Nařízení Komise (EU) č. 1113/2010 ze dne 1. prosince 2010 , kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2010/11

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1113/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1113/2010
          ze dne 1. prosince 2010,
          kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2010/11
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1670/2006 ze dne 10. listopadu 2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin [2], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1670/2006 stanoví, že náhrada se poskytne pro množství obilovin, která byla podrobena kontrole a destilována a na která se vztahuje koeficient, jenž je každoročně stanoven pro každý dotčený členský stát. Tento koeficient vyjadřuje stávající poměr mezi celkovým vyvezeným množstvím a celkovým množstvím dotčených lihovin uvedených na trh na základě zjištěného vývoje těchto množství po tolik let, kolik činí průměrná doba stárnutí dané lihoviny.
          (2) Podle informací, které poskytlo Spojené království pro období ode dne 1. ledna do dne 31. prosince 2009, byla v roce 2009 průměrná doba stárnutí skotské whisky sedm let.
          (3) Proto je třeba stanovit koeficienty pro období ode dne 1. října 2010 do dne 30. září 2011.
          (4) Článek 10 protokolu 3 Dohody o Evropském hospodářském prostoru vylučuje poskytování náhrad na vývoz do Lichtenštejnska, na Island a do Norska. Unie navíc uzavřela s některými třetími zeměmi dohody o zrušení vývozních náhrad. Podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1670/2006 je proto nutné k tomu přihlédnout při výpočtu koeficientu na období 2010/11.
          (5) Nařízení Komise (ES) č. 1035/2009 ze dne 30. října 2009, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2009/10 [3], již pozbylo účinku, protože se týká koeficientů použitelných pro období 2009/10. Z důvodů právní jistoty a jasnosti by mělo být uvedené nařízení zrušeno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro období ode dne 1. října 2010 do dne 30. září 2011 se koeficienty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1670/2006, jež jsou použitelné pro obiloviny používané ve Spojeném království k výrobě skotské whisky, stanoví tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Nařízení (ES) č. 1035/2009 se zrušuje.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. října 2010 do dne 30. září 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 312, 11.11.2006, s. 33.
          [3] Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Koeficienty použitelné ve Spojeném království
          Doba použitelnosti | Koeficient použitelný |
          na ječmen zpracovaný na slad použitý při výrobě sladové whisky | na obiloviny použité při výrobě obilné whisky |
          Ode dne 1. října 2010 do dne 30. září 2011 | 0,300 | 0,255 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.