Nařízení Komise (EU) č. 1122/2010 ze dne 2. prosince 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Gouda Holland (CHZO)]

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1122/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1122/2010
          ze dne 2. prosince 2010
          o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Gouda Holland (CHZO)]
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 7 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Žádost Nizozemska o zápis názvu "Gouda Holland" do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení byla podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 510/2006 a čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie [2].
          (2) Česká republika, Francie, Německo, Rakousko, vlády Austrálie, Nového Zélandu a Spojených států amerických, jakož i australský svaz mlékárenského průmyslu ("Dairy Australia"), novozélandský mlékárenský svaz ("Dairy Companies Association of New Zealand") a Národní federace výrobců mléka ("National Milk Producers Federation") spolu s Radou USA pro export mléčných výrobků ("U.S. Dairy Export Council") podaly v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 510/2006 proti zápisu námitky. Tyto námitky byly shledány přípustnými na základě čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.
          (3) Námitky se týkaly nedodržení podmínek stanovených v článku 2 nařízení (ES) č. 510/2006, zejména názvu a jeho používání, specifičnosti a pověsti produktu, vymezení zeměpisné oblasti a omezení, pokud jde o původ surovin. V námitkách se rovněž uvádělo, že zápis by byl v rozporu s čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 510/2006, ohrozil by existenci názvů, ochranných známek nebo produktů, které byly v souladu s právem na trhu po dobu nejméně pěti let před datem zveřejnění námitek podle čl. 6 odst. 2, a že název navrhovaný k zápisu je druhový.
          (4) Dopisy ze dne 4. listopadu 2008 vyzvala Komise Nizozemsko a strany, které námitky vznesly, k hledání vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy.
          (5) Vzhledem k tomu, že se stranami, které námitky vznesly, nebylo ve stanovené lhůtě dohody dosaženo, s výjimkou dohody dosažené mezi Nizozemskem a Francií, by Komise měla postupem podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 přijmout rozhodnutí.
          (6) Pokud jde o údajné nedodržení podmínek článku 2 nařízení (ES) č. 510/2006 týkajících se názvu, zeměpisné oblasti, specifičnosti produktu, souvislosti mezi vlastnostmi produktu a zeměpisnou oblastí, pověsti a omezení ohledně původu surovin, příslušné vnitrostátní orgány potvrdily, že tyto prvky jsou přítomny, a dodatečně nebyly zjištěny žádné zjevné chyby. Mělo by se zdůraznit, že označení "Holland" (Holandsko) není názvem dotyčného členského státu a že "Gouda Holland" se považuje za tradiční zeměpisný název uvedený v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006. Požadavky čl. 2 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení jsou v této souvislosti splněny, jelikož dotyčná zeměpisná oblast je vymezena v souladu s danou souvislostí a hlavními prvky specifičnosti produktu. Specifičnost sýru "Gouda Holland" vychází z kombinace faktorů souvisejících se zeměpisnou oblastí, např. kvality mléka (vysoký obsah tuku a bílkovin), aminokyselin odvozených od β-CN a γ -glutamyl-peptidu, převážně pastvy na loukách, používání telecího syřidla, přirozeného zrání a dovedností zemědělců a výrobců sýra.
          (7) Pokud jde o námitky týkající se nedodržení podmínek čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 510/2006, Nizozemsko poskytlo informace o rozdílu mezi produktem se zapsaným názvem "Noord-Hollandse Gouda" a produktem, pro nějž se používá název "Gouda Holland". V námitkách nebyly uvedeny žádné důkazy o možném uvádění spotřebitelů v omyl či nerovném zacházení s výrobci.
          (8) Zdá se, že strany vznášející námitky při svém tvrzení, že zápis by ohrozil existenci názvů, ochranných známek či produktů a že název navrhovaný k zápisu je druhový, neodkazovaly na celý název "Gouda Holland", nýbrž jen na jednu jeho část, a to "Gouda". Chráněn je však název "Gouda Holland" jako celek. Podle čl. 13 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 510/2006 se může název "Gouda" nadále používat, jsou-li dodržovány zásady a předpisy právního řádu Unie. V zájmu jasnosti byly specifikace a přehled odpovídajícím způsobem změněny.
          (9) Na základě těchto skutečností by tedy název "Gouda Holland" měl být zapsán do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.
          (10) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Označení uvedené v příloze I tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.
          Aniž je dotčen první odstavec, název "Gouda" se může nadále používat na území Unie, jsou-li dodržovány zásady a předpisy jejího právního řádu.
          Článek 2
          Konsolidovaný přehled obsahující hlavní údaje specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.
