Nařízení Komise (EU) č. 1139/2010 ze dne 7. prosince 2010 , kterým se po sto čtyřicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1139/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1139/2010
          ze dne 7. prosince 2010,
          kterým se po sto čtyřicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení. Nařízením (ES) č. 246/2006 [2] byli do přílohy I doplněni Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih a Tahir Nasuf. Doplnění bylo provedeno poté, co Výbor pro sankce, zřízený rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1267(1999) o Al-Kajdě a Talibanu a s nimi spojenými fyzickými osobami a právnickými subjekty, rozhodl o jejich zařazení na konsolidovaný seznam.
          (2) Dne 29. září 2010 Tribunál [3] zrušil nařízení (ES) č. 881/2002, pokud jde o pana Abdrabbaha, pana Al-Faqiha a pana Nasufa, s tím, že nebyla dodržena práva na obhajobu, právo na soudní přezkum a právo na majetek.
          (3) Komise sdělila odůvodnění panu Abdrabbahovi dne 22. září 2009, panu Al-Faqihovi dne 7. srpna 2009 a panu Nasufovi dne 11. srpna 2009, po zahájení výše uvedeného soudního řízení. Nedostatek zjištěný Tribunálem byl tedy napraven.
          (4) Vzhledem k tomu by rozhodnutí o zařazení pana Abdrabbaha, pana Al-Faqiha a pana Nasufa na seznam mělo být nahrazeno novým rozhodnutím podle čl. 7a odst. 1 nařízení (ES) č. 881/2002, aby byl dodržen soulad s rozhodnutím Výboru pro sankce OSN a s ohledem na cíle zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle nařízení (ES) č. 881/2002.
          (5) Toto nové rozhodnutí by mělo být použitelné ode dne 11. února 2006 vzhledem k preventivní povaze a cílům zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle nařízení (ES) č. 881/2002 a vzhledem k potřebě chránit oprávněné zájmy hospodářských subjektů, které spoléhaly na rozhodnutí z roku 2006.
          (6) Pan Abdrabbah, pan Al-Faqih a pan Nasuf již měli příležitost vyjádřit se k odůvodnění, které jim bylo poskytnuto podle čl. 7a odst. 3 a 7c odst. 3 nařízení (ES) č. 881/2002. Komise jejich vyjádření sdělila Výboru pro sankce a vede přezkum svých rozhodnutí vztáhnout na ně omezující opatření, a to podle postupu uvedeného v čl. 7b odst. 2 nařízení (ES) č. 881/2002. Výsledky přezkumu budou sděleny panu Abdrabbahovi, panu Al-Faqihovi a panu Nasufovi,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 11. února 2006.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          [2] Úř. věst. L 40, 11.2.2006, s. 13.
          [3] Spojené věci T-135/06 až T-138/06.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          V položce "Fyzické osoby" se potvrzují tyto záznamy:
          (a) Ghuma Abd’rabbah (také znám jako a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: 2.9.1957. Místo narození: Benghazi, Libye. Státní příslušnost: britská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7.2.2006.
          (b) Abd Al-Rahman Al-Faqih (také znám jako a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: 15.12.1959. Místo narození: Libye. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7.2.2006.
          (c) Tahir Nasuf (také znám jako a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa’qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Adresa: Manchester, Spojené království. Datum narození: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Místo narození: Tripolis, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Číslo pasu: RP0178772 (libyjský cestovní pas). Národní identifikační číslo: PW548083D (číslo národního pojištění Spojeného království). Další údaje: mající v lednu 2009 bydliště ve Spojeném Království. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7.2.2006.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.