Nařízení Komise (EU) č. 1151/2010 ze dne 8. prosince 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1151/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1151/2010
          ze dne 8. prosince 2010,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů [1], a zejména na čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 763/2008 stanoví společná pravidla pro poskytování souhrnných údajů o obyvatelstvu, domech a bytech v desetiletých intervalech.
          (2) Za účelem hodnocení kvality údajů předávaných Komisi (Eurostatu) členskými státy je nezbytné stanovit způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě.
          (3) V zájmu zajištění řádného předávání údajů a metadat by měl být technický formát pro všechny členské státy týž. Je proto nezbytné přijmout vhodný technický formát, který se bude používat při předávání údajů.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Předmět
          Toto nařízení stanoví způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě, jež mají být členskými státy předloženy s ohledem na kvalitu údajů ze sčítání lidu, domů a bytů za referenční rok 2011 předaných Komisi (Eurostatu), jakož i technický formát pro předávání údajů za účelem splnění požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 763/2008.
          Článek 2
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se použijí definice a technické specifikace stanovené v nařízení (ES) č. 763/2008 a nařízeních Komise (ES) č. 1201/2009 [2] a (EU) č. 519/2010 [3]. Použijí se rovněž tyto definice:
          1) "statistickou jednotkou" se rozumí základní jednotka zjišťování, tedy fyzická osoba, domácnost, rodina, obydlený prostor nebo byt;
          2) "individuálním zjišťováním" se rozumí získání informací o každé statistické jednotce tak, aby bylo možno její charakteristiky zaznamenat samostatně s kombinovanou klasifikací s jinými charakteristikami;
          3) "souběžností" se rozumí to, že se informace získané při sčítání vztahují ke stejnému časovému okamžiku (referenční datum);
          4) "všeobecností na vymezeném území" se rozumí, že údaje jsou poskytnuty pro všechny statistické jednotky na přesně vymezeném území. Jsou-li statistickými jednotkami osoby, rozumí se "všeobecností na vymezeném území" to, že jsou poskytnuty údaje, které jsou založeny na informacích pro všechny osoby, jež mají místo svého obvyklého pobytu na vymezeném území (celkový počet obyvatel);
          5) "dostupností údajů z malých oblastí" se rozumí dostupnost údajů pro malé zeměpisné oblasti a pro malé skupiny statistických jednotek;
          6) "stanovenou pravidelností" se rozumí schopnost provádět sčítání pravidelně na počátku každého desetiletí, včetně kontinuity registrů;
          7) "cílovou populací" se rozumí soubor všech statistických jednotek ve vymezené zeměpisné oblasti k referenčnímu datu, které splňují podmínky pro vykázání údajů o jednom nebo více určených tématech. Cílová populace zahrnuje každou platnou statistickou jednotku přesně jednou;
          8) "odhadovanou cílovou populací" se rozumí nejlépe dostupný přibližný odhad cílové populace. Odhadovaná cílová populace se skládá z počtu obyvatel ze sčítání s připočtením neúplného pokrytí a odečtením přesahu pokrytí;
          9) "počtem obyvatel ze sčítání" se rozumí soubor statistických jednotek, který je fakticky reprezentován výsledky sčítání týkajícího se jednoho nebo více určených témat pro stanovenou cílovou populaci. Záznamy údajů pro obyvatele ze sčítání jsou záznamy údajů ve zdroji údajů pro stanovenou cílovou populaci, včetně všech imputovaných záznamů a s vyloučením všech vymazaných záznamů. Pokud zdroj údajů obsahuje na základě metodické zásady záznamy údajů pouze pro výběrový soubor statistických jednotek v odhadované cílové populaci, zahrnuje počet obyvatel ze sčítání kromě statistických jednotek ve výběrovém souboru doplňkový soubor statistických jednotek;
          10) "doplňkovým souborem statistických jednotek" se rozumí soubor statistických jednotek, které patří do odhadované cílové populace, pro něž však zdroj údajů kvůli použité metodice stanovení výběrového souboru neobsahuje žádné záznamy údajů;
          11) "posouzením pokrytí" se rozumí studie rozdílu mezi stanovenou cílovou populací a počtem obyvatel ze sčítání;
          12) "šetřením po zjišťování" se rozumí šetření provedené krátce po zjišťování za účelem posouzení pokrytí a obsahu;
          13) "neúplným pokrytím" se rozumí soubor všech statistických jednotek, které patří do stanovené cílové populace, nejsou však zahrnuty v odpovídajícím počtu obyvatel ze sčítání;
          14) "přesahem pokrytí" se rozumí soubor všech statistických jednotek, které jsou zahrnuty v počtu obyvatel ze sčítání použitém k vykázání stanovené cílové populace, aniž by patřily do této cílové populace;
