Nařízení Komise (ES) č. 616/2005 ze dne 21. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 616/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 616/2005
          ze dne 21. dubna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 [2] stanoví režim pro odbyt alkoholu vinného původu prostřednictvím veřejných dražeb za účelem jeho použití ve Společenství jako bioethanol. S cílem získat od účastníků za tento alkohol co nejvyšší cenu by měly být veřejné dražby nahrazeny nabídkovým řízením.
          (2) Za tímto účelem by se měla pro různé druhy odbytu alkoholu vinného původu používat stejná pravidla, přičemž je současně nezbytné zohledňovat potřebné vlastnosti pro každé použití a konečné určení alkoholu.
          (3) Pro kontrolu, že se alkohol používá k produkci bioethanolu, schválí členské státy podniky, jež považují za způsobilé na základě jejich kapacity, zpracovatelských zařízení pro alkohol, roční zpracovatelské kapacity a potvrzení vnitrostátních orgánů členského státu konečného kupujícího, že daný podnik používá alkohol pouze k produkci bioethanolu a že se tento bioethanol používá pouze v odvětví pohonných hmot.
          (4) Nabídková řízení by měla probíhat jednou za čtvrt roku, aby byl na jedné straně zajištěn odbyt alkoholu skladovaného intervenčními agenturami členských států a na straně druhé bylo v určité míře zajištěno zásobování podniků v Evropském společenství, které používají alkohol v odvětví pohonných hmot.
          (5) Členské státy by měly na konci každého měsíce sdělovat údaje o destilovaných množstvích vín, vinných kalů a alkoholizovaných vín, které se týkají předchozího měsíce, jakož i množství alkoholu rozdělené na neutrální alkohol, surový alkohol a vínovici.
          (6) Nařízení (ES) č. 1623/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1623/2000 se mění takto:
          1. Články 92 až 94 se nahrazují tímto:
          "Článek 92
          Zahájení nabídkového řízení
          1. Každé čtvrtletí může Komise postupem podle článku 75 nařízení (ES) č. 1493/1999 zahájit jedno nebo několik nabídkových řízení na odbyt alkoholu za účelem výhradního použití ve Společenství v odvětví pohonných hmot jako bioethanol.
          Množství alkoholu zařazené do tohoto nabídkového řízení nesmí na jedno nabídkové řízení překročit 700000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových.
          2. Alkohol je přidělen podnikům usazeným v Evropském společenství a musí být použit v odvětví pohonných hmot.
          Za tímto účelem schválí členské státy podniky, které považují za způsobilé a které podaly žádost doloženou těmito doklady:
          a) prohlášení podniku, že je způsobilý každoročně použít nejméně 50000 hektolitrů alkoholu;
          b) sídlo podniku;
          c) umístění zařízení a kopie plánů zařízení, ve kterém bude alkohol zpracováván, s uvedením roční zpracovatelské kapacity;
          d) kopie schválení tohoto zařízení vystaveného orgány příslušného členského státu;
          e) potvrzení orgánů členského státu každého konečného kupujícího, že dotyčný konečný kupující je schopen alkohol používat pouze k produkci bioethanolu a že tento bioethanol bude dále používán pouze v odvětví pohonných hmot.
          3. Schválení členským státem je platné v celém Společenství.
          4. Podniky schválené Komisí ke dni 1. března 2005 jsou považovány za schválené ve smyslu tohoto nařízení.
          5. Členské státy uvědomí Komisi o jakémkoli novém schválení nebo o odnětí schválení.
          6. Komise pravidelně zveřejňuje seznam podniků schválených členskými státy.
          Článek 93
          Oznámení o nabídkovém řízení
          Oznámení o nabídkovém řízení se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto oznámení uvádí:
          a) zvláštní podmínky nabídkového řízení a název a adresy příslušných intervenčních agentur;
          b) množství alkoholu vyjádřené v hektolitrech alkoholu o 100 % objemových, které je předmětem nabídkového řízení;
          c) šarže;
          d) platební podmínky;
          e) náležitosti pro obdržení vzorku;
          f) výši účastnické jistoty uvedené v čl. 94 odst. 4 a jistoty na řádné provedení uvedené v čl. 94c odst. 3.
          Článek 94
          Podmínky pro nabídky
          1. Každý účastník může podat pouze jednu nabídku na každou šarži zařazenou do nabídkového řízení. Pokud podá více nabídek na jednu šarži, jsou všechny tyto nabídky neplatné.
          2. Nabídka musí uvádět členský stát konečného použití alkoholu zařazeného do nabídkového řízení a závazek účastníka dodržet toto určení.
          3. Nabídka musí být doručena intervenční agentuře příslušného členského státu nejpozději ve 12 hodin bruselského času posledního dne, který je pro podání nabídek stanoven v oznámení o nabídkovém řízení.
          4. Nabídka je platná pouze tehdy, když se před uplynutím lhůty pro podání nabídky prokáže, že účastník složil na celou prodávanou šarži účastnickou jistotu u příslušné intervenční agentury ve výši 4 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových.
          Za tímto účelem vydá neprodleně příslušná intervenční agentura účastníkům potvrzení o složení účastnické jistoty na množství, kterým se daná intervenční agentura zabývá.
          5. Pro účastnickou jistotu je zásadním požadavkem ve smyslu článku 20 nařízení (EHS) č. 2220/85 dodržení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek a složení jistoty na řádné provedení.
          Článek 94a
          Sdělení týkající se nabídek
          Příslušná intervenční agentura předá Komisi do dvou pracovních dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídky anonymní seznam, který pro každou podanou nabídku uvádí:
          a) nabízené ceny;
          b) požadované šarže;
          c) konečné určení alkoholu.