          [2] Úř. věst. C 61, 6.3.2008, s. 15.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:
          Třída 1.3 Sýry
          NIZOZEMSKO
          Gouda Holland (CHZO)
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          PŘEHLED
          NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006
          o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin
          "GOUDA HOLLAND"
          č. ES: NL-PGI-0005-0328- 27.11.2003
          CHOP ( ) CHZO (X)
          Tento přehled obsahuje hlavní body specifikace produktu pro informační účely.
          1. Příslušný orgán Členského Státu
          Název : Hoofdproductschap Akkerbouw
          Adresa : Postbus 29739 - 2502 LS 's-Gravenhage
          Tel. : +31703708708
          Fax : +31703708444
          E-mail : plw@hpa.agro.nl
          2. Skupina
          Název : Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
          Adresa : Postbus 165 - 2700 AD Zoetermeer
          Tel. : +31793430300
          Fax : +31793430320
          E-mail : info@nzo.nl
          Složení : producenti/zpracovatelé (X) ostatní ( )
          3. Druh produktu
          Třída 1.3  Sýry
          4. Specifikace
          (přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006)
          4.1. Název
          "Gouda Holland"
          4.2. Popis
          "Gouda Holland" je plnotučný (48 % +), přírodní vyzrálý polotvrdý sýr.
          Sýr se vyrábí v Nizozemsku z kravského mléka od chovatelů mléčného skotu a zraje do hotového výrobku v nizozemských zracích místnostech.
          Složení
          Sýr "Gouda Holland" se vyrábí z jedné či více těchto surovin:
          - mléka, smetany, odstředěného nebo polotučného mléka (výlučně kravského), které pocházejí z nizozemských podniků zabývajících se chovem mléčného skotu.
          Charakteristické vlastnosti
          Sýr je ve tvaru zploštělého válce zformovaného do bloku nebo bochníku o hmotnosti 2,5 až 20 kg. Tvarem zploštělého válce se rozumí tvar, kdy oblé strany plynule přecházejí v plochou svrchní a spodní stranu, a jehož výška činí čtvrtinu až třetinu jeho průměru.
          Obsah tuku v sušině činí minimálně 48 % a maximálně 52 %. Vlhkost nesmí 12 dnů po prvním dnu výroby překročit 42,5 % a obsah soli v sušině činí nejvýše 4 %. Ostatní charakteristické vlastnosti:
          - Chuť: aromatická, příjemná a v závislosti na stáří sýra jemná až výrazná. Do sýra lze přidat i kmín.
          - Řez: po rozříznutí sýra je patrný výskyt otvorů, které jsou rozmístěny nerovnoměrně. Sýrová hmota může mít odstín slonové kosti až žlutou barvu.
          - Kůra: kůra sýru je pevná, hladká, suchá, bez nečistot a nedochází na ní ke tvorbě plísní. Kůra vznikne sušením během zrání sýra.
          - Konzistence: ve stáří 4 týdnů je sýrová hmota měkčí až vláčná. S postupující dobou zrání se tvrdost sýra zvyšuje a jeho struktura je tužší. Sýr lze dobře krájet.
          - Doba zrání: alespoň 28 dnů. "Gouda Holland" je přírodní vyzrálý sýr. Zrání sýru "Gouda Holland" nesmí probíhat ve fóliích.
          - Teplota zrání: minimálně 12 °C.
          - Stáří: Doba trvanlivosti může být různá, v intervalu od nejméně 28 dní od data výroby až po více než jeden rok.
          Zvláštní požadavky na jakost
          - Před dodáním a uskladněním u výrobce sýru nesmí mléko, smetana ani polotučné mléko projít tepelným ošetřením; případně je dovoleno tepelné ošetření bez pasterizace.
          - Smetana, odstředěné nebo polotučné mléko musí ještě před výrobou sýru "Gouda Holland" projít tepelným ošetřením v podobě pasterizace, aby byla splněna tato kritéria:
          - nelze zjistit aktivitu fosfatázy, ledaže nelze zjistit aktivitu peroxidázy;
          - kyselost, u smetany měřená na základě produktu s nulovým obsahem tuku, činí nejvýše 20 mmol NaOH na litr, pokud obsah laktátů nečiní nejvýše 200 mg na 100 g hmoty bez tuku;
          - v 0,1 ml nejsou zjistitelné žádné koliformní mikroorganismy.
          - Veškeré suroviny se bezprostředně před zpracováním k výrobě "Gouda Holland" pasterizují tak, aby se obsah nedenaturovaných syrovátkových bílkovin neodchyloval od nepasterizované suroviny stejného druhu a jakosti či se od ní odchyloval jen v minimální míře. Při výrobě sýru "Gouda Holland" se používají výhradně kultury mikroorganismů tvořících kyselinu mléčnou a aroma, které nejsou geneticky modifikovány. Tyto kultury sestávají z mezofilních bakterií mléčného kvašení, které jsou vhodné právě pro sýr "Gouda Holland": rody Lactococcus a Leuconostoc typu L nebo LD, případně v kombinaci s termofilními kulturami Lactobacillus a/nebo Lactococcus. Dostupné kultury jsou chráněny. K výrobě sýru "Gouda Holland" se musí povinně používat.
