Nařízení Rady (ES) č. 639/2005 ze dne 25. dubna 2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz furfuraldehydu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 639/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 639/2005
          ze dne 25. dubna 2005
          o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz furfuraldehydu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          1. Platná opatření
          (1) V lednu 1995 uložila Rada nařízením (ES) č. 95/95 [2] konečná antidumpingová opatření ve formě specifického cla na dovoz furfuraldehydu pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR"). Sazba specifického cla činí 352 EUR za tunu. Na základě prozatímního přezkumu, zahájeného v květnu 1997 na žádost čínského vývozce, byla opatření zachována prostřednictvím nařízení (ES) č. 2722/1999 [3] na další období čtyř let.
          2. Zahájení přezkumného šetření před pozbytím platnosti
          (2) Po zveřejnění oznámení v březnu 2003 o nadcházejícím pozbytí platnosti antidumpingových opatření použitelných pro dovoz furfuraldehydu pocházejícího z ČLR [4] obdržela Komise dne 19. září 2003 žádost o přezkum podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.
          (3) Žádost podala společnost Furfural Español SA (dále jen "žadatel"), která se významně podílí, v daném případě více než 25 %, na celkové výrobě furfuraldehydu ve Společenství. Další výrobce ze Společenství, společnost Lenzing AG, uvedený návrh podpořila. Tito dva výrobci zastupují 100 % výroby furfuraldehydu ve Společenství. Návrh byl odůvodněn tím, že pozbytí platnosti opatření pravděpodobně povede k pokračování nebo opakovanému výskytu dumpingu a újmy pro výrobní odvětví Společenství.
          (4) Komise po konzultaci s poradním výborem dospěla k závěru, že existují dostatečné podklady pro zahájení přezkumu před pozbytím platnosti v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení a zveřejnila oznámení o zahájení tohoto přezkumu v Úředním věstníku Evropské Unie [5].
          3. Strany dotčené šetřením
          (5) Komise oficiálně uvědomila o zahájení přezkumu orgány ČLR, vyvážející výrobce v ČLR, výrobce v Argentině jako navržené analogické zemi, výrobce, dovozce/obchodníky a průmyslové uživatele v rámci Společenství, známé jako dotčené. Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost vyjádřit svá stanoviska písemně a požádat o slyšení ve lhůtě uvedené v oznámení o zahájení šetření.
          (6) Byly rozeslány dotazníky všem účastníkům, kteří byli oficiálně uvědomeni o zahájení přezkumu, a účastníkům, kteří požádali o dotazník v časové lhůtě uvedené v oznámení o zahájení.
          (7) Odpovědi na dotazník byl obdrženy od dvou výrobců ze Společenství, jednoho dovozce/obchodníka, jednoho průmyslového uživatele a jednoho výrobce z analogické země – Argentiny.
          (8) Komise vyhledávala a ověřovala veškeré informace, jež pokládala ze nezbytné pro účely stanovení pravděpodobnosti pokračování nebo opakovaného výskytu dumpingu a působení újmy zájmům Společenství. Byly vykonány ověřovací návštěvy v prostorách následujících společností:
          a) Výrobce v analogické zemi
          - Indunor SA, Buenos Aires, Argentina;
          b) Výrobce ze Společenství
          - Furfural Espanol SA, Alcantarilla, Španělsko;
          c) Nespřízněný dovozce
          - International Furan Chemicals B.V., Rotterdam, Nizozemsko
          .
          (9) Šetření ve věci pokračování nebo opakovaného výskytu dumpingu a působení újmy se týkalo období od 1. října 2002 do 30. září 2003 (dále jen "OŠ"). Zkoumání trendů relevantních pro posouzení pravděpodobnosti pokračování nebo opakovaného výskytu újmy se týkalo období od 1. ledna 2000 do konce OŠ (dále jen "uvažované období").
          B. DOTYČNÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
          1. Dotyčný výrobek
          (10) Dotyčný výrobek je stejný jako při původním šetření, tj. furfuraldehyd pocházející z ČLR, kódu KN 29321200. Furfuraldehyd je též známý pod názvem 2-furaldehyd nebo furfural.
          (11) Furfuraldehyd je nažloutlá kapalina z charakteristickým čpavým zápachem, která se získává zpracováním různých druhů zemědělského odpadu. Furfuraldehyd má dvě hlavní oblasti použití: jako selektivní rozpouštědlo při rafinaci ropy nafty pro výrobu mazacích olejů a jako surovina pro zpracování na furfurylalkohol, používaný pro výrobu umělé pryskyřice na slévárenské licí formy.
          2. Obdobný výrobek
          (12) Shodně s předchozími šetřeními také toto šetření ukázalo, že furfuraldehyd vyráběný v ČLR a vyvážený do Společenství, furfuraldehyd vyráběný a prodávaný na domácím trhu analogické země Argentiny a furfuraldehyd vyráběný a prodávaný ve Společenství výrobci ze Společenství mají tytéž základní fyzikální a chemické vlastnosti a tytéž základní způsoby použití. Byly proto považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
          C. PRAVDĚPODOBNOST POKRAČOVÁNÍ DUMPINGU
          (13) V souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení bylo zkoumáno, zda dumping v současnosti probíhá, a pokud ano, zda pozbytí platnosti opatření pravděpodobně povede k pokračování dumpingu.
