Nařízení Komise (ES) č. 640/2005 ze dne 27. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 640/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 640/2005
          ze dne 27. dubna 2005
          o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu [1], a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.
          (2) Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. dubna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne 27. dubna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Kódy třetích zemí [1] | Standardní dovozní hodnota |
          07020000 | 052 | 141,5 |
          204 | 98,7 |
          212 | 129,8 |
          624 | 168,0 |
          999 | 134,5 |
          07070005 | 052 | 146,6 |
          204 | 58,8 |
          999 | 102,7 |
          07099070 | 052 | 94,6 |
          204 | 44,2 |
          999 | 69,4 |
          08051020 | 052 | 49,7 |
          204 | 51,3 |
          212 | 56,1 |
          220 | 48,3 |
          388 | 62,0 |
          400 | 51,2 |
          624 | 71,9 |
          999 | 55,8 |
          08055010 | 052 | 43,5 |
          220 | 65,0 |
          388 | 67,8 |
          400 | 59,9 |
          528 | 61,5 |
          624 | 65,4 |
          999 | 60,5 |
          08081080 | 388 | 88,0 |
          400 | 91,6 |
          404 | 94,3 |
          508 | 69,6 |
          512 | 69,9 |
          524 | 70,0 |
          528 | 68,3 |
          720 | 69,8 |
          804 | 106,8 |
          999 | 80,9 |
          08082050 | 388 | 91,0 |
          512 | 73,9 |
          528 | 62,2 |
          720 | 72,2 |
          999 | 74,8 |
          [1] Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód "999" znamená "jiná země původu".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.