Nařízení Komise (EU) č. 1127/2010 ze dne 3. prosince 2010 , kterým se stanoví přechodné období pro vynětí Maledivské republiky ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1127/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1127/2010
          ze dne 3. prosince 2010,
          kterým se stanoví přechodné období pro vynětí Maledivské republiky ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 a o změně nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 a č. 964/2007 [1], a zejména na čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Maledivská republika (dále jen "Maledivy") je zvýhodněnou zemí, na niž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země uplatňovaný v rámci systému všeobecných celních preferencí Unie.
          (2) Podle čl. 11 odst. 8 nařízení (ES) č. 732/2008 bude země vyňata ze seznamu zemí využívajících zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země, pokud Organizace spojených národů vyřadí tuto zemi ze seznamu nejméně rozvinutých zemí. Uvedený článek dále stanoví zavedení přechodného období v délce nejméně tří let ke zmírnění nepříznivých účinků, které mohou být odnětím celních preferencí poskytovaných na základě zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země způsobeny.
          (3) Organizace spojených národů vyřadila Maledivy ze seznamu nejméně rozvinutých zemí s účinkem od 1. ledna 2011 [2].
          (4) Maledivám by proto mělo být umožněno i nadále využívat preferencí poskytovaných na základě zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země až do 31. prosince 2013.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro všeobecné celní preference,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Maledivská republika se vyjímá ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, který je uveden v příloze I nařízení (ES) č. 732/2008, s účinkem od 1. ledna 2014.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.
          [2] Rezoluce Valného shromáždění OSN A/Res/60/33 ze dne 30. listopadu 2005.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.