          1. Předběžné poznámky
          (14) Z 24 čínských výrobců vyjmenovaných ve stížnosti ani jeden nespolupracoval při šetření a ze strany těchto společností nebyly předloženy žádné informace. Vzhledem k této absenci spolupráce ze strany čínských vyvážejících výrobců bylo nutno níže uvedená zjištění o dumpingu opřít o dostupné údaje, jmenovitě údaje Eurostatu a informace předložené v žádosti o přezkum. V tomto ohledu se konstatuje, že Eurostat uvádí za OŠ pouze údaje o dovozech v režimu aktivního zušlechťovacího styku.
          2. Analogická země
          (15) Vzhledem k tomu, že ČLR je transformační ekonomikou, bylo nutno běžnou hodnotu odvodit z údajů získaných z vhodné třetí země s tržním hospodářstvím, a to v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení.
          (16) Stejně jako při původním šetření byla v oznámení o zahájení přezkumu navržena Argentina jako analogická země pro účely stanovení běžné hodnoty. Po zveřejnění oznámení o zahájení přezkumu nebyly obdrženy žádné připomínky k navrhované analogické zemi.
          (17) Jeden z výrobců furfuraldehydu v Argentině spolupracoval při šetření formou odpovědi na dotazník a tím, že souhlasil s ověřením své odpovědi na místě. Šetření ukázalo, že Argentina má konkurenční trh pro furfuraldehyd, který je asi ze 72 % zásobován domácí produkcí a zbytek tvoří dovozy ze třetích zemí. Objem argentinské výroby představuje více než 60 % objemu čínského vývozu dotyčného výrobku do Společenství v režimu zušlechťovacího styku. Argentinský trh byl proto vyhodnocen jak dostatečně reprezentativní pro stanovení běžné hodnoty v případě ČLR.
          (18) Byl proto učiněn závěr, stejně jako při původním šetření, že Argentina představuje vhodnou analogickou zemi v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení.
          3. Běžná hodnota
          (19) V souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení byla běžná hodnota stanovena na základě ověřených údajů obdržených od spolupracujícího výrobce v analogické zemi, tj. na základě ceny zaplacené nebo splatné na domácím trhu Argentiny nespřízněnými odběrateli, jelikož tyto prodejní transakce byly dle zjištění prováděny v rámci běžného obchodního styku.
          (20) Výsledná běžná hodnota byl stanovena jako vážený průměr tuzemské prodejní ceny pro nespřízněné odběratele ze strany spolupracujícího výrobce v Argentině.
          4. Vývozní cena
          (21) Vzhledem k tomu, že žádný z čínských vývozců do Společenství při šetření nespolupracoval, byly vývozní ceny stanoveny na základě dostupných údajů. Jako nejvhodnější výchozí základna byly zjištěny údaje Eurostatu o dovozech dotyčného výrobku do Společenství. Byť tyto dovozy byly prováděny v režimu aktivního zušlechťovacího styku (čínský furfuraldehyd byl dále zpracováván na furfurylalkohol pro vývoz), neexistoval žádný důvod k domněnce, že by neměly představovat přiměřenou základnu pro stanovení vývozních cen. Kromě toho inspekce na místě u spolupracujícího dovozce potvrdila, že údaje Eurostatu jsou v souladu s ověřenými údaji. Vývozní cena byla proto stanovena na základě údajů Eurostatu o čínských dovozech v režimu aktivního zušlechťovacího styku.
          5. Srovnání
          (22) Pro účely zajištění spravedlivého srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny, a dále v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení se formou úprav přihlédlo k některým rozdílům v dopravném a pojistném, které se promítly do cen a jejich srovnatelnosti.
          6. Dumpingové rozpětí
          (23) V souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení bylo dumpingové rozpětí stanoveno na základě srovnání váženého průměru běžné hodnoty s váženým průměrem vývozních cen při stejné úrovni obchodování. Toto srovnání prokázalo existenci značného dumpingu. Konkrétně se zjistilo, že dumpingové rozpětí v OŠ bylo vyšší než dumpingové rozpětí v hodnotě 62,6 % stanovené při původním šetření a při předchozím přezkumu.
          7. Vývoj vývozu v případě zrušení opatření
          a) Vývoz
          (24) Šetření ukázalo, že množství vyvezené z ČLR do Společenství v režimu aktivního zušlechťovacího styku se od roku 2000 do OŠ významně zvýšilo (viz níže bod odůvodnění 33). V případě zrušení opatření je možno očekávat, že vývoz z ČLR by značně vzrostl také mimo samotný režim aktivního zušlechťovacího styku, a to vzhledem k významnému cenovému rozdílu mezi furfuraldehydem výrobců z Číny a ES a k nevyužité kapacitě objasněné níže v bodu odůvodnění 26.
          b) Nevyužitá kapacita v ČLR
          (25) Vzhledem k tomu, že o čínském průmyslu furfuraldehydu je k dispozici jen málo veřejných informací, následující údaje se opírají převážně o informace obsažené v žádosti o přezkum.
          (26) Podle žádosti o přezkum před pozbytím platnosti činí celková čínská produkce furfuraldehydu asi 180000 tun ročně, což je více než čtyřnásobek celkové spotřeby furfuraldehydu ve Společenství. Čínská míra využívání kapacit údajně dosahuje asi 70 %, což znamená, že v ČLR existuje volná kapacita asi 50 – 60000 tun ročně, tj. více než celková spotřeba Společenství. Podle výrobce ze Společenství se čínská produkce neustále podle potřeby mění. V návaznosti na to jsou některé závody na přechodná období uzavírány a v případě potřeby opět uváděny do provozu. V současnosti je údajně v provozu více než 80 závodů na výrobu furfuraldehydu, převážně v severovýchodní části ČLR.