          15) "imputací záznamu" se rozumí přiřazení náhradního, avšak hodnověrného záznamu údajů přesně jedné zeměpisné oblasti na nejpodrobnější zeměpisné úrovni, pro niž jsou získány údaje ze sčítání, a imputace tohoto záznamu údajů do zdroje údajů;
          16) "výmazem záznamu" se rozumí úkon spočívající ve vymazání nebo ignorování záznamu údajů, který je obsažen ve zdroji údajů použitém k vykázání stanovené cílové populace, neuvádí však žádné platné informace o kterékoli statistické jednotce v této cílové populaci;
          17) "imputací položky" se rozumí vložení náhradní, avšak hodnověrné informace do záznamu údajů, pokud ve zdroji údajů již existuje záznam údajů, tuto informaci však neobsahuje;
          18) "zdrojem údajů" se rozumí soubor záznamů údajů pro statistické jednotky a/nebo události související se statistickými jednotkami, který tvoří základ pro získání údajů ze sčítání o jednom či několika určených tématech pro stanovenou cílovou populaci;
          19) "údaji založenými na registrech" se rozumí údaje, které jsou obsaženy v registru nebo pocházejí z registru;
          20) "údaji založenými na dotaznících" se rozumí údaje, které byly od respondentů původně získány pomocí dotazníku v rámci shromažďování statistických údajů, jež se vztahují k určitému časovému okamžiku;
          21) "registrem" se rozumí úložiště, v němž jsou uloženy informace o statistických jednotkách a který je v průběhu událostí týkajících se statistických jednotek přímo aktualizován;
          22) "spojováním záznamů" se rozumí proces slučování informací z různých zdrojů údajů porovnáním záznamů pro jednotlivé statistické jednotky a sloučením informací pro každou statistickou jednotku, je-li jednotka, na niž se záznam vztahuje, stejná;
          23) "porovnáním registrů" se rozumí spojování záznamů, kdy jsou v registrech obsaženy všechny odpovídající zdroje údajů;
          24) "extrakcí údajů" se rozumí proces získávání informací ze sčítání z údajů, které jsou obsaženy v registru a které se týkají jednotlivých statistických jednotek;
          25) "kódováním" se rozumí proces převedení informací na kódy zastupující jednotlivé třídy v rámci systému klasifikace;
          26) "identifikační proměnnou" se rozumí proměnná v záznamech údajů ve zdroji údajů nebo seznamu statistických jednotek, jež se používá
          - k vyhodnocení, zda zdroj údajů (nebo seznam statistických jednotek) obsahuje pro každou statistickou jednotku nejvýše jeden záznam údajů, a/nebo
          - k spojování záznamů;
          27) "pořízením" se rozumí proces, během něhož jsou shromážděné údaje převedeny do strojově čitelné formy;
          28) "editací záznamu údajů" se rozumí proces ověřování a úpravy záznamů údajů s cílem zajistit jejich hodnověrnost a současně zachovat významné části těchto záznamů;
          29) "generováním domácnosti" se rozumí určení soukromé domácnosti podle koncepce bytové domácnosti stanovené v příloze nařízení (ES) č. 1201/2009 v rámci tématu "Postavení v domácnosti";
          30) "generováním rodiny" se rozumí určení rodiny na základě informací o tom, zda osoby žijí ve stejné domácnosti, avšak bez informací o rodinných vztazích mezi těmito osobami, či pouze s neúplnými informacemi o jejich rodinných vztazích. Výraz "rodina" je v příloze nařízení (ES) č. 1201/2009 v rámci tématu "Postavení v domácnosti" vymezen jako "rodinné jádro";
          31) "nulovými informacemi o jednotce" se rozumí to, že od statistické jednotky, která je zahrnuta v počtu obyvatel ze sčítání, nebylo možno získat žádné údaje;
          32) "nulovými informacemi o položce" se rozumí to, že pro statistickou jednotku, která je zahrnuta v počtu obyvatel ze sčítání, nebylo možno shromáždit žádné údaje o jednom či několika určených tématech, přičemž pro tuto statistickou jednotku lze získat údaje o nejméně jednom jiném tématu;
          33) "řízením rizika prozrazení statistických údajů" se rozumí způsoby a postupy, které se používají s cílem omezit riziko prozrazení informací o jednotlivých statistických jednotkách na minimum a současně uvolnit co nejvíce statistických údajů;
          34) "odhadem" se rozumí výpočet statistik nebo odhadů pomocí matematického vzorce a/nebo algoritmu použitého na dostupné údaje;
          35) "variačním koeficientem" se rozumí směrodatná odchylka (druhá odmocnina rozptylu odhadu) vydělená střední hodnotou odhadu;
          36) "chybou vyplývající z přijatého modelu" se rozumí chyba kvůli předpokladům, na nichž je založen odhad a které obsahují nejistotu nebo nejsou dostatečně podrobné;
          37) "definicí struktury údajů" se rozumí soubor strukturálních metadat spojených se souborem údajů, který zahrnuje informace o tom, jak jsou koncepce spojeny s mírami, rozměry a atributy hyperkrychle, spolu s informacemi o reprezentaci dat a souvisejícími popisnými metadaty.
