Nařízení Komise (EU) č. 1157/2010 ze dne 9. prosince 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2012, které se týkají podmínek bydlení Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1157/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1157/2010
          ze dne 9. prosince 2010,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2012, které se týkají podmínek bydlení
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) [1], a zejména na čl. 15 odst. 2 písm. f) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1177/2003 vytvořilo společný rámec pro systematickou tvorbu evropských statistik v oblasti příjmů a životních podmínek zahrnující srovnatelné a včasné průřezové a panelové údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na vnitrostátní úrovni i na úrovni Evropské unie.
          (2) Podle čl. 15 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1177/2003 jsou nezbytná prováděcí opatření týkající se seznamu cílových sekundárních oblastí a proměnných, které budou každoročně zahrnovány do průřezové složky EU-SILC. Pro rok 2012 by měl být sestaven seznam cílových sekundárních proměnných, které mají být zahrnuty do modulu podmínek bydlení. Měl by také obsahovat kódy a definice proměnných.
          (3) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Seznam cílových sekundárních proměnných, kódy proměnných a definice pro modul "podmínky bydlení" pro rok 2012, který se zařadí do průřezové složky evropské statistiky v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), jsou stanoveny v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Pro účely tohoto nařízení se jednotkou, způsobem sběru údajů, referenčním obdobím a definicemi rozumí:
          1. Jednotka
          Cílové proměnné se týkají dvou typů jednotek
          Domácnost : všechny proměnné s výjimkou těch, které souvisí se "změnou bytu".
          Jednotlivec : proměnné, které souvisí se "změnou bytu".
          2. Způsob sběru údajů
          Pro proměnné zjišťované na úrovni domácností (oddíl 1 v níže uvedeném seznamu) je způsobem sběru údajů osobní rozhovor s respondentem z domácnosti.
          Pro proměnné zjišťované na úrovni jednotlivce (oddíl 2 v níže uvedeném seznamu) je způsobem sběru údajů osobní rozhovor se všemi stávajícími členy domácnosti ve věku 16 let a více nebo případně s respondentem vybraným za domácnost.
          Vzhledem k charakteristice shromažďovaných informací je povoleno pouze osobní dotazování (dotazování zástupců představují výjimku v případě osob, které jsou dočasně nepřítomné nebo nezpůsobilé) nebo informace získané z registrů.
          3. Referenční období
          Cílové proměnné se týkají čtyř typů referenčních období
          Obvyklé: obvyklá zima/léto v oblasti, kde je byt umístěn (pro proměnné "v bytě je během zimního období příjemné teplo" a "v bytě je během letního období příjemný chlad").
          Posledních pět let (pro proměnné, které souvisí se "změnou bytu"). Týká se období pěti let přede dnem dotazování.
          Následujících šest měsíců (pro proměnné, které souvisí s "rizikem změny bytu"). Týká se období šesti měsíců po dni dotazování.
          Běžné období (pro všechny ostatní proměnné).
          4. Definice
          1) Zařízení a vybavení bytu
          a) Elektroinstalace : vedení, kontakty, zásuvky a další trvalé elektroinstalace v bytě.
          b) Vodovodní/kanalizační instalace : potrubí, kohoutky, odtok a vývody.
          c) Ústřední nebo podobné vytápění : bytová jednotka je považována za "ústředně vytápěnou", je-li vytápění zajišťováno z komunální teplárny nebo ze zařízení zabudovaného do budovy nebo do bytové jednotky pro účely vytápění, bez ohledu na zdroj energie. Patří sem upevněné elektrické radiátory, pevná plynová topná tělesa a podobná zařízení. Vytápění musí být ve většině místností.
          d) Jiná upevněná topná tělesa : bytová jednotka je považována za vytápěnou "jiným upevněným topným tělesem", není-li vytápění považováno za "ústřední nebo podobné vytápění". Zahrnuje kamna, topná tělesa, krby a podobná zařízení (včetně "upevněných" klimatizačních zařízení používaných jako topné těleso).
          e) Jiná neupevněná topná tělesa : žádný upevněný vytápěcí systém nebo vytápěcí zařízení. Byt může být nicméně vybaven přenosným vytápěcím tělesem, včetně přenosných klimatizačních zařízení používaných jako topné těleso.
          f) Adekvátní : dostačující pro uspokojení všeobecných požadavků/potřeb domácnosti. Zařízení, které je trvale mimo provoz, není považováno za zařízení. Neadekvátními zařízeními mohou být: zařízení ve špatném stavu, nebezpečná zařízení, zařízení, která jsou pravidelně mimo provoz, kde není dostatek elektřiny/tlaku pro použití vody, voda není pitná nebo je k dispozici pouze omezeně. Menší dočasné problémy jako například ucpaný vývod neznamenají, že je dané zařízení neadekvátní.