          (27) Z toho plyne, že v ČLR je k dispozici velká výrobní kapacita, přičemž flexibilita při obnovování provozu závodů dokládá, že výrobci jsou schopni rychle zvýšit produkci a směrovat ji na libovolný vývozní trh, včetně trhu Společenství, pokud by byla opatření zrušena.
          c) Vývoz v režimu aktivního zušlechťovacího styku
          (28) Konstatuje se, že veškerý vývoz dotyčného výrobku z ČLR do Společenství v průběhu OŠ se uskutečňoval v režimu aktivního zušlechťovacího styku. Čínský furfuraldehyd byl dále zpracováván na furfurylalkohol, který byl pak vyvážen. Lze důvodně předpokládat, že zrušení opatření by vyústilo v opětovné zahájení vývozu z ČLR do Společenství nad rámec režimu aktivního zušlechťovacího styku. Takový dodatečný vývoz by s nejvyšší pravděpodobností byl rovněž prováděn s výrazným dumpingem. Je skutečností, že současné vývozní ceny realizované v režimu aktivního zušlechťovacího styku nejsou ovlivněny antidumpingovými cly, jelikož tento druh vývozu zjevně není zatížen jakýmkoli clem. Výrobce ze Společenství a čínští vývozci hospodářsky soutěžili o tyto prodeje, jako by žádné clo neexistovalo. Lze proto důvodně předpokládat, že takové ceny vypovídají o úrovni budoucích cen, pokud by byla zrušena opatření. Dále se rovněž konstatuje, že čínské vývozní ceny v režimu aktivního zušlechťovacího styku se v průběhu OŠ podbízely o 44 % pod ceny výrobců ze Společenství a že i kdyby se takto nepodbízely pod ceny Společenství, byly by stále ještě dumpingové.
          8. Závěr o pravděpodobnosti pokračování dumpingu
          (29) Vzhledem k tomu, že ČLR má značnou nevyužitou výrobní kapacitu a v současnosti vyváží do Společenství pouze v režimu aktivního zušlechťovacího styku, lze důvodně očekávat, že – pokud by opatření byla zrušena – budou na trh Společenství směrovány další významné objemy vývozů.
          (30) Šetření ukázalo, že vývoz z ČLR se nadále uskutečňuje při dumpingových cenách a že dumpingové rozpětí zjištěné v průběhu OŠ bylo dokonce vyšší, než dumpingové rozpětí stanovené při předchozím přezkumu. Vzhledem k okolnostem případu lze důvodně očekávat, že dumping bude pravděpodobně pokračovat i v budoucnu.
          D. VYMEZENÍ VÝROBNÍHO ODVĚTVÍ SPOLEČENSTVÍ
          (31) Ve Společenství existují dva výrobci dotyčného výrobku. Kromě žadatele podpořil žádost o přezkum ještě další výrobce ze Společenství, společnost Lenzing AG (dále jen "další výrobce ze Společenství"). V průběhu OŠ představovali oba tito výrobci 100 % produkce furfuraldehydu ve Společenství. Obě společnosti odpověděly na dotazníky a plně spolupracovaly při šetření. Na tomto základě uvedení dva výrobci ze Společenství tvoří výrobní odvětví Společenství ve smyslu čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 4 základního nařízení. Z důvodů ochrany důvěrných informací jsou údaje o výsledcích výrobního odvětví Společenství uváděny pouze v indexovaném vyjádření.
          E. SITUACE TRHU SPOLEČENSTVÍ
          1. Spotřeba Společenství
          Tabulka 1
          Spotřeba Společenství
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Tun | 38699 | 45005 | 38007 | 41513 |
          Index | 100 | 116 | 98 | 107 |
          Meziroční trend | | 16 | – 16 | 9 |
          (32) Spotřeba Společenství vycházela z úhrnu objemů prodeje dosažených odvětvím Společenství v rámci Společenství a dovozů z ČLR realizovaných v režimu aktivního zušlechťovacího styku a dovozů z dalších třetích zemí. Spotřeba furfuraldehydu ve Společenství se významně zvýšila v letech 2000 a 2001. V roce 2002 spotřeba furfuraldehydu Společenstvím poklesla na přibližně stejnou úroveň jako v roce 2000. Mezi rokem 2000 a obdobím OŠ spotřeba furfuraldehydu ve Společenství vzrostla o 9 %. Vývoj spotřeby souvisí se skutečností, že furfuraldehyd se používá rovněž k výrobě furfurylalkoholu. Výroba a prodej furfurylalkoholu vzrostla v roce 2001, ale poklesla významně v roce 2002 a spotřeba furfuraldehydu se v důsledku toho odpovídající měrou snížila. V průběhu OŠ došlo k oživení výroby furfurylalkoholu, a tedy i spotřeby furfuraldehydu.