          Článek 3
          Metadata a zprávy o kvalitě
          1. Do 31. března 2014 oznámí členské státy Komisi (Eurostatu) podkladové informace uvedené v příloze I tohoto nařízení a údaje a metadata související s kvalitou uvedené v přílohách II a III tohoto nařízení, pokud jde o jejich sčítání lidu, domů a bytů za referenční rok 2011 a údaje a metadata předané Komisi (Eurostatu) podle nařízení (EU) č. 519/2010.
          2. Ke splnění požadavků stanovených v odstavci 1 provedou členské státy u sčítání lidu, domů a bytů za referenční rok 2011 posouzení pokrytí a rovněž posouzení imputace a výmazu záznamů údajů.
          3. V souvislosti s tímto nařízením se pro tvorbu a výměnu referenčních metadat (včetně kvality) použije nařízení (ES) č. 223/2009 [4] a struktura evropských statistických metadat (Euro SDMX) stanovená v doporučení Komise 2009/498/ES [5].
          Článek 4
          Zdroje údajů
          Každý zdroj údajů je schopen poskytnout informace, jež jsou zapotřebí ke splnění požadavků nařízení (ES) č. 763/2008, zejména
          - splňuje základní rysy uvedené v čl. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 763/2008 a vymezené v čl. 2 bodech 2 až 6,
          - reprezentuje cílovou populaci,
          - dodržuje příslušné technické specifikace stanovené v nařízení (ES) č. 1201/2009 a
          - přispívá k poskytování údajů pro program statistických údajů stanovený v nařízení (EU) č. 519/2010.
          Článek 5
          Přístup k příslušným informacím
          Na žádost Komise (Eurostatu) zajistí členské státy Komisi (Eurostatu) přístup ke všem informacím, které jsou důležité pro vyhodnocení kvality předaných údajů a metadat podle nařízení (EU) č. 519/2010, vyjma předání mikrodat a důvěrných údajů Komisi a jejich uchovávání u Komise.
          Článek 6
          Technický formát pro předávání údajů
          Technickým formátem, který se použije pro předání údajů a metadat za referenční rok 2011, je formát pro přenos statistických údajů a metadat (Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX)). Členské státy předají požadované údaje vyhovující definicím struktury údajů a souvisejícím technickým specifikacím stanoveným Komisí (Eurostatem). Pro případný pozdější předání na žádost Komise (Eurostatu) uchovávají členské státy požadované údaje a metadata do 1. ledna 2025.
          Článek 7
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 14.
          [2] Úř. věst. L 329, 15.12.2009, s. 29.
          [3] Úř. věst. L 151, 17.6.2010, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.
