Nařízení Komise (ES) č. 654/2005 ze dne 28. dubna 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o udělení dovozních práv pro dovoz živého skotu o váze 80 až 300 kg, podaným v dubnu 2005 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1204/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 654/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 654/2005
          ze dne 28. dubna 2005,
          kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o udělení dovozních práv pro dovoz živého skotu o váze 80 až 300 kg, podaným v dubnu 2005 v rámci celní kvóty dle nařízení (ES) č. 1204/2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1204/2004 ze dne 29. června 2004 o prováděcích pravidlech pro celní kvóty pro živý skot o váze 80 až 300 kg původem z Bulharska nebo Rumunska (od 1. července 2004 do 30. června 2005) [2], a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Každé žádosti o udělení dovozních licencí podaných během dubna 2005 podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1204/2004 se vyhovuje v plném rozsahu.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dne 29. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. dubna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 230, 30.6.2004, s. 32.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.