          2. Dovoz z ČLR
          a) Objem, tržní podíl a ceny
          (33) Podle informací z Eurostatu se od roku 2001 dovoz z ČLR uskutečňoval pouze v režimu aktivního zušlechťovacího styku. Tato praxe byla zavedena již v roce 2000, kdy v režimu aktivního zušlechťovacího styku proběhlo asi 75 % čínského dovozu. Objemy dovážené z ČLR v průběhu uvažovaného období vzrostly z 3198 tun na 5167 tun, což představuje zvýšení o 61,6 % mezi rokem 2000 a OŠ. Konstatuje se, že v roce 2002 prodej furfurylalkoholu významně poklesl. Následoval však opětovný nárůst v průběhu OŠ. Tržní podíl čínského dovozu vzrostl během uvažovaného období z 8,2 % na 12,4 %. I když výkyvy v uvedených dovozech čínského furfuraldehydu mohou do jisté míry připadat na vrub výkyvů ve výrobě furfurylalkoholu, nelze tím objasnit obrovský nárůst dovozních objemů zvláště v průběhu OŠ a tržního podílu. Průměrná cena čínských dovozů klesla z 648,68 EUR za tunu v roce 2000 na 508,65 EUR za tunu v průběhu OŠ, což znamená snížení o 21,6 % v průběhu uvažovaného období. Trend sílícího podbízení lze zřetelně nalézt i při srovnání jednotkových cen furfuraldehydu výrobců čínských a ze Společenství. Na začátku uvažovaného období v roce 2000 byly čínské ceny o 4,4 % nižší než ceny výrobců ze Společenství. V průběhu OŠ byly nižší o 44,1 %.
          Tabulka 2
          Dovoz z ČLR v režimu aktivního zušlechťovacího styku
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Objem (tun) | 3198 | 4143 | 2450 | 5167 |
          Indexace | 100 | 130 | 77 | 162 |
          Tržní podíl | 8,3 % | 9,2 % | 6,4 % | 12,4 % |
          Cena (EUR/t) | 648,68 | 678,48 | 540,06 | 508,65 |
          Indexace | 100 | 104,6 | 83,3 | 78,4 |
          3. Hospodářská situace výrobního odvětví Společenství
          a) Výroba
          Tabulka 3
          Výroba Společenství
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Index | 100 | 94 | 87 | 85 |
          Meziroční trend | | – 5,8 | – 7,3 | – 2,2 |
          (34) Výroba výrobního odvětví Společenství se v průběhu uvažovaného období každoročně snižovala a v průběhu OŠ byla o 15 % nižší než v roce 2000. Jeden z výrobců ze Společenství v roce 2000 ukončil výrobu furfuraldehydu v jednom ze svých výrobních závodů.
          b) Výrobní kapacita a využití kapacity
          Tabulka 4
          Kapacita Společenství
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Index | 100 | 104 | 100 | 99 |
          Meziroční trend | | 3,9 | – 3,4 | – 1,2 |
          (35) Výrobní kapacita v průběhu uvažovaného období mírně klesala, když napřed v roce 2001 stoupla o 3,9 % ve srovnání s rokem 2000. Ukončení výroby furfuraldehydu v jednom z výrobních závodů v roce 2000 není do výše uvedených údajů o kapacitě promítnuto, jelikož společnost nadále tento závod pokládá za součást své výrobní kapacity, tj. výrobu lze v případě potřeby během krátké doby opět zahájit.
          Tabulka 5
          Využití kapacity
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Index | 100 | 91 | 87 | 86 |
          (36) Výše uvedená tabulka ukazuje, že využití kapacity v průběhu uvažovaného období každoročně klesalo a v průběhu OŠ bylo o 14 % nižší než v roce 2000.
          c) Prodej v rámci Společenství
          Tabulka 6
          Objem prodejů
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Index | 100 | 96 | 87 | 87 |
          Meziroční trend | | – 4,4 | – 9,4 | 0,3 |
          (37) Prodej výrobního odvětví Společenství z prodeje nespřízněným odběratelům v rámci Společenství klesl mezi rokem 2000 a OŠ o 13 %. Tento pád byl obzvláště výrazný v letech 2000 až 2002, kdy odvětví zvýšilo ceny, aby kompenzovalo drastický nárůst cen surovin. V průběhu OŠ bylo možné tento trend zastavit, jelikož výrobní odvětví Společenství ceny snižovalo, aby se vyhnulo dalším ztrátám na objemu prodeje.
          d) Ceny
          Tabulka 7
          Prodejní ceny výrobního odvětví Společenství
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Index | 100 | 127 | 135 | 134 |
          Meziroční trend | | 27,2 | 6,0 | – 0,6 |
          (38) Průměrné prodejní ceny furfuraldehydu se od roku 2000 do roku 2002 zvýšily o 35 %, když se výrobní odvětví Společenství pokoušelo zvýšením svých prodejních cen kompenzovat drastický nárůst cen surovin.
          e) Tržní podíl
          Tabulka 8
          Tržní podíl výrobního odvětví Společenství
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Index | 100 | 82 | 88 | 81 |
          (39) Tržní podíl výrobního odvětví Společenství se mezi rokem 2000 a OŠ snížil o 19 %. K největšímu poklesu tržního podílu výrobců ze Společenství došlo v letech 2000 a 2001. V roce 2002 se výrazně snížila spotřeba furfuraldehydu ve Společenství, převážně v důsledku klesající produkce furfurylalkoholu. Tržby výrobního odvětví Společenství z furfuraldehydu se v roce 2002 snížily rovněž. Pokles prodeje výrobního odvětví Společenství byl nicméně poměrně nižší než propad spotřeby furfuraldehydu v roce 2002. Proto se tržní podíl výrobního odvětví Společenství v roce 2002 zvýšil. V průběhu OŠ spotřeba furfuraldehydu i čínský dovoz opět vzrostly, zatímco prodej výrobního odvětví Společenství se udržoval na přibližně téže úrovni jako předchozí rok. V důsledku toho tržní podíl výrobního odvětví Společenství poklesl.
