Nařízení Komise (EU) č. 1117/2010 ze dne 2. prosince 2010 o povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Vetagro SpA) Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1117/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1117/2010
          ze dne 2. prosince 2010
          o povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro selata po odstavu (držitel povolení Vetagro SpA)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
          (2) V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (3) Žádost se týká povolení přípravku z kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro selata po odstavu se zařazením do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky".
          (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") dospěl ve svém stanovisku ze dne 25. května 2010 [2] k závěru, že přípravek uvedený v příloze nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že používání tohoto přípravku může zvýšit rychlost růstu a poměr spotřeby krmiva k přírůstku hmotnosti u cílových druhů. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
          (5) Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky" a funkční skupiny "jiné zootechnické doplňkové látky", se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] EFSA Journal (2010); 8(6):1633.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          mg/kg kompletního krmiva s obsahem vody 12 % |
          Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení zootechnických parametrů)
          4d 3 | Vetagro S.p.A. | Přípravek z chráněné kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu | Složení doplňkové látkyPřípravek z chráněných mikročástic obsahujících kyselinu citronovou, kyselinu sorbovou, thymol a vanilin s minimálním složením:Kyselina citronová: 25 g/100 gThymol: 1,7 g/100 gKyselina sorbová: 16,7 g/100 gVanilin: 1 g/100 gCharakteristika účinných látekKyselina citronová C6H8O7 (čistota ≥ 99,5 %)Kyselina 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová, číslo CAS 77-92-9 bezvodáKyselina sorbová C6H8O2 (čistota ≥ 99,5 %)Kyselina hexa-2,4-dienová, číslo CAS 110-44-1Thymol (čistota ≥ 98 %)2-isopropyl-5-methylfenol, číslo CAS 89-83-8)Vanilin (čistota ≥ 99,5 %)4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, číslo CAS 121-33-5)Analytické metody [1]Stanovení kyseliny sorbové a thymolu v krmivu: vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi s ultrafialovou/diode array detekcí(RP-HPLC-UV/DAD). Stanovení kyseliny citronové v doplňkové látce a premixech: (RP-HPLC-UV/DAD). Stanovení kyseliny citronové v krmivech: enzymatické stanovení obsahu kyseliny citronové – NADH (redukovaná forma nikotinamidu adenin dinucleotidu) spektrofotometrická metoda. | Selata (po odstavu) | — | 1000 | — | 1.Pro selata (po odstavu) do 35 kg.2.Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice. | 23. prosince 2020 |
          [1] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.