Nařízení Komise (EU) č. 1140/2010 ze dne 7. prosince 2010 , kterým se pro hospodářský rok 2010/11 rozděluje formou vnitrostátních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1140/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1140/2010
          ze dne 7. prosince 2010,
          kterým se pro hospodářský rok 2010/11 rozděluje formou vnitrostátních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty [1], a zejména na článek 95 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 507/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno [2], stanoví, že rozdělení 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken na vnitrostátní zaručená množství, jak je pro hospodářský rok 2010/11 uvedeno v čl. 94 odst. 1a nařízení (ES) č. 1234/2007, se musí uskutečnit do 16. listopadu probíhajícího hospodářského roku.
          (2) Za tímto účelem předalo Dánsko Komisi informace o plochách, na které se vztahují smlouvy o koupi a prodeji, zpracovatelské závazky a smlouvy o zpracování, jakož i odhady výnosů lněných a konopných stonků a vláken.
          (3) Naopak v Itálii, Řecku, Irsku nebo Lucembursku nebudou v hospodářském roce 2010/11 produkována žádná lněná nebo konopná vlákna.
          (4) Na základě odhadů produkce, které vyplývají z uvedených informací, celková produkce v pěti příslušných členských státech nedosáhne celkového množství 5000 tun, které mezi ně bylo rozděleno, a je vhodné stanovit vnitrostátní zaručená množství uvedená níže.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro hospodářský rok 2010/11 se stanoví toto rozdělení vnitrostátních zaručených množství podle čl. 94 odst. 1a ve spojení s přílohou XI oddílem A.II písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007:
          — Dánsko  84 tun;
          — Řecko  0 tun;
          — Irsko  0 tun;
          — Itálie  0 tun;
          — Lucembursko  0 tun.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 16. listopadu 2010.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 38.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.