          [5] Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 50.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Podkladové informace
          Struktura podkladových informací pro sčítání lidu, domů a bytů provedené v členských státech za referenční rok 2011 zahrnuje tyto oddíly:
          1. PŘEHLED
          1.1. Právní rámec
          1.2. Odpovědné orgány
          1.3. Odkazy na jinou příslušnou dokumentaci (např. vnitrostátní zprávy o kvalitě) (nepovinné)
          2. ZDROJE ÚDAJŮ [1]
          2.1. Klasifikace zdrojů údajů podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 763/2008
          2.2. Seznam zdrojů údajů použitých pro sčítání v roce 2011 [2]
          2.3. Matice "zdroje údajů x témata"
          2.4. Rozsah, v jakém zdroje údajů splňují základní rysy (čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 763/2008)
          2.4.1. Individuální zjišťování
          2.4.2. Souběžnost
          2.4.3. Všeobecnost na vymezeném území
          2.4.4. Dostupnost údajů z malých oblastí
          2.4.5. Stanovená pravidelnost
          3. CYKLUS SČÍTÁNÍ
          3.1. Referenční datum podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 763/2008
          3.2. Příprava a provedení sběru údajů
          3.2.1. Údaje založené na dotaznících
          3.2.1.1. Návrh a otestování dotazníků (včetně kopií všech konečných dotazníků)
          3.2.1.2. Příprava adresářů, příprava práce v terénu, mapování, publicita
          3.2.1.3. Sběr údajů (včetně práce v terénu)
          3.2.2. Údaje založené na registrech
          3.2.2.1. Vytvoření nových registrů počínaje od roku 2001 (v případě potřeby)
          3.2.2.2. Přepracování stávajících registrů počínaje od roku 2001 (včetně změn v obsahu registrů, úpravy počtu obyvatel ze sčítání, úpravy definic a/nebo technických specifikací) (v případě potřeby)
          3.2.2.3. Údržba registrů (pro každý registr použitý při sčítání v roce 2011), včetně
          - obsahu registru (zaregistrované statistické jednotky a informace o statistických jednotkách, editace záznamů a/nebo imputace položky do registru)
          - správní odpovědnosti
          - právní povinnosti registrovat informace, pobídky k poskytnutí pravdivých informací nebo možné důvody uvedení nepravdivých informací
          - prodlev při vykazování, zejména právní/úřední prodlevy, prodlevy při registraci údajů, pozdní vykázání
          - vyhodnocení a ověření nezaregistrování, nevyřazení z registru, vícenásobné registrace
          - případné podstatné revize registru, která ovlivňuje údaje ze sčítání v roce 2011, pravidelnosti revizí registrů
          - stálosti (srovnatelnost informací o zaregistrovaném obyvatelstvu v čase) (nepovinné)
          - využití, včetně "jiného statistického využití registru než ke sčítání" a "využití registru pro jiné než statistické účely (např. administrativní účely)"
          3.2.2.4. Porovnání registrů (včetně identifikační proměnné (proměnných) použitých ke spojování záznamů)
          3.2.2.5. Extrakce údajů
          3.3. Zpracování a vyhodnocení
          3.3.1. Zpracování údajů (včetně pořízení, kódování, identifikace proměnné (proměnných), editace záznamu, imputace záznamu, výmazu záznamu, odhadu, spojování záznamů včetně identifikace proměnné (proměnných) použité (použitých) pro spojování záznamů, generování domácností a rodin)
          3.3.2. Hodnocení kvality a posouzení pokrytí, šetření po zjišťování (v případě potřeby), ověření konečných údajů
          3.4. Šíření (kanály šíření, zajištění statistické důvěrnosti, včetně řízení rizika prozrazení statistických údajů)
          3.5. Opatření k zajištění nákladové efektivnosti
          [1] Vykázání údajů pro oddíl 2 musí být úplné a bez překrytí v tom smyslu, že každé téma lze přiřadit přesně jednomu zdroji údajů.
          [2] U zdrojů údajů, které jsou výsledkem spojování záznamů, zahrnuje seznam informace o novém zdroji údajů a o všech původních zdrojích údajů, z nichž byl odvozen nový zdroj údajů.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Údaje a metadata související s kvalitou
          Údaje a metadata související s kvalitou, jež se týkají zdrojů údajů a témat, zahrnují níže uvedené položky.
          1. RELEVANCE
          1.1. Přiměřenost zdrojů údajů
          Členské státy musí předložit zprávu o přiměřenosti zdrojů údajů, zejména o dopadu případné významné odchylky od základních rysů sčítání lidu, domů a bytů a/nebo od požadovaných definic a koncepcí, pokud to vážně narušuje přiměřené využití předaných údajů.
