Nařízení Rady (EU) č. 1124/2010 ze dne 29. listopadu 2010 , kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1124/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 1124/2010
          ze dne 29. listopadu 2010,
          kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 43 odst. 3 Smlouvy by měla Rada přijmout na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.
          (2) Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [1] požaduje, aby opatření, jimiž se zajišťuje přístup do vod a ke zdrojům a udržitelné provozování rybolovných činností, byly stanovena s ohledem na dostupná vědecká doporučení, a zejména na zprávu vypracovanou Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR).
          (3) Radě přísluší přijmout opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv podle kategorie rybolovu nebo skupiny kategorií rybolovu případně včetně určitých podmínek, které jsou s nimi funkčně spjaty. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci nebo kategorii rybolovu, a s náležitým ohledem na cíle společné rybářské politiky stanovené v nařízení (ES) č. 2371/2002.
          (4) Celkové přípustné odlovy by měly být stanoveny na základě dostupného vědeckého doporučení, s ohledem na biologické a socioekonomické aspekty a na zajištění spravedlivého zacházení pro všechna odvětví rybolovu, jakož i s ohledem na názory vyjádřené v průběhu konzultací se zúčastněnými subjekty, zejména na jednáních s Poradním výborem pro rybolov a akvakulturu a dotyčnými regionálními poradními sbory.
          (5) Pro populace ryb, na něž se vztahují specifické víceleté plány, by měla být rybolovná práva určena v souladu s pravidly stanovenými v těchto plánech. Omezení odlovu a intenzity rybolovu pro populace tresky obecné v Baltském moři by tedy měla být stanovena v souladu s pravidly uvedenými v nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací [2].
          (6) Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky [3], a zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení týkající se zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a oznamování údajů o vyčerpání rybolovných práv. Je proto třeba upřesnit kódy, které mají členské státy používat při předávání údajů týkajících se vykládek populací, na které se vztahuje toto nařízení, Komisi.
          (7) V souladu s článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót [4], je nezbytné určit, na které populace se vztahují různá opatření stanovená v uvedeném nařízení.
          (8) Za účelem zajištění obživy rybářů v Unii je důležité otevřít tyto kategorie rybolovu ode dne 1. ledna 2011,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I
          OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
          Článek 1
          Předmět
          Tímto nařízením se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři.
          Článek 2
          Oblast působnosti
          Toto nařízení se vztahuje na plavidla EU lovící v Baltském moři.
          Článek 3
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "oblastmi Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES)" zeměpisné oblasti uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu [5];
          b) "Baltským mořem" subdivize ICES 22–32;
          c) "plavidlem EU" rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a registrované v Unii;
          d) "celkovým přípustným odlovem" (dále jen "TAC") množství, které lze každoročně odlovit z každé populace;
          e) "kvótou" část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;
          f) "dnem nepřítomnosti v přístavu" každé nepřetržité období 24 hodin nebo jeho část, během něhož je plavidlo nepřítomno v přístavu.
          KAPITOLA II
          RYBOLOVNÁ PRÁVA
          Článek 4
          TAC a rozdělování
          Celkové přípustné odlovy, jejich rozdělování mezi členské státy a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty, jsou uvedeny v příloze I.
          Článek 5
          Zvláštní ustanovení o rozdělování
          1. Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:
          a) výměny provedené podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002;
          b) přerozdělení podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;
          c) dodatečné vykládky podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96;
          d) množství převedená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96;
          e) odpočty provedené podle článků 37, 105, 106 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.
          2. Není-li v příloze I tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení na populace, na které se vztahuje analytický TAC.
          Článek 6
          Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků
          Ryby z populací, pro které jsou stanovena omezení odlovu, smějí být uchovávány na palubě nebo vyloženy, pouze pokud:
          a) byl odlov proveden plavidly členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána nebo
          b) odlov představuje tu část kvóty Unie, která nebyla rozdělena mezi členské státy formou kvót, a uvedená kvóta Unie není vyčerpána.
          Článek 7
          Omezení intenzity rybolovu
          1. Omezení intenzity rybolovu jsou stanovena v příloze II.
          2. Omezení podle odstavce 1 se vztahují rovněž na subdivize ICES 27 a 28.2, pokud Komise nerozhodla v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 1098/2007 o vynětí těchto subdivizí z omezení stanovených v čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 3, 4 a 5 a článku 13 uvedeného nařízení.
          3. Omezení podle odstavce 1 se nevztahují na subdivizi ICES 28.1, pokud Komise nerozhodla v souladu s čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 1098/2007 o tom, že se omezení stanovené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 1098/2007 vztahují na uvedenou subdivizi.
          KAPITOLA III
          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 8
          Předávání údajů
          Zasílají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje týkající se vykládek objemů odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 9
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. listopadu 2010.
          Za Radu
          předseda
          K. Peeters
          [1] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          [2] Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.
          [5] Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY PLATNÉ PRO PLAVIDLA EU V OBLASTECH, KDE CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY EXISTUJÍ PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI
          Níže uvedené tabulky stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty.
