Nařízení Komise (EU) č. 1136/2010 ze dne 6. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1136/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1136/2010
          ze dne 6. prosince 2010
          o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny [2], a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. prosince 2010.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. prosince 2010.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Jean-Luc Demarty
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Kódy třetích zemí [1] | Paušální dovozní hodnota |
          07020000 | AL | 39,4 |
          MA | 94,7 |
          MK | 66,1 |
          TR | 132,6 |
          ZZ | 83,2 |
          07070005 | EG | 145,5 |
          JO | 182,1 |
          TR | 87,4 |
          ZZ | 138,3 |
          07099070 | MA | 77,7 |
          TR | 108,7 |
          ZZ | 93,2 |
          08051020 | AR | 50,8 |
          BR | 57,8 |
          MA | 54,9 |
          TR | 51,5 |
          ZA | 52,1 |
          ZW | 48,4 |
          ZZ | 52,6 |
          08052010 | MA | 67,2 |
          ZZ | 67,2 |
          08052030, 08052050, 08052070, 08052090 | HR | 60,9 |
          IL | 72,2 |
          TR | 62,2 |
          ZZ | 65,1 |
          08055010 | AR | 45,9 |
          TR | 57,6 |
          UY | 57,1 |
          ZZ | 53,5 |
          08081080 | AR | 74,9 |
          AU | 164,5 |
          BR | 50,3 |
          CA | 87,1 |
          CL | 84,2 |
          CN | 86,4 |
          MK | 26,7 |
          NZ | 99,2 |
          US | 92,5 |
          ZA | 116,6 |
          ZZ | 88,2 |
          08082050 | CN | 68,9 |
          US | 112,9 |
          ZZ | 90,9 |
          [1] Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód "ZZ" znamená "jiného původu".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.