Nařízení Komise (ES) č. 627/2005 ze dne 22. dubna 2005, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 206/2005, kterým se zavádějí konečná ochranná opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 627/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 627/2005
          ze dne 22. dubna 2005,
          kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 206/2005, kterým se zavádějí konečná ochranná opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94 [1], a zejména na čl. 21 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 519/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí a o zrušení nařízení (EHS) č. 1765/82, (EHS) č. 1766/82 a (EHS) č. 3420/83 [2], a zejména na čl. 18 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          POSTUP
          (1) Dne 6. března 2004 zahájila Komise ochranné šetření v souvislosti s dovozy lososa chovaného pro hospodářské účely do Společenství. Dne 4. února 2005 zavedla Komise nařízením (ES) č. 206/2005 [3] konečná ochranná opatření.
          (2) Dne 23. října 2004 zahájila Komise antidumpingové šetření v souvislosti s dovozy lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska. Dne 22. dubna 2005 přijala Komise nařízením (ES) č. 628/2005 [4] prozatímní antidumpingová opatření.
          ÚVAHY
          (3) Zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely jakéhokoli původu následovalo po šetření, které se týkalo období 2000 až 2003. Po stanovení předběžného určení, že v období od 1. října 2003 do 30. září 2004 se dovozy z Norska nadále zvyšovaly a že docházelo k dumpingu působícímu újmu, přijala Komise prozatímní antidumpingová opatření proti dovozu lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska.
          (4) Dovozy lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska představovaly v roce, jenž skončil 30. září 2004, přibližně 60 % trhu Společenství a přibližně 75 % celkových dovozů do Společenství. V nařízení (ES) č. 206/2005 stanovila Komise, že výrazné zvýšení dovozu spojené s propadem cen mělo drtivý dopad na ziskovost výrobců ze Společenství. Prozatímní antidumpingová opatření proti dovozům lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska by odstranila nekalý cenový prvek v těchto dovozech. Lze také předpokládat, že by zpomalila množstevní nárůst dovozů pocházejících z Norska, největšího dovozce do Společenství. S ohledem na specifické okolnosti tohoto případu se má za to, že antidumpingová opatření jsou dostačující k tomu, aby byla napravena újma způsobená výrobnímu odvětví Společenství, a že není nutné nadále zachovávat ochranná opatření, která by proto měla být zrušena ke dni, kdy vstoupí v platnost antidumpingová opatření,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Jediný článek
          Nařízení (ES) č. 206/2005 se zrušuje.
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. dubna 2005.
          Za Komisi
          Peter Mandelson
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 53. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2200/2004 (Úř. věst. L 374, 22.12.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 89. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 427/2003 (Úř. věst. L 65, 8.3.2003, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 33, 5.2.2005, s. 8.
          [4] Viz strana 5 tohoto Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.