Nařízení Komise (EU) č. 1159/2010 ze dne 9. prosince 2010 , kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2011 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1159/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1159/2010
          ze dne 9. prosince 2010,
          kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2011 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství [1], a zejména na čl. 17 odst. 3 a 6 a čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 517/94 zavedlo množstevní omezení pro dovozy některých textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, které budou přidělovány podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě".
          (2) Podle tohoto nařízení je za určitých podmínek možné použít jiné metody přidělování, rozdělit kvóty na tranše, nebo vyhradit určitou část specifikovaného množstevního limitu výlučně na žádosti podložené důkazem o minulém plnění dovozu.
          (3) Pravidla pro správu kvót stanovených pro rok 2011 by měla být přijata před začátkem kvótového roku, aby nebyla nepřiměřeně ovlivněna návaznost obchodních toků.
          (4) Opatření přijatá v předcházejících letech, jako ta v nařízení Komise (EU) č. 1258/2009 ze dne 18. listopadu 2009, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2010 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94 [2], se ukázala jako uspokojivá, a proto je třeba přijmout podobná pravidla pro rok 2011.
          (5) Aby bylo možno uspokojit co možná největší počet hospodářských subjektů, je vhodné vytvořit pružnější metodu přidělování podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě", a sice stanovením limitů na množství, jež lze podle této metody přidělit každému jednotlivému subjektu.
          (6) K zajištění určitého stupně kontinuity obchodu a účinné správy kvót by mělo být hospodářským subjektům umožněno v první žádosti o dovozní oprávnění pro rok 2011 zažádat o ekvivalent množství, které dovezli v roce 2010.
          (7) K dosažení optimálního využití množství by mělo být subjektu, který využil alespoň polovinu již povoleného množství, dovoleno požádat o další množství za předpokladu, že taková množství jsou v kvótách k dispozici.
          (8) V zájmu řádné správy by měla dovozní povolení platit devět měsíců ode dne vydání, ale nejdéle pouze do konce roku. Členské státy by měly vydávat licence pouze poté, co jim Komise sdělí, že příslušná množství jsou dostupná, a jen tehdy, pokud může hospodářský subjekt prokázat existenci smlouvy a může osvědčit, neexistují-li odchylná ustanovení, že mu dosud nebylo přiděleno dovozní povolení Společenství vydané podle tohoto nařízení pro dotčené kategorie a země. Příslušné vnitrostátní orgány by měly být nicméně oprávněny na základě žádostí dovozců prodloužit licence, které byly do dne podání žádosti využity alespoň z poloviny, o tři měsíce, nejdéle však do 31. března 2012.
          (9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil, zřízeného článkem 25 nařízení (ES) č. 517/94,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Účelem tohoto nařízení je stanovit pravidla pro správu množstevních kvót pro dovozy některých textilních výrobků uvedených v příloze IV nařízení (ES) č. 517/94 pro rok 2011.
          Článek 2
          Kvóty uvedené v článku 1 se přidělují podle časového pořadí, v němž Komise obdržela sdělení členských států o žádostech jednotlivých hospodářských subjektů ohledně množství nepřesahujících maximální množství na hospodářský subjekt stanovená v příloze I.
          Maximální množství se však nevztahují na hospodářské subjekty, které mohou příslušným vnitrostátním orgánům při podání první žádosti na rok 2011 prokázat, že pokud jde o dané kategorie a dané třetí země, dovezly více než maximální množství uvedená pro každou kategorii podle dovozních licencí, které jim byly uděleny pro rok 2010.
          Takovým subjektům mohou příslušné orgány povolit dovozy nepřesahující množství daných kategorií dovezených v roce 2010 z daných třetích zemí za předpokladu, že je k dispozici dostatečný objem kvót.
          Článek 3
          Kterýkoliv dovozce, který již využil nejméně 50 % množství, jež mu bylo přiděleno podle tohoto nařízení, může podat další žádost ohledně téže kategorie a země původu o množství nepřesahující maximální množství stanovená v příloze I.
          Článek 4
          1. Příslušné vnitrostátní orgány uvedené v příloze II mohou Komisi od 7. ledna 2011 od 10:00 hodin sdělovat množství, na která se vztahují žádosti o dovozní povolení.
          Časovým údajem stanoveným v prvním pododstavci se rozumí bruselský čas.
          2. Příslušné vnitrostátní orgány vydávají povolení pouze poté, co jim Komise podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 517/94 sdělí, že množství pro dovoz jsou k dispozici.
