Nařízení Komise (ES) č. 622/2005 ze dne 21. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 622/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 622/2005
          ze dne 21. dubna 2005,
          kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy nebo cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.
          (2) Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory uvedené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami [2].
          (3) Pokud jde o pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku, náhradu použitelnou pro tyto produkty je nutné vypočítat s ohledem na množství obilovin nutné k výrobě uvažovaných produktů. Toto množství byla stanoveno nařízením (ES) č. 1501/95.
          (4) Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhradu u některých produktů podle jejich země určení.
          (5) Náhradu je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji mezitím změnit.
          (6) Použití těchto pravidel v současné situaci na trzích s obilovinami, a zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad dle přílohy tohoto nařízení.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu, vyvážené v nezměněném stavu, se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 22. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. dubna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne 21. dubna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku
          Kód produktu | Země určení | Měrná jednotka | Výše náhrad |
          1001 10 00 9200 | — | EUR/t | — |
          1001 10 00 9400 | A00 | EUR/t | 0 |
          1001 90 91 9000 | — | EUR/t | — |
          1001 90 99 9000 | A00 | EUR/t | 0 |
          1002 00 00 9000 | A00 | EUR/t | 0 |
          1003 00 10 9000 | — | EUR/t | — |
          1003 00 90 9000 | A00 | EUR/t | 0 |
          1004 00 00 9200 | — | EUR/t | — |
          1004 00 00 9400 | A00 | EUR/t | 0 |
          1005 10 90 9000 | — | EUR/t | — |
          1005 90 00 9000 | A00 | EUR/t | 0 |
          1007 00 90 9000 | — | EUR/t | — |
          1008 20 00 9000 | — | EUR/t | — |
          1101 00 11 9000 | — | EUR/t | — |
          1101 00 15 9100 | C01 | EUR/t | 6,85 |
          1101 00 15 9130 | C01 | EUR/t | 6,40 |
          1101 00 15 9150 | C01 | EUR/t | 5,90 |
          1101 00 15 9170 | C01 | EUR/t | 5,45 |
          1101 00 15 9180 | C01 | EUR/t | 5,10 |
          1101 00 15 9190 | — | EUR/t | — |
          1101 00 90 9000 | — | EUR/t | — |
          1102 10 00 9500 | A00 | EUR/t | 0 |
          1102 10 00 9700 | A00 | EUR/t | 0 |
          1102 10 00 9900 | — | EUR/t | — |
          1103 11 10 9200 | A00 | EUR/t | 0 |
          1103 11 10 9400 | A00 | EUR/t | 0 |
          1103 11 10 9900 | — | EUR/t | — |
          1103 11 90 9200 | A00 | EUR/t | 0 |
          1103 11 90 9800 | — | EUR/t | — |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.