          - Syřidlo: K výrobě sýru "Gouda Holland" se používá výhradně telecí syřidlo. Pouze v mimořádných případech, například v důsledku epizootické nákazy, může být nutné použít jiné druhy syřidla. V takovém případě musí syřidlo splňovat požadavky vyhlášky o mléčných výrobcích provádějící zákon o komoditách ("Warenwetbesluit Zuivel").
          - Obsah dusitanů u sýru "Gouda Holland" činí v přepočtu na amonné ionty nejvýše 2 mg na kg sýru.
          4.3. Zeměpisná oblast
          Tato žádost se vztahuje na zeměpisnou oblast "Holland" (Holandsko), která patří k evropské části Nizozemského království.
          4.4. Důkaz původu
          Na každý jednotlivý sýr "Gouda Holland" se ještě před lisováním sýřeniny umístí značka vyrobená z kaseinů (viz obrázek). Na této značce je uvedeno označení "Gouda Holland", jakož i kombinace číslic a písmen (ve vzestupném abecedním i číselném pořádku), která je pro každý sýr jedinečná.
          +++++ TIFF +++++
          Nizozemský institut pro mlékárenské kontroly ("Nederlandse Zuivelcontrole-instituut COKZ") spravuje rejstřík těchto jedinečných číslic a zaznamenává do něj rovněž veškeré údaje z testů (včetně místa a času). Pro spotřebitele je toto označení dobře rozpoznatelné. Pomocí kaseinové značky a rejstříku COKZ může zkušební orgán toto označení ověřit.
          4.5. Metoda produkce
          Sýr "Gouda Holland" se vyrábí z mléka, které se získává od podniků zabývajících se chovem mléčného skotu se sídlem v Nizozemsku. Mléko se přímo v daném hospodářství ochladí na nejvýše 6 °C a je tam skladováno v chladicí nádrži. Do 72 hodin se mléko přepraví do výrobny sýru. Po dodání do výrobny se mléko okamžitě zpracuje nebo termizuje (ošetření mírným záhřevem, bez pasterizace), nakrátko se uskladní v chladu a následně se zpracuje v mléko na výrobu sýrů.
          K tomuto účelu se mléko standardizuje na obsah tuku, přičemž poměr tuku a proteinu se upraví tak, aby v hotovém sýru byl obsah tuku v sušině mezi 48 a 52 %. Mléko na výrobu sýru se pasterizuje 15 sekund při teplotě nejméně 72 °C. K sýření mléka na výrobu sýrů dochází za teploty přibližně 30 °C. Oddělování a srážení (koagulace) mléčných bílkovin je pro sýr "Gouda Holland" typické.
          Sýřenina, která vznikla srážením, se oddělí od syrovátky a je následně zpracována a promývána tak, aby dosáhla požadovaných hodnot vlhkosti a pH.
          Tato sýřenina se lisuje ve vanách a získá tak správný tvar a požadovanou hmotnost. Takto vzniklý "sýr" se ponoří do solné lázně.
          Sýr "Gouda Holland" zraje pouze přirozenou cestou, tedy bez omezení přísunu vzduchu, a je pravidelně otáčen a kontrolován. Během zrání vzniká na sýru suchá kůra. Je nutno dbát na správnou dobu zrání a teplotu, aby mohly v dostatečném rozsahu proběhnout příslušné enzymatické a zrací procesy a sýr tak získal fyzické a organoleptické vlastnosti, které jsou pro sýr "Gouda Holland" typické.
          Zrání sýru "Gouda Holland" může dle požadované chuti trvat i déle než rok.
          Sýr "Gouda Holand" lze rozkrájet a hotově zabalit v Nizozemsku i mimo něj za podmínky, že subjekt, jenž hotové balení zajišťuje, používá komplexní systém administrativní kontroly, který u rozkrájeného sýru "Gouda Holland" zaručuje vysledovatelnost jedinečné kombinace číslic a písmen a spotřebiteli jasně dokládá původ sýru.
          4.6. Souvislost
          Zeměpisným prvkem v názvu produktu je slovo "Holland". Jak je obecně známo, označení "Holland" (Holandsko) je ekvivalentem oficiálnějšího názvu "Nederland" (Nizozemsko). V době Republiky spojených nizozemských provincií ("Republiek der Verenigde Nederlanden") (v 17. až 19. století) bylo Holandsko nejvlivnější ze sedmi provincií.