          2) Dostupnost základních potřeb
          a) Přístupnost: týká se služeb využívaných domácností, pokud jde o finanční, fyzické, technické a zdravotní podmínky.
          b) Dostupnost služeb se posuzuje z hlediska fyzického a technického přístupu a provozní doby, avšak nikoliv z hlediska kvality, ceny a podobných aspektů. Proto by se přístupem měla rozumět objektivní a fyzická skutečnost. Nemělo by se vycházet ze subjektivního pocitu.
          c) Přístup by měl být stanoven ve vztahu ke službám skutečně využitým příslušnou domácností. Pokud domácnost službu nevyužívá, měl by být použit kód –2, "Neuplatňuje se".
          d) Fyzický přístup musí být vyhodnocen z hlediska vzdálenosti, ale také pokud jde o infrastrukturu a vybavení, např. pro respondenty s fyzickým postižením.
          e) Dostupnost týkající se telefonního a počítačového bankovnictví by rovněž měla být součástí vyhodnocení, pokud jsou takové způsoby skutečně danou domácností využívány.
          f) Služby poskytované doma by měly být rovněž brány v úvahu, pokud jsou domácností skutečně využívány. Dostupnost tudíž musí být vyhodnocena bez ohledu na způsob nebo způsoby, jakými daná domácnost získává přístup k dané službě.
          g) Dostupnost by měly být posuzována na úrovni domácnosti, obtížnost přístupu musí být vyhodnocena pro domácnost jako celek. Pokud daný respondent nevyužívá některé služby, avšak jiný člen (jiní členové) domácnosti ano, měl by tento respondent posoudit dostupnost podle tohoto jiného člena (těchto jiných členů) domácnosti.
          h) Pokud je jeden z členů domácnosti zdravotně postižen, ale jiný člen domácnosti může snadno službu využívat místo něj a přístup nepůsobí domácnosti žádný problém v tom smyslu, že nepředstavuje pro domácnost žádnou zátěž, pak se má za to, že služba je pro domácnost snadno dostupná.
          i) Oproti tomu, pokud je jeden z členů domácnosti zdravotně postižen a má ke službě obtížný přístup (přičemž ji potřebuje individuálně) a domácnost nemá dostupné prostředky k tomu, aby mu poskytla podporu (např. pokud žádný člen domácnosti nemůže snadno službu využívat místo něj), nebo to skutečně představuje pro domácnost zátěž, pak by měl být přístup ke službě pro tuto domácnost posouzen jako obtížný.
          j) Zásobování potravinami: služby, které mohou uspokojit většinu každodenních potřeb.
          k) Bankovní služby: výběr hotovosti, převod peněz a placení účtů.
          l) Poštovní služby: možnost poslat a obdržet běžnou poštu a balíky.
          m) Veřejná doprava: autobus, metro, tramvaj apod.
          n) Služby základní zdravotní péče: praktický lékař, středisko základní zdravotní péče nebo podobná zařízení.
          o) Zařízení povinné školní docházky: navštěvuje-li z domácnosti zařízení povinné školní docházky více než jedno dítě, měl by respondent uvést nejhůře dostupné zařízení.
          5. Předávání údajů
          Cílové sekundární proměnné se budou zasílat Eurostatu v souboru údajů o domácnosti (H) a v souboru údajů o osobě (P) v návaznosti na cílové primární proměnné.