          f) Zásoby
          Tabulka 9
          Zásoby
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Index | 100 | 103 | 128 | 122 |
          Meziroční trend | | 3,5 | 23,3 | – 4,1 |
          (40) Výše uvedená tabulka ukazuje, že se zásoby výrobního odvětví Společenství v průběhu uvažovaného období zvýšily o 22 %. Zvýšení stavu zásob bylo zvláště výrazné v letech 2001 a 2002, kdy zásoby vzrostly o 24 %. Zásoby se na objemu tržeb výrobního odvětví Společenství v EU v roce 2000 podílely 9,4 %, tento podíl se však v průběhu OŠ zvýšil na 13,3 %.
          g) Rentabilita
          Tabulka 10
          Rentabilita
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Index | 100 | 235 | 133 | 146 |
          Meziroční trend | | 135,1 | – 43,5 | 9,3 |
          (41) Celková rentabilita výrobního odvětví Společenství se v průběhu uvažovaného období udržovala na poměrně dobré úrovni. Hlavním důvodem však byla skutečnost, že další výrobce ze Společenství, který podpořil stížnost, vykazuje ve všech sledovaných letech mimořádně vysokou rentabilitu, zatímco rentabilita žadatele během téhož období výrazně klesla (8,2 procentního bodu). Další výrobce ze Společenství získává furfuraldehyd jako vedlejší produkt při výrobě viskózy, zatímco žadatel používá pro výrobu furfuraldehydu jako hlavní surovinu mandlové skořápky. Cena mandlových skořápek v letech 2000 až 2002 prudce stoupla (o 51 %), což výrazně zhoršilo ziskové rozpětí žadatele, zatímco náklady na suroviny pro dalšího výrobce ze Společenství vzrostly jen mírně. Prodejní, správní a režijní náklady žadatele vzrostly v absolutním vyjádření jen mírně, tj. o 5,5 % od roku 2000 do OŠ. Proto byl pokles rentability zapříčiněn převážně nárůstem cen surovin. Pokus o kompenzaci vyšších nákladů na suroviny pomocí zvýšení prodejních cen furfuraldehydu vyústil v pokles prodeje.
          h) Peněžní toky
          Tabulka 11
          Peněžní toky
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Index | 100 | 141 | 104 | 107 |
          Meziroční trend | | 41,1 | – 26,0 | 2,5 |
          (42) Peněžní toky sledovaly podobný trend jako rentabilita: výrazně stouply v letech 2000 a 2001, načež se v následujících letech zhoršovaly. Stejně jako v případě rentability další výrobce ze Společenství, který podpořil stížnost, vykazoval v průběhu uvažovaného období mimořádně dobré peněžní toky, zatímco žadatel vykazoval během téhož období zřetelné snižování svých peněžních toků (– 42,7 %).
          i) Investice, návratnost investic a schopnost získat kapitál
          Tabulka 12
          Investice
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Index | 100 | 93 | 63 | 98 |
          Meziroční trend | | – 6,8 | – 32,8 | 55,9 |
          (43) Investice v letech 2000 až 2002 výrazně poklesly a znovu rostly až v průběhu OŠ, kdy další výrobce ze Společenství vložil značné investice do linky na výrobu viskózy (furfuraldehyd je vedlejším produktem procesu zpracování celulózy). Investice žadatele v průběhu uvažovaného období prudce klesly o 80 %. Šetření ukázalo, že provozní návratnost investic se v průběhu uvažovaného období zhoršila souběžně s vývojem rentability.
          Tabulka 13
          Návratnost investic a schopnost získat kapitál
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Index | 100 | 207 | 38 | 34 |
          Meziroční trend | | 107,4 | – 81,7 | – 11,0 |
          (44) Údaje o návratnosti investic v uvedené tabulce ukazují pouze vývoj u žadatele. Tato tabulka ukazuje jednoznačné zhoršení návratnosti jeho investic v průběhu uvažovaného období. Pokud jde o dalšího výrobce ze Společenství, který podpořil stížnost, náleží do skupiny společností se zaměřením na jiné produkty než furfuraldehyd. V praxi představuje furfuraldehyd jen malý vedlejší produkt jednoho z hlavních výrobních procesů společnosti. Proto tato společnost není schopna vypočítat návratnost investic tak, aby v případě furfuraldehydu měla výpovědní hodnotu. V důsledku snížení rentability a peněžních toků se během uvažovaného období významně zhoršila schopnost žadatele získávat kapitál. Toto zhoršení je zjevně patrné také z investic žadatele, které se během uvažovaného období prudce snížily o 80 %.
          j) Zaměstnanost, produktivita a mzdy
          Tabulka 14
          Zaměstnanost
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Index | 100 | 75 | 84 | 82 |
          Meziroční trend | | – 25,0 | 12,1 | – 2,7 |
          (45) Výše uvedená tabulka ukazuje, že v průběhu uvažovaného období se zaměstnanost snížila o 18 %. Tento pokles zaměstnanosti v roce 2000 – 2001 odráží zastavení výroby furfuraldehydu v jednom z výrobních závodů.
