Nařízení Komise (EU) č. 1112/2010 ze dne 1. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 793/2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1112/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1112/2010
          ze dne 1. prosince 2010,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 793/2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 247/2006 ze dne 30. ledna 2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie [1], a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Po přijetí nařízení Komise (ES) č. 408/2009 [2] ze dne 18. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 793/2006, a zejména článku 46a, který upřesňuje že rekonstituované UHT mléko určené k místní spotřebě na Madeiře musí obsahovat nejméně 15 % čerstvého mléka, se ukázalo, že všechno čerstvé mléko vyprodukované v místě spotřebuje místní průmysl na výrobu sýra. Aby se zabránilo narušení již zavedené hospodářské rovnováhy a zajistilo se, že čerstvé mléko vyprodukované v místě bude přeměněno na produkty s vysokou přidanou hodnotou, bylo by vhodné zrušit povinnost minimálního obsahu čerstvého mléka.
          (2) S ohledem na změnu čl. 19 odst. 4 nařízení (ES) č. 247/2006, která byl provedena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 641/2010 [3] a kterou se s platností od 1. ledna 2010 zrušuje povinnost Komise stanovit minimální obsah čerstvého mléka vyprodukovaného v místě, je třeba k uvedenému datu také zrušit článek 46a nařízení Komise (ES) č. 793/2006 [4].
          (3) Nařízení (ES) č. 793/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 793/2006 se mění takto: Článek 46a se zrušuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2010.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 123, 19.5.2009, s. 62.
          [3] Úř. věst. L 194, 24.7.2010, s. 23.
          [4] Úř. věst. L 145, 31.5.2006, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.