          Není-li stanoveno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES.
          V rámci každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely tohoto nařízení je níže uvedena srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:
          Vědecký název | Třípísmenný kód | Obecný název |
          Clupea harengus | HER | Sleď obecný |
          Gadus morhua | COD | Treska obecná |
          Pleuronectes platessa | PLE | Platýs evropský |
          Salmo salar | SAL | Losos obecný |
          Sprattus sprattus | SPR | Šprot obecný |
          DruhSleď obecnýClupea harengus | OblastSubdivize 30–31HER/3D30.; HER/3D31. |
          Finsko | 85568 | Analytický TAC |
          Švédsko | 18801 |
          EU | 104369 |
          TAC | 104369 |
          DruhSleď obecnýClupea harengus | OblastSubdivize 22–24HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. |
          Dánsko | 2227 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 8763 |
          Finsko | 1 |
          Polsko | 2067 |
          Švédsko | 2826 |
          EU | 15884 |
          TAC | 15884 |
          DruhSleď obecnýClupea harengus | OblastVody EU subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.;HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32. |
          Dánsko | 2363 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 627 |
          Estonsko | 12068 |
          Finsko | 23557 |
          Lotyšsko | 2978 |
          Litva | 3136 |
          Polsko | 26763 |
          Švédsko | 35928 |
          EU | 107420 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhSleď obecnýClupea harengus | OblastSubdivize 28.1HER/03D.RG |
          Estonsko | 16809 | Analytický TAC |
          Lotyšsko | 19591 |
          EU | 36400 |
          TAC | 36400 |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastVody EU subdivizí 25-32COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.;COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.;COD/3D31.; COD/3D32. |
          Dánsko | 13544 | Analytický TAC |
          Německo | 5388 |
          Estonsko | 1320 |
          Finsko | 1036 |
          Lotyšsko | 5036 |
          Litva | 3318 |
          Polsko | 15595 |
          Švédsko | 13721 |
          EU | 58957 |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhTreska obecnáGadus morhua | OblastVody EU subdivizí 22–24COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. |
          Dánsko | 8206 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 4012 |
          Estonsko | 182 |
          Finsko | 161 |
          Lotyšsko | 679 |
          Litva | 440 |
          Polsko | 2196 |
          Švédsko | 2924 |
          EU | 18800 |
          TAC | 18800 |
          DruhPlatýs evropskýPleuronectes platessa | OblastVody EU subdivizí 22–32PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.;PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.;PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. |
          Dánsko | 2179 | Preventivní TACČlánek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 242 |
          Polsko | 456 |
          Švédsko | 164 |
          EU | 3041 |
          TAC | 3041 |
          DruhLosos obecnýSalmo salar | OblastVody EU subdivizí 22–31SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.;SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.;SAL/3D30.; SAL/3D31. |
          Dánsko | 51829 [1] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 5767 [1] |
          Estonsko | 5267 [1] |
          Finsko | 64627 [1] |
          Lotyšsko | 32965 [1] |
          Litva | 3875 [1] |
          Polsko | 15723 [1] |
          Švédsko | 70056 [1] |
          EU | 250109 [1] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhLosos obecnýSalmo salar | OblastVody EU subdivize 32SAL/3D32. |
          Estonsko | 1581 [2] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Finsko | 13838 [2] |
          EU | 15419 [2] |
          TAC | Nepoužije se |
          DruhŠprot obecnýSprattus sprattus | OblastVody EU subdivizí 22–32SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.;SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.;SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. |
          Dánsko | 28485 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 18046 |
          Estonsko | 33077 |
          Finsko | 14911 |
          Lotyšsko | 39949 |
          Litva | 14451 |
          Polsko | 84780 |
          Švédsko | 55067 |
          EU | 288766 |
          TAC | Nepoužije se |
          [1] Vyjádřeno v počtu kusů ryb.
          [2] Vyjádřeno v počtu kusů ryb.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          OMEZENÍ INTENZITY RYBOLOVU
          1. Členské státy zajistí, aby v případě plavidel plujících pod jejich vlajkou byl rybolov pomocí vlečných sítí, dánských nevodů a podobného zařízení o velikosti ok sítě 90 mm nebo vyšší nebo pomocí tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí a třístěnných tenatových sítí o velikosti ok sítě 90 mm nebo vyšší nebo nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr s výjimkou unášených lovných šňůr, ručních lovných šňůr a přívlačí povolen na nejvýše:
          a) 163 dní nepřítomnosti v přístavu v subdivizích 22–24 s výjimkou období od 1. do 30. dubna, kdy se použije čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1098/2007, a
          b) 160 dní nepřítomnosti v přístavu v subdivizích 25–28 s výjimkou období od 1. července do 31. srpna, kdy se použije čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1098/2007.
          2. Maximální počet dní nepřítomnosti v přístavu za rok, ve kterých může být plavidlo přítomno v obou oblastech vymezených v bodě 1 písm. a) a b) a mít lovná zařízení uvedená v bodě 1, nesmí přesahovat nejvyšší počet dní přidělených na jednu z obou oblastí.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.