Nařízení Komise (ES) č. 646/2005 ze dne 27. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2005 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce ledna 2005 podle nařízení (ES) č. 638/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 646/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 646/2005
          ze dne 27. dubna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2005 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce ledna 2005 podle nařízení (ES) č. 638/2003
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 638/2003 ze dne 9. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 a rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o režim použitelný na dovoz rýže pocházející z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a ze zámořských zemí a území (ZZÚ) [1], a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          Po kontrole uvedených množství podle kategorie produktů pro danou lednovou tranši 2005 se ukázalo, že v jednom členském státě došlo při uvádění k chybě. Následkem této chyby došlo ke snížení dostupných množství pro květnovou tranši 2005 v příloze nařízení Komise (ES) č. 94/2005 [2]. Uvedené nařízení by mělo být pozměněno, aby bralo v úvahu skutečně předložené žádosti na lednovou tranši a aby tyto žádosti byly dostupné pro květnovou tranši,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 94/2005 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. dubna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 93, 10.4.2003, s. 3.
          [2] Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 40.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Procenta snížení použitelná na množství, o něž bylo požádáno v rámci tranše na měsíc leden 2005, a množství, která budou převedená do následující tranše
          Původ/Produkt | Procento snížení | Množství převedené na tranši měsíce května 2005 (v tunách) |
          Nizozemské Antily a Aruba | Méně rozvinuté ZZÚ | Nizozemské Antily a Aruba | Méně rozvinuté ZZÚ |
          ZZÚ (čl. 10 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 638/2003) —kódy KN 1006 | 0 | 0 | 3327,727 | 3334 |
          Původ/Produkt | Procento snížení | Množství převedené na tranši měsíce května 2005 (v tunách) |
          AKT (čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 638/2003) —kódy KN 10061021 až 10061098, 100620 a 100630 | 71,4487 | — |
          AKT (čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 638/2003) —kódy KN 10064000 | 0 | 9810 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.