          (46) Produktivita během uvažovaného období vzrostla o 4 %, jako to ukazuje následující tabulka:
          Tabulka 15
          Produktivita
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Index | 100 | 126 | 104 | 104 |
          Meziroční trend | | 25,6 | – 17,4 | 0,5 |
          (47) V průběhu uvažovaného období průměrné mzdy zaměstnanců výrobního odvětví Společenství vzrostly o 6 %, tj. méně než průměrná míra inflace Společenství:
          Tabulka 16
          Mzdy
          | 2000 | 2001 | 2002 | IP |
          Index | 100 | 99 | 97 | 106 |
          Meziroční trend | | – 0,8 | – 1,9 | 8,7 |
          k) Velikost dumpingového rozpětí a dopady minulého dumpingu nebo subvencování
          (48) Jelikož dumping pokračoval na úrovni podobné, ne-li vyšší, než byla úroveň stanovená při předchozích šetřeních (viz bod odůvodnění 1 výše), dopad velikosti skutečného dumpingového rozpětí na situaci výrobního odvětví Společenství nelze považovat za odchylný od rozpětí stanoveného během těchto šetření.
          l) Růst
          (49) Spotřeba Společenství vzrostla v průběhu uvažovaného období o 7 %, zatímco výroba výrobního odvětví Společenství, objem prodejů a tržní podíl během téhož období klesaly. Zároveň výrazně stoupl objem a tržní podíl dovozu z ČLR. To znamenalo, že výrobní odvětví Společenství během uvažovaného období nevyužívalo plně přínosu z růstu trhu.
          4. Vliv ostatních faktorů
          a) Ceny surovin
          (50) Značný růst ceny suroviny používané žadatelem v roce 2001 a 2002 měl přirozeně záporný dopad na jeho rentabilitu v uvedených letech. Situace se nicméně v průběhu OŠ změnila, když došlo k poklesu ceny surovin. Proto i přes to, že ceny surovin mohly přispět k problematické situaci výrobního odvětví Společenství v průběhu uvažovaného období, nebyly natolik významné, aby v průběhu OŠ způsobily újmu.
          b) Vývozní činnost Společenství
          (51) Podle údajů Eurostatu byl celkový vývoz ze Společenství v průběhu uvažovaného období nevýznamný, tj. jedna či dvě tuny ročně. Vývozní činnost výrobního odvětví Společenství proto nemohla v průběhu uvažovaného období přispět k utrpění žádné újmy.
          c) Objemy a ceny dovozu z ostatních třetích zemí
          (52) Podle údajů Eurostatu se objemy dovozu furfuraldehydu do Společenství z dalších zemí kromě ČLR a jejich průměrné ceny vyvíjely následovně:
          Tabulka 17
          Dovoz do Společenství z ostatních třetích zemí (objem)
          (v tunách) |
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Thajsko | 167 | 551 | 1481 | 888 |
          Slovinsko | 1227 | 1290 | 1204 | 1410 |
          Jižní Afrika | 4183 | 7852 | 2601 | 3706 |
          Dominikánská republika | 24017 | 25509 | 25157 | 25213 |
          Celkem | 29594 | 35202 | 30443 | 31217 |
          Tabulka 18
          Dovoz do Společenství z ostatních třetích zemí (průměrná cena)
          (v EUR/t) |
          | 2000 | 2001 | 2002 | OŠ |
          Thajsko | 2150 | 1849 | 5271 | 635 |
          Slovinsko | 694 | 618 | 647 | 635 |
          Jižní Afrika | 1158 | 1558 | 543 | 832 |
          Dominikánská republika | 543 | 1235 | 541 | 452 |
          Průměr | 645 | 1294 | 775 | 510 |
          (53) Objemy dovozu furfuraldehydu ze všech třetích zemí s vyloučením ČLR zůstávaly v průběhu uvažovaného období poměrně stabilní, s výjimkou roku 2001, kdy se zvýšily dovozy z Jižní Afriky a zejména Dominikánské republiky, a to v důsledku nárůstu spotřeby furfuraldehydu na výrobu furfurylalkoholu. Je třeba konstatovat, že stejně jako při původním šetření tvoří dovoz z Dominikánské republiky výhradně zásilky od mateřské společnosti její evropské dceřiné společnosti pro účely výroby furfurylalkoholu. Proto ceny uplatňované při těchto transakcích jsou cenami mezi spřízněnými společnostmi a nemusí vyjadřovat reálné tržní ceny. Konstatuje se, že furfuraldehyd z Dominikánské republiky není dostupný na volném trhu Společenství. Nebyly proto nalezeny žádné známky toho, že by tyto případy dovozu jakkoli přispěly k problematické situaci výrobního odvětví Společenství. Dovoz z Jižní Afriky, druhé největší vyvážející země, v průběhu uvažovaného období klesl o 11 %. V průběhu OŠ byly průměrné dovozní ceny ze všech třetích zemí, s výjimkou Dominikánské republiky, významně vyšší než dovozní ceny v režimu aktivního zušlechťovacího styku z ČLR. Byl proto učiněn závěr, že ačkoli ostatní dovozy mohly přispět k problematické situaci výrobního odvětví Společenství, jejich objemy a ceny jsou takové, že jejich dopad nelze pokládat za podstatný.
