Nařízení Komise (EU) č. 1143/2010 ze dne 7. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o použití přechodných ustanovení pro některé okrasné vodní živočichy určené pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1143/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1143/2010
          ze dne 7. prosince 2010,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o použití přechodných ustanovení pro některé okrasné vodní živočichy určené pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů [1], a zejména na čl. 17 odst. 2, články 22 a 25 a čl. 61 odst. 3 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů [2], veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz okrasných vodních živočichů, určených pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům, do Unie.
          (2) Článek 11 nařízení (ES) č. 1251/2008 stanoví, že okrasné ryby, které patří ke druhům vnímavým k jedné nebo několika nákazám uvedeným v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES a které jsou určeny pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům, smějí být dováženy do Unie pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených v příloze III uvedeného nařízení. Epizootický vředový syndrom (EUS) je uvedený v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES jakožto exotická nákaza některých vnímavých druhů ryb.
          (3) Čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 1251/2008 stanoví, že na přechodné období do 31. prosince 2010 mohou členské státy povolit dovoz okrasných vodních živočichů, kteří patří ke druhům vnímavým k epizootickému vředovému syndromu a jsou určeni pouze pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům, ze třetích zemí nebo území, které jsou členy Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).
          (4) Část II.2 vzorového veterinární osvědčení vztahující se na okrasné vodní živočichy určené pro uzavřená zařízení stanoveného v části B přílohy IV nařízení (ES) č. 1251/2008, stanoví určité požadavky pro dovoz týkající se EUS. Čl. 20 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení stanoví, že se tyto požadavky nepoužijí během výše uvedeného přechodné období
          (5) V současné době je potřeba provést další studie, aby bylo možné přesněji posoudit rizika spojená s dovozem takových okrasných vodních živočichů do Unie. Aby nebyl narušen obchod s těmito zvířaty, je vhodné prodloužit dobu používání přechodných opatření, v současné době stanovených v čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 1251/2008, do 31. prosince 2012.
          (6) Kromě toho již nejsou použitelná některá další přechodná ustanovení, v současné době stanovená ve čl. 20 uvedeného nařízení. V zájmu stručnosti a jasnosti právních předpisů Evropské unie je vhodné tato ustanovení zrušit.
          (7) Nařízení (ES) č. 1251/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 20 nařízení (ES) č. 1251/2008 se nahrazuje tímto:
          "Článek 20
          Na přechodné období do 31. prosince 2012 mohou členské státy povolit dovoz okrasných vodních živočichů, kteří patří ke druhům vnímavým k epizootickému vředovému syndromu a jsou určeni pouze pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům, ze třetích zemí nebo území, které jsou členy Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).
          Během tohoto přechodného období se požadavky týkající se epizootického vředového syndromu uvedené v části II.2 veterinárního osvědčení stanoveného v části B přílohy IV, nepoužijí na okrasné vodní živočichy určené pouze pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům".
          Článek 2
          V poznámce 3 části II.2 vzorového veterinárního osvědčení stanoveného v části B přílohy IV, se datum " 1. leden 2011" nahrazuje datem " 1. leden 2013".
          Na přechodné období do 31. prosince 2012 mohou být zásilky okrasných vodních živočichů, které jsou doprovázeny veterinárními osvědčeními vydanými v souladu s částí B přílohy IV nařízení (ES) č. 1251/2008, před zavedením změn na základě tohoto nařízení nadále dováženy do Unie nebo přepravovány přes Unii.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.
          [2] Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.