Nařízení Komise (EU) č. 1138/2010 ze dne 7. prosince 2010 , kterým se po sto čtyřicáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1138/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1138/2010
          ze dne 7. prosince 2010,
          kterým se po sto čtyřicáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7c odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení. Nařízením Komise (ES) č. 246/2006 [2] byl do přílohy I doplněn subjekt Sanabel Relief Agency Limited (Sanabel).
          (2) Dne 29. září 2010 Tribunál zrušil nařízení (ES) č. 881/2002, pokud jde o Sanabel [3], s tím, že nebyla dodržena práva na obhajobu, právo na soudní přezkum a právo na majetek.
          (3) Poté, co Komise obdržela odůvodnění od Výboru OSN pro sankce proti Al-Kajdě a Talibanu, sdělila toto odůvodnění Sanabelu v srpnu 2009. V červenci 2010 sdělila související odůvodnění, které právě obdržela od Výboru pro sankce. Sanabel předložil své vyjádření k těmto odůvodněním.
          (4) Seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, vypracovaný Výborem OSN pro sankce proti Al-Kajdě a Talibanu v současné době zahrnuje Sanabel.
          (5) Podle čl. 7c odst. 3 nařízení (ES) č. 881/2002 a po důkladném posouzení připomínek od Sanabelu a s ohledem na preventivní povahu zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů se Komise domnívá, že zařazení Sanabelu na seznam je zdůvodněno jejím spojením s Talibanem, Usámou bin Ládinem a sítí Al-Kajdá.
          (6) Vzhledem k tomu, by rozhodnutí o zařazení Sanabelu na seznam mělo být nahrazeno novým rozhodnutím, které by potvrdilo jeho zařazení do přílohy I nařízení (ES) č. 881/2002.
          (7) Toto nové rozhodnutí by mělo být použitelné ode dne 11. února 2006 vzhledem k preventivní povaze a cílům zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle nařízení (ES) č. 881/2002 a vzhledem k potřebě chránit oprávněné zájmy hospodářských subjektů, které spoléhaly na rozhodnutí z roku 2006.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přezkum seznamů podle nařízení č. 881/2002,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. prosince 2010.
          Použije se ode dne 11. února 2006.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          [2] Úř. věst. L 40, 11.2.2006, s. 13.
          [3] Věc T-136/06 (Rozsudek ve spojených věcech T-135/06 až T-138/06).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se upravuje takto:
          V položce "Fyzické osoby" se potvrzují tyto záznamy:
          "Sanabel Relief Agency Limited (také známa jako a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L’il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresa: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Spojené království b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Spojené království c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Spojené království d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Spojené království e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Spojené království. Další údaje: a) číslo dobročinné organizace: 1083469, b) registrační číslo: 3713110. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7.2.2006."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.