Nařízení Komise (EU) č. 1108/2010 ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Castagna del Monte Amiata (CHZO)]

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1108/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1108/2010
          ze dne 30. listopadu 2010,
          kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Castagna del Monte Amiata (CHZO)]
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s čl. 9 odst. 1 prvním pododstavcem a vzhledem k čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změny prvků ve specifikaci chráněného zeměpisného označení "Castagna del Monte Amiata" zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 2400/96 [2] ve znění nařízení (ES) č. 1904/2000 [3].
          (2) Jelikož dané změny nejsou malého rozsahu ve smyslu článku 9 nařízení (ES) č. 510/2006, Komise zveřejnila žádost o změnu podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie [4]. Jelikož nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být tato změna schválena,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změna ve specifikaci zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie ohledně názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvaluje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. listopadu 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.
          [2] Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11.
          [3] Úř. věst. L 228, 8.9.2000, s. 57.
          [4] Úř. věst. C 60, 11.3.2010, s. 15.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:
          Třída 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované
          ITÁLIE
          Castagna del Monte Amiata (CHZO)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.