Nařízení Komise (EU) č. 1133/2010 ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách ES subdivizí 22–24 plavidly plujícími pod vlajkou Finska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1133/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1133/2010
          ze dne 30. listopadu 2010,
          kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách ES subdivizí 22–24 plavidly plujícími pod vlajkou Finska
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky [1], a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 1226/2009 ze dne 20. listopadu 2009, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři [2], určuje kvóty na rok 2010.
          (2) Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2010.
          (3) Je proto nutné zakázat rybolov uvedené populace,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vyčerpání kvóty
          Rybolovná kvóta přidělená na rok 2010 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.
          Článek 2
          Zákazy
          Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.
          Článek 3
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. listopadu 2010.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Lowri Evans
          generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Č. | 39/BAL |
          Členský Stát | Finsko |
          Populace | COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. |
          Druh | Treska obecná (Gadus morhua) |
          Oblast | Vody ES subdivizí 22–24 |
          Datum | 22.9.2010 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.