          1.2. Úplnost
          Je nutno poskytnout tyto údaje
          - všechny zeměpisné oblasti na těchto úrovních: národní úroveň, NUTS 1, NUTS 2,
          - všechny hyperkrychle [1] a všechny hlavní marginální distribuce [1]:
          1) počet všech speciálních hodnot buněk "není k dispozici"
          2) počet speciálních hodnot buněk "není k dispozici" s příznakem "nespolehlivá"
          3) počet speciálních hodnot buněk "není k dispozici" s příznakem "důvěrná"
          4) počet číselných hodnot buněk s příznakem "nespolehlivá"
          2. PŘESNOST
          Tyto informace:
          - je nutno poskytnout pro každý zdroj údajů (oddíl 2.1) a každé téma (oddíl 2.2) s odkazem na počty osob [2] a
          - mohou být poskytnuty pro zdroje údajů (oddíl 2.1) a témata (oddíl 2.2) s odkazem na počty jiných statistických jednotek než osoby (nepovinné)
          2.1. Zdroje údajů [3]
          Údaje vyžadované v oddíle 2.1.1 je nutno poskytnout pro všechny zeměpisné oblasti na těchto úrovních: národní úroveň, NUTS 1, NUTS 2. Vysvětlující metadata požadovaná v oddíle 2.1.2 je nutno poskytnout pro národní úroveň.
          2.1.1. Údaje
          1) počet obyvatel ze sčítání: absolutní hodnota a procento odhadované cílové populace;
          2) odhadovaná cílová populace [4]: absolutní hodnota;
          3) neúplné pokrytí (odhad): absolutní hodnota a procento počtu obyvatel ze sčítání;
          4) přesah pokrytí (odhad): absolutní hodnota a procento počtu obyvatel ze sčítání;
          5) počet všech imputací záznamů [5]: absolutní hodnota a procento počtu obyvatel ze sčítání;
          6) počet všech výmazů záznamů [6]: absolutní hodnota a procento počtu obyvatel ze sčítání;
          7) dodatečně pro výběrové soubory: doplňkový soubor statistických jednotek [7]: absolutní hodnota;
          8) počet neimputovaných záznamů ve zdroji údajů pro statistické jednotky náležející do cílové populace: absolutní hodnota [8], procento počtu obyvatel ze sčítání [8], procento odhadované cílové populace [9] a procento všech neimputovaných záznamů ve zdroji údajů (před případným výmazem záznamů) [10];
          9) dodatečně pro údaje založené na dotaznících [11]: nulové údaje o jednotce (před imputací záznamu): absolutní hodnota a procento počtu obyvatel ze sčítání.
          2.1.2. Vysvětlující metadata
          Vysvětlující metadata obsahují popisy
          - operace k posouzení neúplného pokrytí a přesahu pokrytí, včetně informací o kvalitě odhadů neúplného pokrytí a přesahu pokrytí,
          - způsobu použitého k imputaci nebo výmazu záznamů pro statistické jednotky,
          - způsobu použitého k vážení záznamů údajů pro statistické jednotky,
          - dodatečně pro údaje založené na dotaznících, které jsou obsaženy ve zdroji údajů [11]: případných opatření k určení a omezení nulových informací o jednotce či jiných opatření k opravě chyb v průběhu sběru údajů.
          2.2. Témata
          Údaje požadované v oddíle 2.2.1 je nutno poskytnout pro všechny zeměpisné oblasti na těchto úrovních: národní úroveň, NUTS 1, NUTS 2. Vysvětlující metadata požadovaná v oddíle 2.2.2 je nutno poskytnout pro národní úroveň.
          2.2.1. Údaje
          1) počet obyvatel ze sčítání [12]: absolutní hodnota;
          2) počet záznamů údajů [13], které obsahují informace o tématu: nevážená [14] absolutní hodnota, nevážené [14] procento počtu obyvatel ze sčítání;
          3) počet imputovaných záznamů údajů [13], [15], které obsahují informace o daném tématu: nevážená [14] absolutní hodnota, nevážené [14] procento počtu obyvatel ze sčítání;
          4) imputace položky [13], [15] pro dané téma: nevážená [14] absolutní hodnota, nevážené [14] procento počtu obyvatel ze sčítání;
          5) nulové informace o položce [13] (před imputací položky) pro dané téma: nevážená [14] absolutní hodnota, nevážené [14] procento počtu obyvatel ze sčítání;
          6) počet neimputovaných pozorování pro dané téma: [13], [16] nevážená [14] absolutní hodnota, nevážené [14] procento počtu obyvatel ze sčítání;
          7) předané údaje [17] pro hyperkrychli stanovenou v tabulce v příloze III pro dotyčné téma [18]: absolutní hodnota, procento počtu obyvatel ze sčítání;
          8) počet neimputovaných záznamů údajů [13], které obsahují neimputované informace o tématu v rozdělení podle hyperkrychle stanovené v tabulce v příloze III pro dotyčné téma [18]: nevážená [14] absolutní hodnota, nevážené [14] procento počtu obyvatel ze sčítání;
          9) dodatečně pro témata, pro něž byly informace získány pomocí výběrového souboru: variační koeficient [19] pro buňky v hyperkrychli stanovené v příloze III pro dotyčné téma [18].