          5. Závěr o situaci výrobního odvětví Společenství
          (54) Po uložení antidumpingových opatření se situace výrobního odvětví Společenství stabilizovala, zůstává však zranitelná. Výroba, výrobní kapacita a prodej poklesly, stejně jako prodejní ceny a tržní podíl výrobního odvětví Společenství. Investice, návratnost investic a zaměstnanost poklesly rovněž, zatímco stav zásob se zvýšil, zejména v letech 2001 až 2002, souběžně s poklesem prodeje a snížením tržního podílu. Rentabilita a peněžní toky se během uvažovaného období v průměru zlepšily, klesaly však od roku 2001. Ukazatele újmy proto neumožňují dojít k závěru, že existuje jednoznačný obraz způsobené újmy. Kromě toho je nutno zdůraznit, že situace dvou uvedených výrobců ze Společenství se značně liší, jelikož žadatel se nachází v mnohem problematičtější situaci než druhý výrobce ze Společenství, který podpořil stížnost. V případě prvního z výrobců mohlo vzniknout určité částečné způsobení újmy cenami surovin. Za těchto okolností a zejména vzhledem ke skutečnosti, že dovoz z ČLR se uskutečňoval pouze v režimu aktivního zušlechťovacího styku, nebylo možno stanovit existenci situace pokračujícího působení újmy vyvolávaného dumpingovým dovozem. Bylo proto zkoumáno, zda dojde k opakovanému výskytu újmy v případě ukončení platnosti opatření.
          F. PRAVDĚPODOBNOST OPAKOVANÉHO VÝSKYTU ÚJMY
          (55) Připomíná se, že v 29. a 30. bodě odůvodnění byl učiněn závěr, že pozbytí platnosti opatření pravděpodobně povede k významnému zvýšení dumpingového vývozu z ČLR do Společenství.
          (56) Je skutečností, že se objem dumpingového vývozu v režimu aktivního zušlechťovacího styku v průběhu uvažovaného období významně zvýšil. Jak již bylo zdůrazněno, je pravděpodobné, že bez zavedení antidumpingových opatření by byly na trh Společenství dodávány dále zvyšované objemy za velmi nízké ceny, které by se podbízely pod ceny výrobního odvětví Společenství. V současné době je rozdíl mezi cenami dováženého čínského produktu a produktu vyráběného odvětvím Společenství více než 40 %.
          (57) Jak bylo uvedeno v 26. bodě odůvodnění, odhaduje se, že volná kapacita v ČLR je dostatečná k pokrytí celé poptávky Společenství po furfuraldehydu. Pokud by se umožnilo, aby stávající opatření pozbyla platnosti, existuje reálná hrozba, že významná část nevyužité výrobní kapacity v ČLR bude použita k zaplavení trhu Společenství furfuraldehydem. Jak se jeví, nejsou k dispozici žádné další trhy, které by tuto čínskou kapacitu mohly absorbovat.
          (58) Po prozkoumání dopadu takového dalšího dovozu za nízké ceny na situaci výrobního odvětví Společenství se konstatuje, že náhlý příchod velkého množství dumpingového dovozu by okamžitě vyvolal prudký cenový pokles na trhu Společenství, jelikož výrobní odvětví Společenství by se pravděpodobně nejdříve pokoušelo udržet svůj tržní podíl a svou výrobu. To by naopak narušilo rentabilitu výrobního odvětví Společenství a přineslo riziko ztrát. Je zjevné, že při tomto scénáři by výrobci ze Společenství utrpěli podstatnou újmu způsobenou dumpingovými dovozy nebo by byli dokonce vystaveni riziku, že v takové situaci neudrží svou existenci.
          (59) Na základě výše uvedeného se vyslovuje závěr, že zrušení opatření by se vší pravděpodobností vedlo k opakovanému výskytu újmy, plynoucího z dumpingového dovozu z ČLR.
          G. ZÁJEM SPOLEČENSTVÍ
          1. Předběžná poznámka
          (60) V souladu článkem 21 základního nařízení bylo zkoumáno, zda by prodloužení existujících antidumpingových opatření bylo proti zájmu Společenství jako celku. Stanovení zájmu Společenství se opíralo o ohodnocení všech různých předmětných zájmů, tj. zájmů výrobních odvětví Společenství, dovozců/obchodníků a dále uživatelů a dodavatelů posuzovaného výrobku.
          (61) Je třeba připomenout, že při předchozích šetřeních bylo přijetí opatření posouzeno tak, že není proti zájmu Společenství. Kromě toho současné šetření představuje přezkum před pozbytím platnosti, tudíž také analýzu situace, kdy antidumpingová opatření existují.
          (62) Na tomto základě bylo zkoumáno, zda navzdory závěru, že existuje pravděpodobnost pokračování dumpingu a opakovaného výskytu újmy, existují přesvědčivé důvody, jež by vedly k závěru, že není v zájmu Společenství v daném konkrétním případě opatření zachovat.
          2. Zájem výrobního odvětví Společenství
          (63) Výrobní odvětví Společenství se osvědčovalo jako životaschopné, schopné přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu. To bylo potvrzeno obzvláště pozitivním vývojem a stabilizací situace odvětví v době, kdy byla po uložení antidumpingových opatření na dovoz pocházející z ČLR obnovena efektivní hospodářská soutěž. Výrobní odvětví Společenství by mělo být schopno pokračovat v zotavování prostřednictvím svých prodejních cen i při zvýšení cen surovin. Je však možno uzavřít, že bez dalšího trvání antidumpingových opatření by se jeho situace s nejvyšší pravděpodobností prudce zhoršila, se zřetelnou možností uzavírání dalších závodů.