          OBLASTI A SEZNAM CÍLOVÝCH PROMĚNNÝCH
          | Modul pro rok 2012 | Podmínky bydlení |
          Název proměnné | Kód | Cílová proměnná |
          1.ÚDAJE ZJIŠŤOVANÉ NA ÚROVNI DOMÁCNOSTI
          Prostor v bytě
          HC010 | | Nedostatek prostoru v bytě |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HC010_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          HC020 | | Obytná plocha v metrech čtverečních |
          0-999 metrů čtverečních |
          HC020_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          Zařízení a vybavení bytu
          HC030 | | Adekvátní elektroinstalace |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HC030_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          -2 | Neuplatňuje se (není žádná elektroinstalace) |
          HC040 | | Adekvátní vodovodní/kanalizační instalace: |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HC040_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          -2 | Neuplatňuje se (není žádná vodovodní/kanalizační instalace) |
          HC050 | | Byt je vybaven vytápěcím zařízením |
          1 | Ano – ústřední nebo podobné vytápění |
          2 | Ano – jiná upevněná topná tělesa |
          3 | Ano – neupevněná topná tělesa |
          4 | Ne – žádné vytápění |
          HC050_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          HC060 | | V bytě je během zimního období příjemné teplo |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HC060_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          HC070 | | V bytě je během letního období příjemný chlad |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HC070_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          Celková spokojenost s bytem
          HC080 | | Celková spokojenost s bytem |
          1 | Velmi nespokojen |
          2 | Nespokojen |
          3 | Spokojen |
          4 | Velmi spokojen |
          HC080_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          Dostupnost základních služeb
          HC090 | | Dostupnost zásobování potravinami |
          1 | S velkými obtížemi |
          2 | S určitými obtížemi |
          3 | Snadno |
          4 | Velmi snadno |
          HC090_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          -2 | Neuplatňuje se (domácnost služby nevyužívá) |
          HC100 | | Dostupnost bankovních služeb |
          1 | S velkými obtížemi |
          2 | S určitými obtížemi |
          3 | Snadno |
          4 | Velmi snadno |
          HC100_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          -2 | Neuplatňuje se (domácnost služby nevyužívá) |
          HC110 | | Dostupnost poštovních služeb |
          1 | S velkými obtížemi |
          2 | S určitými obtížemi |
          3 | Snadno |
          4 | Velmi snadno |
          HC110_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          -2 | Neuplatňuje se (domácnost služby nevyužívá) |
          HC120 | | Dostupnost veřejné dopravy |
          1 | S velkými obtížemi |
          2 | S určitými obtížemi |
          3 | Snadno |
          4 | Velmi snadno |
          HC120_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          -2 | Neuplatňuje se (domácnost služby nevyužívá) |
          HC130 | | Dostupnost služeb základní zdravotní péče |
          1 | S velkými obtížemi |
          2 | S určitými obtížemi |
          3 | Snadno |
          4 | Velmi snadno |
          HC130_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          -2 | Neuplatňuje se (domácnost služby nevyužívá) |
          HC140 | | Dostupnost zařízení povinné školní docházky |
          1 | S velkými obtížemi |
          2 | S určitými obtížemi |
          3 | Snadno |
          4 | Velmi snadno |
          HC140_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          -2 | Neuplatňuje se (domácnost služby nevyužívá) |
          Riziko změny bytu
          HC150 | | Okamžité riziko změny bytu |
          1 | Ano – domácnost bude nucena opustit byt |
          2 | Ano – domácnost má v plánu změnit byt |
          3 | Ne – domácnost neočekává žádnou změnu bytu |
          HC150_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          HC160 | | Hlavní důvod nutnosti změnit byt |
          1 | Domácnost bude nucena odejít, jelikož pronajímatel vypověděl/vypoví smlouvu |
          2 | Domácnost bude nucena odejít, jelikož pronajímatel vypověděl/vypoví nájem bez formální smlouvy |
          3 | Domácnost bude nucena odejít z důvodu vystěhování |
          4 | Domácnost bude nucena odejít z finančních důvodů |
          5 | Domácnost bude nucena odejít z jiných důvodů |
          HC160_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          -2 | Neuplatňuje se (HC150 = 2 nebo 3) |
          2.ÚDAJE ZJIŠŤOVANÉ NA ÚROVNI JEDNOTLIVCE
          Změna bytu
          PC170 | | Změna bytu |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          PC170_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          -3 | Nevybraný respondent |
          PC180 | | Hlavní důvod změny bytu |
          1 | Rodinné důvody |
          2 | Pracovní důvody |
          3 | Důvody spojené se vzděláváním |
          4 | Vystěhování |
          5 | Pronajímatel neprodloužil smlouvu |
          6 | Přání změnit statut postavení v nájemním vztahu |
          7 | Důvody spojené s bytem |
          8 | Důvody spojené se sousedstvím |
          9 | Finanční důvody |
          10 | Jiné důvody |
          PC180_F | 1 | Vyplněno |
          -1 | Chybí |
          -2 | Neuplatňuje se (PC170 = 2) |
          -3 | Nevybraný respondent |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.