Nařízení Komise (ES) č. 651/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 651/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 651/2005
          ze dne 28. dubna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první pododstavec uvedeného aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Oddíl 2 nařízení Komise (ES) č. 60/2004 [1] stanoví přechodná opatření k zabránění spekulacím v odvětví cukru v souvislosti s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska ("nové členské státy") k Evropské unii. Tento oddíl upřesňuje lhůty pro stanovení přebytečných množství cukru, jejich odstranění a pro příslušné důkazy, které musí být poskytnuty buď odpovědnými hospodářskými subjekty nebo dotyčným novým členským státem. Stanoví také období pro hodnoty, které mají být použity pro výpočet nákladů pro hospodářské subjekty a nové členské státy v případě, že neodstraní přebytečná množství.
          (2) Vzhledem ke zpoždění při doručování dodatečných informací o přebytečných množstvích v nových členských státech a času, který je nezbytný pro důkladnou analýzu těchto informací a pro diskuzi s dotyčnými členskými státy, Komise nebyla schopna určit přebytečná množství cukru do 31. října 2004, jak stanoví čl. 6 odst. 1 první pododstavec nařízení (ES) č. 60/2004.
          (3) Je třeba patřičně upravit lhůty stanovené nařízením (ES) č. 60/2004, vzhledem k tomu, že je třeba použít informaci vyplývající z odstranění přebytečných množství pro určení dávek z výroby na hospodářský rok 2004/05 do 15. října 2005 a pro rozhodnutí o vyřazení z kvóty do 1. října 2005.
          (4) S ohledem na případné závažné finanční důsledky, které by mohly vzniknout pro nový členský stát v případě, že přebytečný cukr nebude náležitě odstraněn, je vhodné rozšířit období pro zaplacení poplatku novými členskými státy na čtyři roky.
          (5) Nařízení (ES) č. 60/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Řídící výbor pro cukr nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 60/2004 se mění takto:
          1. Článek 6 se mění takto:
          a) V odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "Nejpozději do 31. května 2005 stanoví Komise postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 pro každý nový členský stát množství cukru v nezměněném stavu nebo ve formě zpracovaných výrobků, isoglukosy a fruktosy, která přesahují množství považované dne 1. května 2004 za běžnou zásobu převáděnou do následujícího období a která musejí být na náklady nových členských států z trhu odstraněna."
          b) Úvodní věta v odstavci 2 se nahrazuje tímto:
          "Nejpozději do 30. listopadu 2005 zajistí dotyčný nový členský stát bez intervence Společenství, že bude z trhu odstraněno množství cukru nebo isoglukosy rovnající se přebytečnému množství uvedenému odstavci 1:"
          c) V odstavci 3 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:
          "Nový členský stát použije tento systém k tomu, aby dotyčné hospodářské subjekty přinutil odstranit z trhu na vlastní náklady množství cukru nebo isoglukosy odpovídající jejich zjištěnému individuálnímu přebytečnému množství. Dotyčné hospodářské subjekty musí novému členskému státu předložit uspokojivý důkaz, že produkty byly z trhu odstraněny, nejpozději do 30. listopadu 2005.Pokud se tento důkaz nepředloží, bude nový členský stát požadovat částku rovnající se příslušnému množství vynásobenému nejvyššími dovozními cly použitelnými pro dotyčný produkt v období od 1. května 2004 do 30. listopadu 2005, zvýšenou o 1,21 EUR/100 kg ekvivalentu bílého cukru nebo sušiny."
          d) Úvodní věta v odst. 4 prvním pododstavci se nahrazuje tímto:
          "Pokud jsou cukr nebo isoglukosa odstraněny z trhu podle odst. 2 písm. a), dotyčné hospodářské subjekty předloží nejpozději do 28. února 2006 jako důkaz o vývozu:"
          e) V odstavci 4 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Vývozní licence uvedená v písmenu a) platí od data vydání do 30. listopadu 2005."
          2. Článek 7 se nahrazuje tímto:
          "Článek 7
          Důkaz o odstranění novými členskými státy
          1. Nové členské státy předloží Komisi nejpozději do 31. března 2006 důkaz o tom, že přebytečné množství uvedené v čl. 6 odst. 1 bylo odstraněno z trhu v souladu s čl. 6 odst. 2, a u každé použité metody uvedou odstraněné množství.
          2. V případě, že důkaz o odstranění z trhu podle odstavce 1 není předložen pro celé přebytečné množství nebo jeho část, bude se po novém členském státu požadovat částka rovnající se množství, jež nebylo odstraněno, vynásobenému nejvyššími vývozními náhradami platnými v době od 1. května 2004 do 30. listopadu 2005 pro bílý cukr kódu KN 17019910. Podíl ve výši 25 % z celkové částky bude přidělen do rozpočtu Společenství nejpozději do 31. prosince každého z následujících roků 2006, 2007, 2008 a 2009. Celková částka se vezme v úvahu pro výpočet dávek z produkce na hospodářský rok 2004/05."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. dubna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 8.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.