Nařízení Komise (EU) č. 1155/2010 ze dne 1. prosince 2010 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1155/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1155/2010
          ze dne 1. prosince 2010
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakákoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
          (4) Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. prosince 2010.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Algirdas Šemeta
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení (kód KN) | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          Složené zboží sestávající z umělé třešňové větévky a elektrického osvětlovacího zařízení s elektrickým transformátorem. Tyto složky jsou vzájemně propojené a vytvářejí prakticky nerozdělitelný celek. Umělá větévka se podobá přírodní (třešňové větévce s květy), vznikla sestavením různých částí (hnědého papíru k napodobení větviček, vyztužujících drátů, lepicích pásek ke vzájemnému spojení, bílé textilie napodobující okvětní lístky a malých plastových součástek k podpoře těchto okvětních lístků). Součásti jsou svázané, slepené a uspořádané dohromady. Na umělé větévce se nachází zabudovaný elektrický světelný řetěz se 60 miniaturními elektrickými žárovkami. Žárovky představují pestíky květů. Vzhledem k malé velikosti vydávají tyto žárovky jenom slabé světlo. Elektrický kabel světelného řetězu, na který jsou přichyceny malé žárovky, je zcela zakryt větévkou. Zbývajících několik metrů elektrického kabelu vychází z hlavní větve a ústí do elektrického transformátoru. Tento výrobek nelze ani samostatně postavit, ani ho nelze nijak zavěsit. Je určen k umístění do vázy. (umělá třešňová větévka) (Viz fotografie č. 654 A, B a C) [1] | 67029000 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 písm. b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 6702 a 67029000. Výrobek sestává ze složeného zboží ve smyslu všeobecného pravidla 3 písm. b). Je zhotoven z umělých květin čísla 6702, elektrického osvětlovacího zařízení čísla 9405 a elektrického transformátoru čísla 8504. Elektrické osvětlovací zařízení je zabudováno do umělé větévky s květy tak, aby s ní tvořilo nerozdělitelný celek (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k všeobecnému pravidlu 3 písm. b), bod IX). Vzhledem k objektivním vlastnostem (vypadá jako typická umělá květina, žárovky jsou drobné a svítí slabě) je tento výrobek určen hlavně k umístění do vázy a k dekoraci místnosti jakožto napodobenina květin. Osvětlení je pouze doplňkovým efektem, jenž zvyšuje efekt dekorační. Komponentem, který výrobku dodává jeho podstatný charakter (tj. činí jej výrobkem dekoračním) ve smyslu všeobecného pravidla 3 písm. b), je tedy umělá rozkvetlá větévka. Výrobek nelze zařadit jako lampu čísla 9405, neboť není primárně určen k tomu, aby osvětloval např. místnost, ani aby sloužil jako speciální lampa (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 9405, bod I, odst. 1 a 3). Umělá rozkvetlá větévka se podobá přírodnímu produktu (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 6702, odst. 1). Výrobek je proto nutno zařadit do čísla 6702 jako "umělé květiny". |
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          | | |
          654 A | 654 B | 654 C |
          [*] Obrázek slouží pouze pro informaci.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.