          2.2.2. Vysvětlující metadata
          Vysvětlující metadata obsahují popisy metody použité pro neodpověď vztaženou na položku pro dotyčné téma.
          U témat, pro něž byly informace získány pomocí výběrového souboru, obsahují metadata rovněž popisy
          - plánu výběru,
          - možného zkreslení odhadu kvůli chybám vyplývajícím z přijatého modelu,
          - vzorců a algoritmů použitých k výpočtu směrodatné odchylky.
          3. VČASNOST A DOCHVILNOST
          Pro národní úroveň je nutno poskytnout tyto informace:
          1) kalendářní datum (data) předání údajů Komisi (Eurostatu) v rozdělení podle hyperkrychlí [1];
          2) kalendářní datum (data) podstatné revize (revizí) předaných údajů v rozdělení podle hyperkrychlí [1];
          3) kalendářní datum (data) předání metadat [20].
          V případě podstatných revizí ke dni 1. dubna 2014 nebo posléze musí členské státy příslušné kalendářní datum (data) oznámit Komisi (Eurostatu) zvlášť do jednoho týdne po každé podstatné revizi.
          4. DOSTUPNOST A SROZUMITELNOST (NEPOVINNÉ)
          Členské státy mohou uvést podmínky přístupu k údajům a metadatům, které zpřístupní ze svého sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, včetně podmínek týkajících se médií, podpory, dokumentace, cenové politiky a/nebo omezení.
          5. SROVNATELNOST
          Pro každé téma musí členské státy oznámit definici nebo postup, jež se používají v daném členském státě a mohly by narušit srovnatelnost údajů v celé EU.
          6. SOUDRŽNOST
          Pro každé téma vztahující se na počty osob [2] musí členské státy poskytnout průměrnou absolutní odchylku [21] pro hodnoty buněk v hyperkrychlích stanovených v příloze III [18].
          [1] Jak je uvedeno v příloze I nařízení (EU) č. 519/2010.
          [2] Témata nebo zdroje údajů pro témata, u nichž je celkovým počtem uvedeným v tabulce v příloze III celkový počet obyvatel.
          [3] Vykázání zdrojů údajů musí být úplné a bez překrytí v tom smyslu, že každé téma lze přiřadit přesně jednomu zdroji údajů, pro nějž jsou v tomto oddíle poskytnuty informace. Pokud spojování záznamů vedlo k vytvoření nového zdroje údajů, musí členské státy vyhodnotit nový zdroj údajů namísto původních zdrojů údajů, z nichž byl nový zdroj údajů odvozen.
          [4] ((1) + (3) – (4)) s odkazem na údaje v oddíle 2.1.1 této přílohy, vyjádřeno v absolutních hodnotách.
          [5] Každá imputace záznamu zvyšuje počet obyvatel ze sčítání. Ve zdroji údajů odvozeném ze spojování záznamů je nutno v novém zdroji údajů jako imputované záznamy započítat pouze záznamy, které byly imputovány do některého z původních zdrojů údajů, a zvýšily tudíž počet obyvatel ze sčítání.Je-li záznam údajů v procesu generování požadovaných statistických výstupů pro cílovou populaci vážený s váhou wpův vyšší než 1, je nutno jej započítat jako imputovaný záznam s váhou wimput = wpův – 1. Referenční hyperkrychlí pro váhy wpův je hyperkrychle uvedená v tabulce v příloze III pro statistické jednotky, jichž se týká zdroj údajů.
          [6] Každý výmaz záznamu snižuje počet obyvatel ze sčítání. Ve zdroji údajů odvozeném ze spojování záznamů je nutno v novém zdroji údajů jako vymazané záznamy započítat pouze záznamy, které byly vymazány z některého z původních zdrojů údajů, a snížily tudíž počet obyvatel ze sčítání.Je-li záznam údajů v procesu generování požadovaných statistických výstupů pro cílovou populaci vážený s váhou wpův nižší než 1, je nutno jej započítat jako vymazaný záznam s váhou wvymaz = 1 – wpův. Referenční hyperkrychlí pro váhy wpův je hyperkrychle uvedená v tabulce v příloze III pro statistické jednotky, jichž se týká zdroj údajů.
