          -  jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,
          -  půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2 a B.4 přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 [6] a
          -  půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy nařízení (EHS) č. 824/2000, aniž jsou však změněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele,
          2. Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu vyšší než minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v odst. 1 písm. b), může kupec:
          a) buď dávku přijmout jako takovou;
          b) nebo odmítnout dotčenou dávku převzít.
          V případu uvedeném v písm. b) kupec bude zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou, včetně záruk, musí však o tom neprodleně informovat Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy II.
          3. Pokud konečný výsledek vykazuje nižší kvalitu, než jsou požadované minimální charakteristické vlastnosti při intervenci nemůže kupec přistoupit k odběru dotyčné dávky. Všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou včetně záruk je zproštěn poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři podle přílohy II.
          Článek 8
          Podle čl. 7 odst. 2 písm. b) prvního pododstavce a odst. 3 může kupec požadovat na intervenčním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom neprodleně informuje Komisi na formuláři v příloze II.
          Pokud kupec v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o náhradu i přes několik nabízených náhrad neobdrží náhradní dávku ve stanovené kvalitě, je zproštěn všech svých závazků včetně záruk, poté co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán na formuláři v příloze II.
          Článek 9
          1. Pokud k výdeji pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz podle článku 6, nese všechna rizika od odběru dávky kupec, aniž jsou dotčeny opravné částky, které by mohl kupec využít vůči skladovateli.
          2. Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami dle článku 6 kromě těch podle čl. 7 odst. 3 nese s výjimkou nákladů na zasilážování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.
          Článek 10
          Odchylně od článku 12 nařízení (EHS) č. 3002/92 musí dokumenty, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat poznámky podle přílohy III.
          Článek 11
          1. Záruka skládaná na základě čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcům vydány vývozní licence.
          2. Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi platnou intervenční cenou v den nabídkového řízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.
          Článek 12
          Litevský intervenční orgán informuje Komisi nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek o nabídkách obdržených v rámci nabídkového řízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v příloze IV.
          Článek 13
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. dubna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2045/2004 (Úř. věst. L 354, 30.11.2004, s. 17).
          [3] Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).
          [4] Včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.
          [5] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1
          [6] Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          (v tunách) |
          Místo uskladnění | Množství |
          Alytus, Jonava, Joniškis, Kretinga, Pakruojis, Panevėžys, Rokiškis, Šiauliai, Vievis | 65000 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Oznámení o odmítnutí nebo případné náhradě dávek v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku litevského intervenčního orgánu
          (Nařízení (ES) č. 614/2005)
          — Jméno vybraného účastníka:
          — Datum nabídkového řízení:
          — Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:
          Číslo dávky | Množství v tunách | Adresa sila | Důvod odmítnutí při převzetí |  
          | | | — relativní hustota (kg/hl)—% vzklíčených zrn—% nečistot (Schwarzbesatz)—% součástí, které nejsou základní obilovinou bezchybná kvalita—ostatní |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          dle článku 10
          — Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 614/2005
          — Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 614/2005
          — Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 614/2005
          — Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 614/2005
          — Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 614/2005
          — Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2005
          — Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 614/2005
          — Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 614/2005
          — Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 614/2005
          — Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 614/2005
          — Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 614/2005
          — Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 614/2005/EK rendelet
          — Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 614/2005
          — Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 614/2005
          — Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 614/2005
          — Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 614/2005
          — Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 614/2005
          — Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 614/2005
          — Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 614/2005.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          -  faxem: (32-2) 292 10 34.
          [1]
          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
          Číslo účastníka | Číslo dávky | Množství v tunách | Nabídková cena(v EUR/t) | Příspěvky (+)Srážky (–)(v EUR/t)(pro připomínku) | Obchodní náklady(v EUR/t) | Země určení |
          1 | | | | | | |
          2 | | | | | | |
          3 | | | | | | |
          atd. | | | | | | |
          [1]
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.