          Článek 94b
          Přijetí nebo zamítnutí nabídky
          1. Komise na základě podaných nabídek a postupem podle čl. 75 odst. 2 nařízení (ES) č. 1493/1999 rozhodne o přijetí nebo zamítnutí těchto nabídek v nejkratší možné době.
          2. Po přijetí nabídek vybere Komise nejvýhodnější nabídku na každou šarži; v případě, že dvě nebo více nabídek uvádějí stejnou cenu, rozhodne losování.
          3. Komise oznámí rozhodnutí přijatá podle tohoto článku těm členským státům a intervenčním agenturám, jež mají v držbě alkohol, pro který byla vybrána nabídka.
          4. Komise zveřejní ve zjednodušené formě výsledky nabídkového řízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 94c
          Oznámení o výběru nabídky
          1. Intervenční agentura neprodleně sdělí každému účastníkovi doporučeným dopisem s dodejkou rozhodnutí o jeho nabídce.
          2. Do dvou týdnů od obdržení sdělení uvedeného v odstavci 1 vydá intervenční agentura každému vybranému účastníkovi prohlášení o výběru nabídky, které potvrzuje, že jeho nabídka byla vybrána.
          3. Každý vybraný účastník do dvou týdnů od obdržení sdělení uvedeného v odstavci 1 prokáže, že složil ve prospěch příslušné intervenční agentury jistotu na řádné provedení ve výši 30 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, jejímž účelem je zajistit, že veškerý alkohol zařazený do nabídkového řízení bude použit pro účel stanovený v jeho nabídce.
          Článek 94d
          Převzetí alkoholu
          1. Intervenční agentura mající v držbě alkohol a vybraný účastník se dohodnou na předběžném plánu pro převzetí alkoholu.
          2. Převzetí alkoholu probíhá po předložení poukázky na převzetí, kterou vystavuje intervenční agentura po zaplacení daného množství. Toto množství se stanoví s přesností na hektolitr alkoholu o 100 % objemových.
          Poukázka na převzetí se vystavuje na množství alespoň 2500 hektolitrů; výjimkou je poslední převzetí v každém členském státu.
          V poukázce na převzetí se uvádí datum, do kterého se musí uskutečnit fyzické převzetí alkoholu ze skladu příslušné intervenční agentury. Lhůta pro převzetí nesmí být delší než osm dní ode dne vystavení poukázky na převzetí. Jestliže se poukázka na převzetí vztahuje na objem vyšší než 25000 hektolitrů, může být tato lhůta delší, nesmí však překročit patnáct dní.
          3. Vlastnictví alkoholu, na který byla vystavena poukázka na převzetí, se převádí na vybraného účastníka k datu uvedenému na poukázce, které musí být stanoveno nejpozději na osmý den od vystavení poukázky; dotyčné množství je považováno za vyskladněné k tomuto datu. Od tohoto okamžiku nese kupující riziko krádeže, ztráty či zničení a náklady na skladování pro nepřevzatý alkohol.
          4. Převzetí alkoholu musí být uzavřeno šest měsíců ode dne obdržení sdělení.
          5. Použití alkoholu zařazeného do nabídkového řízení musí být uzavřeno ve lhůtě dvou let ode dne prvního převzetí."
          2. V čl. 97 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "1. Nabídka je platná pouze tehdy, pokud je předložena písemně a kromě údajů uvedených v pododdílech I, II nebo III obsahuje:".
          3. V článku 98 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
          "1. Po zveřejnění oznámení o nabídkovém řízení a až do uplynutí lhůty, jež je v něm uvedena pro podání nabídek, může každý zájemce po úhradě 10 EUR na litr obdržet vzorek alkoholu nabízeného k prodeji. Množství dodané jednotlivým zájemcům však nesmí překročit pět litrů na nádobu.
          2. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek může účastník nebo schválený podnik uvedený v článku 92 obdržet vzorek alkoholu zařazeného do nabídkového řízení.
          Po uplynutí lhůty pro podání nabídek může účastník, kterému byla schválena náhrada podle čl. 83 odst. 3 druhého pododstavce, obdržet vzorky navrženého náhradního alkoholu.
          Tyto vzorky mohou obdržet v intervenční agentuře po úhradě 10 EUR na litr, množství však nesmí překročit pět litrů na nádobu."
          4. V čl. 100 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:
          "c) Pro alkohol, který byl prodán v nabídkovém řízení pro nové průmyslové užití a v nabídkovém řízení za účelem použití jako bioethanol v odvětví pohonných hmot ve Společenství a který musí být před předepsaným konečným použitím rektifikován, je považováno použití převzatého alkoholu za zcela odpovídající uvedenému účelu, pokud se alespoň 90 % veškerého množství alkoholu převzatého v rámci jednoho nabídkového řízení používá k tomuto účelu.
          Vybraný účastník, který souhlasil s nákupem alkoholu, uvědomí intervenční agenturu o množství, určení a použití produktů získaných rektifikací.
          Ztráty však nesmí překročit mezní hodnoty uvedené pod písmenem b)."
          5. V článku 103 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. V případě destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 sdělují členské státy na konci každého měsíce:
          a) množství vína, vinných kalů a alkoholizovaného vína, která byla destilována v předchozím měsíci;
          b) množství alkoholu rozdělené na neutrální alkohol, surový alkohol a vínovici:
          -  vyrobené v předchozím období,
          -  převzaté intervenčními agenturami v předchozím měsíci,
          -  prodané intervenčními agenturami v předchozím měsíci a část těchto množství, která byla vyvezena, včetně účtovaných prodejních cen,
          -  které mají intervenční agentury v držbě na konci předchozího měsíce."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. dubna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          [2] Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1774/2004 (Úř. věst. L 316, 15.10.2004, s. 61).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.