          [7] Pokud zdroj údajů obsahuje na základě metodické zásady záznamy údajů pouze pro výběrový soubor statistických jednotek v odhadované cílové populaci, vypočítá se velikost doplňkového souboru statistických jednotek podle plánu výběru.
          [8] ((1) – (4) – (5) – (7)) s odkazem na údaje v oddíle 2.1.1. této přílohy, vyjádřeno v absolutních hodnotách, resp. 100 x ((1) – (4) – (5) – (7)) / (1).
          [9] 100 x ((1) – (4) – (5) – (7)) / ((1) + (3) – (4)) s odkazem na údaje v oddíle 2.1.1 této přílohy.
          [10] 100 x ((1) – (4) – (5) – (7)) / ((1) – (5) + (6) – (7)) s odkazem na údaje v oddíle 2.1.1 této přílohy.
          [11] Ve zdroji údajů odvozeném ze spojování záznamů z více než jednoho zdroje údajů založených na dotaznících je nutno poskytnout informace pro každý původní zdroj údajů založených na dotaznících.
          [12] Jak je stanoveno v oddíle 2.1.1 bodě 1 této přílohy pro zdroj údajů, z něhož jsou pro cílovou populaci odvozeny informace ze sčítání týkající se daného tématu.
          [13] Pro počet obyvatel ze sčítání ve zdroji údajů, z něhož jsou odvozeny informace ze sčítání týkající se daného tématu.
          [14] Jsou-li záznamy údajů v procesu generování požadovaných statistických výstupů pro dotyčné téma váženy, "váženým" se rozumí to, že se tyto váhy použijí na záznamy údajů pro zjišťování počtu, "nevážený" znamená, že tyto váhy nejsou použity na záznamy údajů pro zjišťování počtu. Referenčními hyperkrychlemi pro váhy jsou hyperkrychle uvedené pro témata v tabulce v příloze III.
          [15] Imputace položky nemá dopad na počet obyvatel ze sčítání. U tématu náležejícího do zdroje údajů odvozeného ze spojování záznamů se každý záznam, který obsahuje informace o tomto tématu v důsledku imputace záznamu do kteréhokoliv z původních zdrojů údajů, započítává jako imputace záznamu, pokud imputace zvyšuje počet obyvatel ze sčítání, a jako imputace položky pro toto téma, nezvyšuje-li imputace počet obyvatel ze sčítání.
          [16] ((2) – (3) – (4)) s odkazem na údaje v oddíle 2.2.1 této přílohy.
          [17] Údaje předané na základě nařízení (EU) č. 519/2010 v hyperkrychli uvedené pro příslušné téma v tabulce v příloze III.
          [18] Zeměpisná oblast, pro niž je nutno poskytnout informace, je uvedena v tabulce v příloze III.
          [19] Je-li číselná hodnota buňky nižší než 26, lze variační koeficient nahradit speciální hodnotou buňky "není k dispozici".
          [20] Jak je uvedeno v příloze II nařízení (EU) č. 519/2010.
          [21] Aritmetický průměr absolutní (kladné) hodnoty rozdílu mezi číselnou hodnotou buňky a jejím aritmetickým průměrem, přičemž aritmetické průměry se vypočítávají pro všechny hyperkrychle (jak je uvedeno v příloze I nařízení (EU) č. 519/2010), v nichž je obsažena příslušná hyperkrychle stanovená v příloze III.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Křížová srovnání pro hodnocení kvality
          Pro níže uvedené hyperkrychle je nutno poskytnout tyto údaje:
          - všechna témata požadovaná v oddíle 2.2.1. bodech 7 a 8 přílohy II,
          - témata, pro něž byly informace získány prostřednictvím výběrového souboru, jak je požadováno v oddíle 2.2.1. bodě 9 přílohy II, a
          - soudržnost mezi hyperkrychlemi [1], jak je požadováno v bodě 6 přílohy II.
