Nařízení Rady (EU) č. 1137/2010 ze dne 7. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1137/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 1137/2010
          ze dne 7. prosince 2010,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 1 této smlouvy,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 o omezujících opatřeních vůči Somálsku [1],
          s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 [2] stanoví všeobecný zákaz poskytování technického poradenství, pomoci, školení, financování nebo finanční pomoci vztahující se k vojenské činnosti jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Somálsku.
          (2) V odstavci 7 rezoluce 1907(2009) vyzývá Rada bezpečnosti OSN členské státy, aby kontrolovaly veškeré náklady pocházející ze Somálska nebo směřující do něj, jestliže se domnívají, že náklad obsahuje věci, jež jsou zakázány podle odstavců 5 a 6 uvedené rezoluce nebo podle všeobecného a úplného zbrojního embarga uvaleného na Somálsko, a to s cílem zajistit důsledné provádění uvedených ustanovení.
          (3) Rozhodnutí 2010/231/SZBP stanoví kontrolu některých nákladů pocházejících ze Somálska nebo směřujících do něj a v případě letadel a plavidel poskytnutí dodatečných informací před příjezdem a před odjezdem o zboží, které je přiváženo do Unie nebo je z ní vyváženo. Tyto informace musí být poskytnuty v souladu s ustanoveními o vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních v nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [3].
          (4) Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy, a proto – především za účelem zajištění jeho jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech – jsou k jeho provádění nezbytné právní předpisy Unie.
          (5) Nařízení (ES) č. 147/2003 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (ES) č. 147/2003 se vkládá nový článek, který zní:
          "Článek 3a
          1. Pro zajištění důsledného provádění článků 1 a 3 rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku [****] musí být v případě veškerého zboží přiváženého na celní území Unie ze Somálska nebo vyváženého z celního území Unie do Somálska poskytnuty před dovozem nebo vývozem tohoto zboží informace příslušným orgánům dotčených členských států.
          2. Pravidla, jež upravují povinnost poskytnout před příjezdem nebo odjezdem informace, týkající se zejména osoby, která tyto informace poskytuje, lhůt, které je třeba dodržet, a požadovaných údajů, jsou stanovena v příslušných ustanoveních o vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních a o celních prohlášeních v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [*****], a nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 [******].
          3. Osoba poskytující informace podle odstavce 2 dále předloží prohlášení o tom, zda se na zboží vztahuje Společný vojenský seznam Evropské unie [], a pokud se na vývoz daného zboží vztahuje výjimka, uvede podrobné údaje týkající se udělené vývozní licence.
          4. Do 31. prosince 2010 mohou být vstupní a výstupní souhrnná celní prohlášení a požadované dodatečné informace podle tohoto článku předkládány v písemné formě za použití obchodních, přístavních nebo přepravních dokumentů, pokud obsahují nezbytné údaje.
          5. Od 1. ledna 2011 se požadované dodatečné informace podle odstavce 3 předkládají buď v písemné formě, nebo případně za použití celního prohlášení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. prosince 2010.
          Za Radu
          předseda
          D. Reynders
          [1] Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17.
          [2] Úř. věst. L 24, 29.1.2003, s. 2.
          [3] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          [****] Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17.
          [*****] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          [******] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          [] Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.