Nařízení Komise (EU) č. 1153/2010 ze dne 8. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (EU) č. 175/2010 prodloužením doby použitelnosti opatření pro omezení zvýšeného úhynu ústřic obrovských ( Crassostrea gigas ) Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1153/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1153/2010
          ze dne 8. prosince 2010,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 175/2010 prodloužením doby použitelnosti opatření pro omezení zvýšeného úhynu ústřic obrovských (Crassostrea gigas)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů [1], a zejména na čl. 41 odst. 3 a čl. 61 odst. 3 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EU) č. 175/2010 ze dne 2. března 2010, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o opatření pro omezení zvýšeného úhynu ústřic druhu Crassostrea gigas v souvislosti se zjištěním nákazy Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar) [2], bylo přijato, aby se zabránilo šíření nákazy potenciálně způsobované virovou infekcí u ústřic obrovských (Crassostrea gigas) ve Francii, Irsku a na Normanských ostrovech.
          (2) Vzhledem k tomu, že nebylo jasné, zda je příčinou zvýšeného úhynu ústřic obrovských (Crassostrea gigas) skutečně zmíněný virus, byla uvedená opatření přijata pouze dočasně do dne 31. prosince 2010.
          (3) Ke zvýšenému úhynu ústřic obrovských (Crassostrea gigas) v souvislosti se zjištěním nákazy OsHV-1 μvar docházelo i nadále během roku 2010.
          (4) Zprávy členských států o jejich zkušenostech s programy včasného zjišťování viru OsHV-1 μvar a také stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin o příčinách budou k dispozici až na podzim 2010 a bude třeba je vyhodnotit, dříve než bude možné přistoupit k opětovnému posouzení opatření přijatých podle nařízení (EU) č. 175/2010.
          (5) Použitelnost nařízení (EU) č. 175/2010 by se tedy měla prodlužit do dne 30. dubna 2011. Uvedené nařízení by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 8 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 175/2010 se datum " 31. prosince 2010" nahrazuje datem " 30. dubna 2011".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.
          [2] Úř. věst. L 52, 3.3.2010, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.