Nařízení Komise (ES) č. 645/2005 ze dne 27. dubna 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 645/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 645/2005
          ze dne 27. dubna 2005
          o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1],
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT [2],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 [3], a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování povinností při dodávkách s nulovým clem u produktů kódu KN 1701, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.
          (2) Článek 16 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování celních kvót s nulovým clem u produktů kódu KN 17011110, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.
          (3) Článek 22 nařízení (ES) č. 1159/2003 otevírá pro dovozy produktů kódu KN 17011110 z Brazílie, Kuby a ostatních třetích zemí celní kvóty s clem 98 EUR/tuna.
          (4) V souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 byly v týdnu od 18. do 22. dubna 2005 příslušným orgánům předloženy žádosti o dovozní licence na celkové množství přesahující množstvi v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 1159/2003 pro preferenční cukr.
          (5) Za těchto podmínek musí Komise stanovit koeficient snížení umožňující vydávání licencí v poměru k dostupnému množství a uvést, že bylo dosaženo příslušného limitu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro žádosti o dovozní licence podané ve dnech 18. až 22. dubna 2005 podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 se licence vydávají do výše množstevních limitů stanovených v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. dubna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          [2] Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1409/2004 (Úř. věst. L 256, 3.8.2004, s. 11).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Preferenční cukr AKT–INDIE
          Hlava II nařízení (ES) č. 1159/2003
          Hospodářský rok 2004/05
          Dotčená země | % k vydání na množství požadovaná v týdnu od 18.– 22.4.2005 | Limit |
          Barbados | 100 | |
          Belize | 0 | Dosažen |
          Kongo | 100 | |
          Fidži | 100 | |
          Guyana | 100 | |
          Indie | 100 | |
          Pobřeží slonoviny | 100 | |
          Jamajka | 100 | |
          Keňa | 100 | |
          Madagaskar | 100 | |
          Malawi | 100 | |
          Ostrov Mauritius | 100 | |
          Mosambik | 0 | Dosažen |
          Sv. Kryštof a Nevis | 100 | |
          Svazijsko | 100 | |
          Tanzanie | 100 | |
          Trinidad a Tobago | 100 | |
          Zambie | 100 | |
          Zimbabwe | 0 | Dosažen |
          Zvláštní preferenční cukr
          Hlava III nařízení (ES) č. 1159/2003
          Hospodářský rok 2004/05
          Dotčená země | % k vydání na množství požadovaná v týdnu od 18.– 22.4.2005 | Limit |
          Inde | 100 | |
          Ostatní | 100 | |
          Koncesní cukr CXL
          Hlava IV nařízení (ES) č. 1159/2003
          Hospodářský rok 2004/05
          Dotčená země | % k vydání na množství požadovaná v týdnu od 18.– 22.4.2005 | Limit |
          Brazílie | 0 | Dosažen |
          Kuba | 0 | Dosažen |
          Ostatní třetí země | 0 | Dosažen |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.