          Skutečnost, že místní mléko je nadmíru vhodné k výrobě vysoce kvalitního sýra s výraznou chutí, je třeba velkou měrou přičíst poloze Nizozemska (převážně pod úrovní moře), klimatu (přímořské podnebí) a složení trav (rostoucích převážně na jílovitých a písčitých půdách). Jakost mléka zaručuje kombinace systémů pro zajištění kvality v podnicích na chov mléčného skotu a používání komplexního systému pro posuzování jakosti (u každé dodávky mléka se provádějí různé kontroly a posouzení). U mléka je navíc před jeho zpracováním nepřetržitě udržován chladicí řetězec, kdy je ochlazené mléko (o teplotě nejvýše 6 °C) skladováno v hospodářství a následně v jednotlivých cisternách přepraveno do výrobny sýru. K udržení jakosti mléka přispívají i poměrně krátké přepravní vzdálenosti.
          Historický vývoj
          Sýr "Gouda Holland" je reprezentantem nizozemské tradice výroby sýru, která se rozvíjela od středověku a dočkala se plného rozkvětu již v 17. století (označovaném též jako "zlaté století").
          Sýr, se kterým se obchodovalo v městě Gouda, získal již v 18. století označení goudský sýr ("Goudse kaas"). Později se označení "Gouda" vztahovalo na veškerý plnotučný sýr ve tvaru zploštělého válce, který byl vyroben v Holandsku.
          Od produkce v hospodářstvích přes místní výrobny se ze sýru "Gouda Holland" stal produkt vyráběný po celé zemi a těšící se světovému věhlasu, který je důležitou stabilní složkou zhodnocování mléka z jednotlivých hospodářství. Na počátku dvacátého století byly pro goudský sýr zavedeny vnitrostátní právní předpisy a označení "Gouda Holland" bylo stanoveno v rozhodnutí o jakosti v zemědělství u sýrových výrobků ("Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasproducten").
          Dobré jméno sýru "Gouda Holland" mezi evropskými spotřebiteli
          Na základě rozsáhlého průzkumu provedeného v šesti evropských zemích se zjistilo, že evropští spotřebitelé vnímají Nizozemsko jako nejdůležitějšího producenta sýrů Gouda a Edam. "Gouda Holland" (a "Edam Holland") jsou jedním ze symbolů nizozemského kulturního dědictví. Evropští spotřebitelé vnímají druhy sýru "Gouda Holland" (a "Edam Holland") jako značky. Z průzkumu trhu (reprezentativní vzorek 1250 dotazovaných na jeden členský stát se spolehlivostí 97,5 %) provedeného v šesti nejdůležitějších členských státech z hlediska spotřeby sýru Gouda (a Edam) vyplývá, že:
          - mezi názvy Gouda a Nizozemsko existuje silná asociace;
          - o sýr "Gouda Holland" je větší zájem než o sýr Gouda vyrobený mimo Nizozemsko;
          - téměř polovina spotřebitelů v členských státech, v nichž se průzkum uskutečnil, se domnívá, že všechen sýr Gouda se vyrábí v Nizozemsku.
          - sýr Gouda z Holandska dosahuje výrazně lepšího umístění v rámci proměnných "vynikající jakost", "vyrobeno tradičním způsobem" a "původní produkt".
          "Gouda Holland" (a "Edam Holland") jsou synonymem jakostních produktů z Nizozemska. Pro udržení velmi vysoké jakosti sýru "Gouda Holland" (a "Edam Holland") přijímal v průběhu století v Nizozemsku stát i mlékárenské odvětví různá opatření a právní předpisy. V zájmu splnění těchto požadavků na jakost, ale i pro otevření trhů, jejich rozvoj a zachování navíc nizozemské mlékárenství učinilo výrazné investice. Od roku 1950 toto odvětví investovalo v Evropě více než 1,4 miliardy guldenů (635 milionů EUR) do reklamy, osvětové činnosti a propagace (bez započtení investic realizovaných přímo v Nizozemsku).
          4.7. Kontrolní subjekt
          Název : Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)
          Adresa : Kastanjelaan 7, 3833 AN LEUSDEN
          Tel. : +31334965696
          Fax : +31334965666
          E-mail : productcontrole@cokz.nl
          4.8. Označování
          "Gouda Holland" je zeměpisné označení chráněné Evropskou unií (CHZO).
          Toto označení musí být uvedeno na viditelném místě na štítku, který se umístí na plochou stranu sýru, a/nebo na ovinovací pásku k sýru.
          Není to však povinné, pokud je sýr podle bodu 4.5. rozkrájen a v hotovém balení uveden na trh; pak se označení "Gouda Holland" umístí na hotové balení.
          Obal musí být natolik odlišný, aby byl spotřebitel schopen poznat sýr "Gouda Holland" na prodejních pultech. Z názvu "Gouda Holland", uplatňování vlastní identity a symbolu CHZO Evropské unie musí být spotřebiteli zjevné, že "Gouda Holland" je jiný produkt než ostatní goudské sýry.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.