          3. Zájem nespřízněných dovozců/obchodníků
          (64) Komise rozeslala dotazníky sedmi nespřízněným dovozcům/obchodníkům. Pouze jeden dovozce/obchodník spolupracoval při šetření. Ve své odpovědi na dotazník tento dovozce/obchodník objasnil, že odstranění opatření by pro něj rozšířilo škálu dodavatelů, jelikož by pak mohl na trhu Společenství prodávat i čínský furfuraldehyd. Antidumpingová opatření nejsou určena k bránění dovozu z ČLR, nýbrž k zajištění toho, aby dovoz nebyl realizován v dumpingových cenách působících újmu. Kromě toho existují na trhu četné další dodavatelské zdroje. Dále se konstatuje, že pokračování v opatřeních by nemělo závažný dopad na podnikatelskou činnost uvedeného dovozce/obchodníka, který byl ziskový ve všech letech v průběhu uvažovaného období.
          (65) S přihlédnutím k nízké míře spolupráce ze strany dovozců a obchodníků Společenství, a dále k vyjádření obdrženému od spolupracujícího dovozce/obchodníka se činí závěr, že platná opatření nepostihují neúměrně dovozce a obchodníky a že by tudíž pokračování opatření mělo týž výsledek.
          4. Zájem uživatelů
          (66) Komise rozeslala dotazníky 16 průmyslovým uživatelům furfuraldehydu. Pouze jeden uživatel spolupracoval při šetření. Ve své odpovědi na dotazník společnost objasnila, že většina furfuraldehydu používaného společností jako surovina pro výrobu furfurylalkoholu je dodávána její mateřskou společností se sídlem v Dominikánské republice. Pouze výpadek těchto dodávek by přinutil společnost vyhledat jiné dodavatele. Podle společnosti by pro pokrytí jakéhokoli nedostatku zásobování byli pro ni první volbou existující výrobci ze Společenství.
          (67) Vzhledem k nízké odezvě na rozeslané dotazníky a k vyjádření jediného spolupracujícího uživatele se činí závěr, že pokračování opatření by nemělo na uživatele významný dopad.
          5. Aspekty hospodářské soutěže
          (68) Konstatuje se, že kromě dvou výrobců ze Společenství se hospodářské soutěže na trhu Společenství účastní dovozy s původem v Thajsku, Slovinsku (v té době ještě nečlena Evropských společenství), Jižní Africe a Dominikánské republice. Pokud by existující opatření byla zrušena, nevedlo by to pravděpodobně ke zlepšení hospodářské soutěže na trhu Společenství. Naopak by tím vzniklo riziko přinejmenším částečného vytlačení výrobců ze Společenství z trhu, jelikož by měli značné potíže provozovat činnost při cenové úrovni platné v současnosti pro čínský furfuraldehyd. Pravděpodobně také další dodavatelé by měli stejné potíže s konkurováním čínskému produktu. Z toho plyne, že neexistuje žádná známka toho, že by pokračování opatření měla nějaký nepříznivý dopad na hospodářskou soutěž na trhu Společenství.
          6. Závěr ohledně zájmů Společenství
          (69) Vzhledem k výše uvedenému se činí závěr, že neexistují žádné přesvědčivé důvody podložené zájmy Společenství proti prodloužení antidumpingových opatření.
          H. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
          (70) Všichni účastníci řízení byli informováni o podstatných skutečnostech a úvahách, na jejichž základě mělo být doporučeno zachování existujícího antidumpingového cla na dovoz furfuraldehydu pocházejícího z ČLR. Ve lhůtě stanovené pro předložení vyjádření po zveřejnění tohoto oznámení nebyly obdrženy žádné připomínky, které by mohly vést ke změně závěrů.
          (71) Z výše uvedeného vyplývá, že v současnosti platná antidumpingová opatření týkající se dovozu furfuraldehydu pocházejícího z ČLR, tj. specifické clo ve výši 352 EUR za tunu, je třeba zachovat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Ukládá se konečné antidumpingové clo z dovozu 2-furaldehydu (známého též pod názvem furfuraldehyd nebo furfural), zařazeného pod kód KN 29321200 a pocházejícího z Čínské lidové republiky.
          2. Použitelná sazba cla je 352 EUR za tunu.
          3. V případech, kdy došlo k poškození zboží před jeho propuštěním do volného oběhu a skutečně zaplacená nebo splatná cena je proto poměrně upravena pro účely stanovení celní hodnoty podle článku 145 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [6], sníží se výše antidumpingového cla vypočítaná na základě odstavce 2 o procentní podíl, který odpovídá poměrné úpravě skutečně zaplacené nebo splatné ceny.
          4. Pokud není uvedeno jinak, použijí se platná ustanovení týkající se cel.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 25. dubna 2005.
          Za Radu
          J. Asselborn
          předseda
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 15, 21.1.1995, s.11.
          [3] Úř. věst. L 328, 22.12.1999, s. 1.
          [4] Úř. věst. C 72, 26.3.2003, s. 2.
          [5] Úř. věst. C 308, 18.12.2003, s. 2.
          [6] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.