Nařízení Komise (ES) č. 644/2005 ze dne 27. dubna 2005, kterým se schvaluje zvláštní systém identifikace skotu drženého pro kulturní a historické účely ve schválených hospodářstvích, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 644/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 644/2005
          ze dne 27. dubna 2005,
          kterým se schvaluje zvláštní systém identifikace skotu drženého pro kulturní a historické účely ve schválených hospodářstvích, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 [1], a zejména na čl. 4 odst. 1 třetí pododstavec a úvodní větu článku 10 a čl. 10 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1760/2000 stanoví, že každý členský stát zavede systém identifikace skotu, který zahrnuje několik identifikačních a registračních bodů. Zejména stanoví, že všechna zvířata hospodářství, která jsou narozena po 31. prosinci 1997 nebo jsou po 1. lednu 1998 určena pro obchod uvnitř Společenství, a zvířata v hospodářstvích v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovinsku a na Slovensku narozená před datem přistoupení nebo určená pro obchod uvnitř Společenství po tomto datu by měla být identifikována ušní značkou schválenou příslušným orgánem a připevněnou na každé ucho ("schválená ušní značka"). Rovněž stanoví, že obě ušní značky mají jednotný identifikační kód ("jednotný identifikační kód"), který umožní identifikovat každé zvíře a hospodářství, kde se zvíře narodilo.
          (2) Nařízení (ES) č. 1760/2000 rovněž stanoví, že skot určený pro kulturní a sportovní události (s výjimkou veletrhů a výstav) může být místo ušních značek označen identifikačním systémem, který skýtá rovnocenné záruky a který je schválen Komisí.
          (3) Nařízení Komise (ES) č. 2680/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se schvaluje systém identifikace býků určených pro kulturní a sportovní akce [2], obsahuje ustanovení pro takové býky evidované v plemenných knihách určitých organizací. Toto nařízení se nicméně vztahuje pouze na některá plemena býků a organizace v některých členských státech.
          (4) Proto je vhodné přijmout samostatné nařízení, kterým se zavede zvláštní systém identifikace zvířat, u nichž příslušný orgán uznal, že jsou držena pro kulturní a historické účely (dále jen "zvířata") v hospodářstvích schválených týmž orgánem k tomuto účelu (dále jen "hospodářství").
          (5) Zvláštní systém identifikace by měl v souladu s nařízením (ES) č. 1760/2000 stanovit odchylky pouze pro připevňování a odstraňování schválených ušních značek. Tímto nařízením zůstává nedotčeno používání ostatních ustanovení nařízení (ES) č. 1760/2000.
          (6) Odchylně od nařízení (ES) č. 1760/2000 je vhodné stanovit, že schválené ušní značky mohou být odstraněny bez povolení příslušného orgánu, avšak za jeho kontroly, poté, co jsou zvířata přemístěna do hospodářství, a že takové ušní značky není třeba připevňovat na zvířata, která se v takovém hospodářství narodila. V obou případech musejí být zvířata označena zvláštními identifikačními prostředky. Schválené ušní značky by se měly připevňovat na zvířata, jsou-li přemísťována z hospodářství, nebo by měla zvířata doprovázet, jsou-li přesouvána přímo do jiného hospodářství.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Předmět
          Toto nařízení stanoví pravidla zvláštního systému identifikace zvířat, u nichž příslušný orgán uznal, že jsou držena pro kulturní a historické účely (dále jen "zvířata") v hospodářstvích schválených příslušným orgánem k tomuto účelu (dále jen "hospodářství").
          Článek 2
          Odstranění a připevnění ušních značek stanovených v čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1760/2000
          1. Držitel zvířat musí neustále vlastnit dvě ušní značky schválené příslušným orgánem v souladu s čl. 4 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1760/2000 ("schválené ušní značky").
          2. Odchylně od čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1760/2000, jsou-li zvířata přemístěna do hospodářství, lze schválené ušní značky ze zvířat odstranit bez povolení příslušného orgánu, avšak za jeho kontroly, pokud jsou nejpozději při odstranění schválených ušních značek zvířata označena prostřednictvím identifikace vybrané příslušným orgánem, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení.
          3. Odchylně od čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1760/2000, jsou-li zvířata narozena v daném hospodářství, není povinné připevňovat na ně schválené ušní značky, pokud jsou nejpozději v okamžiku, kdy jsou 20 dní stará, označena prostřednictvím identifikace vybrané příslušným orgánem, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení.
          4. Než zvířata opustí hospodářství, připevňují se na ně schválené ušní značky.
          Jsou-li však zvířata přemísťována přímo na jiné hospodářství uvedené v článku 1 v tomtéž členském státě, stačí, jsou-li zvířata provázena schválenou ušní značkou během přesunu.
          Článek 3
          Prostředky identifikace
          1. Zvířata se identifikují jednotným identifikačním kódem stanoveným v čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1760/2000. Kód je obsažen v jednom z následujících prostředků, o nichž rozhodne příslušný orgán:
          a) dvěma plastovými nebo kovovými ušními značkami;
          b) jednou plastovou nebo kovovou ušní značkou a cejchem;
          c) tetováním nebo
          d) elektronickou identifikací obsaženou v ruminálním bolusu.
          2. Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán rozhodnout, že zvířata lze identifikovat prostřednictvím elektronické identifikace ve formě injekčního transpodéru, pokud takto označená zvířata nevstoupí do potravního řetězce.
          Článek 4
          Zvláštní registrační kód
          Příslušný orgán přidělí každému hospodářství zvláštní registrační kód.
          Kód se eviduje ve vnitrostátní počítačové databázi pro skot stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1760/2000.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. dubna 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.
          [2] Úř. věst. L 326, 18.12.1999, s. 16.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.