          Téma (témata) | Č. referenční hyperkrychle [2], [3] | Křížová srovnání pro hodnocení kvality |
          Celkem | Rozdělení [4] |
          Pohlaví, věk | 42 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.H. |
          Typ současné ekonomické aktivity | 18 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.L. |
          Místo pracoviště | 22 | Celkový počet obyvatel | LPW.L. SEX. AGE.M. |
          Lokalita | 4 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.M. LOC. |
          Rodinný stav | 18 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.M. LMS. |
          Zaměstnání | 13 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.M. OCC. |
          Odvětví | 14 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.M. IND.H. |
          Postavení v zaměstnání | 12 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.M. SIE. |
          Nejvyšší ukončené vzdělání | 14 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.M. EDU. |
          Země / místo narození | 45 26 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.M. POB.M. GEO.N. SEX. AGE.M. POB.H. |
          Státní občanství | 45 27 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.M. COC.M. GEO.N. SEX. AGE.M. COC.H. |
          Rok přistěhování do země sčítání | 25 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.M. YAE.L. |
          Místo obvyklého pobytu jeden rok před sčítáním | 17 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.M. ROY. |
          Postavení v domácnosti | 1 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.M. HST.H. |
          Postavení v rodině | 6 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.M. FST.H. |
          Typ rodinného jádra, velikost rodinného jádra (nepovinné) | 52 | Počet všech rodin | GEO.L. TFN.H. SFN.H. |
          Typ soukromé domácnosti, velikost soukromé domácnosti (nepovinné) | 5 | Počet všech soukromých domácností | GEO.L. TPH.H. SPH.H. |
          Právní důvod užívání bytu domácností (nepovinné) | 5 | Počet všech soukromých domácností | GEO.L. TSH. SPH.H. |
          Způsob bydlení | 38 | Celkový počet obyvatel | GEO.L. SEX. AGE.M. HAR.L. |
          Typ obydlených prostor (nepovinné) | 59 | Počet všech obydlených prostor | GEO.L. TLQ. |
          Obydlenost bytů (nepovinné) | 53 | Počet všech bytů | GEO.L. OCS. |
          Typ vlastnictví (nepovinné) | 41 | Počet všech obydlených bytů | GEO.L. OWS. |
          Počet bydlících osob, užitná podlahová plocha a/nebo počet obytných místností (nepovinné) | 41 | Počet všech obydlených bytů | GEO.L. NOC.H. (UFS. nebo NOR.) |
          Počet bydlících osob, charakteristiky zalidnění (nepovinné) | 41 | Počet všech obydlených bytů | GEO.L. NOC.H. (DFS. nebo DRM.) |
          Systém dodávky vody (nepovinné) | 41 | Počet všech obydlených bytů | GEO.L. WSS. |
          Hygienické zařízení (nepovinné) | 41 | Počet všech obydlených bytů | GEO.L. TOI. |
          Koupelna (nepovinné) | 41 | Počet všech obydlených bytů | GEO.L. BAT. |
          Způsob vytápění (nepovinné) | 41 | Počet všech obydlených bytů | GEO.L. TOH. |
          Byty podle typu domu (nepovinné) | 53 | Počet všech bytů | GEO.L. TOB. |
          Byty podle období výstavby domu (nepovinné) | 53 | Počet všech bytů | GEO.L. POC. |
          Referenčními hyperkrychlemi [5] pro váhy wpův uvedené v oddíle 2.1.1. bodech 5 a 6 přílohy II jsou:
          - hyperkrychle [5] č. 42 pro fyzické osoby [6];
          - hyperkrychle [5] č. 52 pro rodiny [6];
          - hyperkrychle [5] č. 5 pro soukromé domácnosti [6];
          - hyperkrychle [5] č. 59 pro obydlené prostory [6];
          - hyperkrychle [5] č. 53 pro byty [6].
          [1] Jak je uvedeno v příloze I nařízení (EU) č. 519/2010.
          [**] Jak je uvedeno v příloze I nařízení (EU) č. 519/2010.
          [***] U témat, u nichž jsou záznamy údajů v procesu generování požadovaných statistických výstupů váženy, poskytují základ pro údaje související s kvalitou podle oddílu 2.2.1 bodů 7, 8 a 9 přílohy II váhy použité pro níže uvedenou referenční hyperkrychli.
          [****] Kód určuje rozdělení upřesněné v rámci tohoto kódu v příloze nařízení (ES) č. 1201/2009.
          [5] Jak je uvedeno v příloze I nařízení (EU) č. 519/2010.
          [6] Statistické jednotky, jichž se týká zdroj údajů.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.