Nařízení Komise (EU) č. 1126/2010 ze dne 3. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1547/2007, pokud jde o prodloužení přechodného období pro vynětí Kapverdské republiky ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1126/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1126/2010
          ze dne 3. prosince 2010,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1547/2007, pokud jde o prodloužení přechodného období pro vynětí Kapverdské republiky ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 a o změně nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 a č. 964/2007 [1], a zejména na čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Kapverdská republika (dále jen "Kapverdy") je zvýhodněnou zemí, na niž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země (známý také jako iniciativa "Vše kromě zbraní") uplatňovaný v rámci systému všeobecných celních preferencí Unie.
          (2) Podle čl. 11 odst. 8 nařízení (ES) č. 732/2008 bude země vyňata ze seznamu zemí využívajících zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země, pokud Organizace spojených národů vyřadí tuto zemi ze seznamu nejméně rozvinutých zemí. Uvedený článek dále stanoví zavedení přechodného období v délce nejméně tří let před tím, než vynětí nabude účinku.
          (3) Organizace spojených národů vyřadila Kapverdy ze seznamu nejméně rozvinutých zemí s účinkem od 1. ledna 2008 [2].
          (4) Podle nařízení Komise (ES) č. 1547/2007 [3] mají být Kapverdy vyňaty ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, po uplynutí tříletého přechodného období s účinkem od 1. ledna 2011.
          (5) Přechodné období poskytnuté nařízením (ES) č. 1547/2007, které spadalo do doby hospodářské krize, bylo ovlivněno poklesem objemu obchodů, jenž zbrzdil úsilí Kapverd o ekonomickou diverzifikaci. Toto přechodné období tedy Kapverdám neposkytlo dostatek času nezbytného k tomu, aby se vypořádaly s přílišnou závislostí na jednom z hlavních vývozních odvětví, a tím zmírnily možné nepříznivé účinky způsobené vynětím z iniciativy "Vše kromě zbraní". Toto období by tedy mělo být prodlouženo do 1. ledna 2012.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro všeobecné celní preference,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 1 nařízení (ES) č. 1547/2007 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          Kapverdská republika se vyjímá ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, který je uveden v příloze I nařízení (ES) č. 732/2008, s účinkem od 1. ledna 2012."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.
          [2] Rezoluce Valného shromáždění OSN A/Res/59/210 ze dne 20. prosince 2004.
          [3] Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 70.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.