Nařízení Komise (ES) č. 632/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1185/2004 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz žita v majetku německého intervenčního orgánu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 632/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 632/2005
          ze dne 26. dubna 2005,
          kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1185/2004 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz žita v majetku německého intervenčního orgánu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady č. 1784/2003/EHS ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1185/2004 [2] zahájilo stálé nabídkové řízení pro vývoz žita ze zásob německé intervenční agentury.
          (2) Čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 1185/2004 uvádí adresu, na kterou musejí být zaslány nabídky německé intervenční agentuře. Na základě vnitřní reorganizace v rámci německých správních útvarů je třeba tuto adresu změnit.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 5 nařízení (ES) č. 1185/2004 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
          "4. Nabídky je třeba předkládat německé intervenční agentuře:
          Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
          Deichmannsaue 29
          D-53179 Bonn
          Fax:
          00 49 (0) 228 6845 3985
          00 49 (0) 228 6845 3276
          ."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení se začíná uplatňovat dnem 28. dubna 2005 v 9:00 hodin (bruselského času).
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. dubna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 227, 26.6.2004, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1730/2004 (Úř. věst. L 307, 5.10.2004, s. 3).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.