          Povolení vydají jen v případě, že hospodářský subjekt:
          a) prokáže existenci smlouvy o dodání zboží; a
          b) písemně osvědčí, že v souvislosti s dotčenými kategoriemi a zeměmi
          i) mu dosud nebylo přiděleno žádné povolení podle tohoto nařízení; nebo
          ii) mu bylo přiděleno povolení podle tohoto nařízení, ale to již nejméně z 50 % využil.
          3. Dovozní povolení platí devět měsíců ode dne vydání, nejdéle však do 31. prosince 2011.
          Příslušné vnitrostátní orgány však mohou na žádost dovozce o tři měsíce prodloužit platnost povolení, která byla v době podání žádosti využita nejméně z 50 %. Platnost takového prodloužení nesmí za žádných okolností skončit později než 31. března 2012.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 338, 19.12.2009, s. 24.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Maximální množství podle článků 2 a 3:
          Dotčená země | Kategorie | Jednotka | Maximální množství |
          Bělorusko | 1 | kilogramy | 20000 |
          2 | kilogramy | 80000 |
          3 | kilogramy | 5000 |
          4 | kusy | 20000 |
          5 | kusy | 15000 |
          6 | kusy | 20000 |
          7 | kusy | 20000 |
          8 | kusy | 20000 |
          15 | kusy | 17000 |
          20 | kilogramy | 5000 |
          21 | kusy | 5000 |
          22 | kilogramy | 6000 |
          24 | kusy | 5000 |
          26/27 | kusy | 10000 |
          29 | kusy | 5000 |
          67 | kilogramy | 3000 |
          73 | kusy | 6000 |
          115 | kilogramy | 20000 |
          117 | kilogramy | 30000 |
          118 | kilogramy | 5000 |
          Severní Korea | 1 | kilogramy | 10000 |
          2 | kilogramy | 10000 |
          3 | kilogramy | 10000 |
          4 | kusy | 10000 |
          5 | kusy | 10000 |
          6 | kusy | 10000 |
          7 | kusy | 10000 |
          8 | kusy | 10000 |
          9 | kilogramy | 10000 |
          12 | páry | 10000 |
          13 | kusy | 10000 |
          14 | kusy | 10000 |
          15 | kusy | 10000 |
          16 | kusy | 10000 |
          17 | kusy | 10000 |
          18 | kilogramy | 10000 |
          19 | kusy | 10000 |
          20 | kilogramy | 10000 |
          21 | kusy | 10000 |
          24 | kusy | 10000 |
          26 | kusy | 10000 |
          27 | kusy | 10000 |
          28 | kusy | 10000 |
          29 | kusy | 10000 |
          31 | kusy | 10000 |
          36 | kilogramy | 10000 |
          37 | kilogramy | 10000 |
          39 | kilogramy | 10000 |
          59 | kilogramy | 10000 |
          61 | kilogramy | 10000 |
          68 | kilogramy | 10000 |
          69 | kusy | 10000 |
          70 | páry | 10000 |
          73 | kusy | 10000 |
          74 | kusy | 10000 |
          75 | kusy | 10000 |
          76 | kilogramy | 10000 |
          77 | kilogramy | 5000 |
          78 | kilogramy | 5000 |
          83 | kilogramy | 10000 |
          87 | kilogramy | 8000 |
          109 | kilogramy | 10000 |
          117 | kilogramy | 10000 |
          118 | kilogramy | 10000 |
          142 | kilogramy | 10000 |
          151A | kilogramy | 10000 |
          151B | kilogramy | 10000 |
          161 | kilogramy | 10000 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Seznam orgánů pro vydávání licencí podle článku 4:
          1. Rakousko
          Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
          Außenwirtschaftsadministration
          Abteilung C2/2
          Stubenring 1A-1011 Wien
          Tel.: (43 1) 71100-0
          Fax: (43 1) 71100-8386
          2. Belgie
          FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
          Algemene Directie Economisch Potentieel
          Dienst Vergunningen
          Vooruitganstraat 50
          B-1210 Brussel
          Tel: + 32 (0) 2 277 67 13
          Fax: + 32 (0) 2 277 50 63
          SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
          Direction générale Potentiel économique
          Service Licences
          Rue du Progrès 50
          B-1210 Bruxelles
          Tél: + 32 (0) 2 277 67 13
          Fax: + 32 (0) 2 277 50 63
          3. Bulharsko
          Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
          Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
          ул. "Славянска"№ 8
          1052 София
          Тел.: | +359 29 40 7008 / +359 29 40 7673 / +359 29 40 7800 |
          Факс: | +359 29 81 5041 / +359 29 80 4710 / +359 29 88 3654 |
          4. Kypr
          Ministry of Commerce, Industry and Tourism
          Trade Department
          6 Andrea Araouzou Str.
          CY-1421 Nicosia
          Tel: ++357 2 867100
          Fax: ++357 2 375120
          5. Česká republika
          Ministerstvo průmyslu a obchodu
          Licenční správa
          Na Františku 32
          CZ-110 15 Praha 1
          Tel: (420) 22490 7111
          Fax: (420) 22421 2133
          6. Dánsko
          Erhvervs- og Byggestyrelsen
          Økonomi- og Erhvervsministeriet
          Langelinje Allé 17
          DK - 2100 København
          Tel.: (45) 35 46 60 30
          Fax: (45) 35 46 60 29
          7. Estonsko
          Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
          Harju 11
          EST-15072 Tallinn
          Estonia
          Tel.: (372) 6256 400
          Fax: (372) 6313 660
          8. Finsko
          Tullihallitus
          PL 512
          FIN-00101 Helsinki
          Tel.: (358 9) 61 41
          Fax: (358 20) 492 2852
          Tullstyrelsen
          PB 512
          FIN-00101 Helsingfors
          Fax (358-20) 492 28 52
          9. Francie
          Ministère de l'économie, de l'Industrie et de l'emploi
          Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services
          Sous-direction "industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux"
          Bureau "matérieaux du futur et nouveaux procédés"
          Le Bervil
          12, rue Villiot
          F-75572 Paris Cedex 12
          tel (+33) 1 53 44 90 26
          Fax (33) 1 53 44 91 72
          10. Německo
          Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
          Frankfurter Str. 29-35
          D-65760 Eschborn
          Tel.: (49 61 96) 908-0
          Fax: (49 61 96) 908 800
          11. Řecko
          Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
          Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής
          Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας
          Κορνάρου 1
          GR-105 63 Αθήνα
          Τηλ. (30210) 328 6021-22
          Fax: 210 328 60 94
          12. Maďarsko
          Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
          Budapest
          Németvölgyi út 37-39.
          1124
          MAGYARORSZÁG
          Tel. +36 1458 5503
          Fax +36 1458 5814
          E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu
          13. Irsko
          Department of Enterprise, Trade and Employment
          Internal Market
          Kildare Street
          IRL-Dublin 2
          Tel.: (353 1) 631 21 21
          Fax: (353 1) 631 28 26
          14. Itálie
          Ministero dello Sviluppo Economico
          Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
          Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale
          Divisione III - Politiche settoriali
          Viale Boston, 25
          I - 00144 Roma
          Tel.: (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198
          Fax: (39 06) 5993 2263, 5993 2636
          E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it
          15. Lotyšsko
          Ekonomikas ministrija
          Brivibas iela 55
          LV-1519 Riga
          Tel: 00 371 670 132 99 / 00 371 670 132 48
          Fax: 00 371 672 808 82
          16. Litva
          Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija
          Gedimino pr. 38/2
          LT-01104 Vilnius
          Tel: 00 370 5 262 87 50 / 00370 5 261 94 88
          Fax: 00 370 5 262 39 74
          17. Lucembursko
          Ministère de l'Economie et du Commerce
          Office des licences
          Boîte postale 113
          L-2011 Luxembourg
          Tel.: (352) 47 82 371
          Fax: (352) 46 61 38
          18. Malta
          Ministry of Finance, Economy and Investment
          Commerce Department, Trade Services Directorate
          Lascaris
          Valletta LTV2000
          Malta
          Tel: 00 356 256 90 202
          Fax: 00 356 212 37 112
          19. Nizozemsko
          Belastingdienst/Douane
          centrale dienst voor in- en uitvoer
          Engelse Kamp 2
          Postbus 30003
          NL-9700 RD Groningen
          Tel.: (31 50) 52 32 600
          Fax: (31 50) 52 32 210
          20. Polsko
          Ministerstwo Gospodarki
          Pl.Trzech Krzyzy 3/5
          PL-00-950 Warszawa
          Tel: 0048/22/693 55 53
          Fax: 0048/22/693 40 21
          21. Portugalsko
          Ministério das Finanças
          Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
          Rua Terreiro do Trigo
          Edifício da Alfândega
          P-1149-060 LISBOA
          Tel.: (351-1) 218 814 263
          Fax: (351-1) 218 814 261
          E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt
          22. Rumunsko
          Ministerul Econoniei, Comertului și Mediului de Afaceri
          Directia Generala Politici Comerciale
          Str. Ion Câmpineanu, nr. 16
          Bucuresti, sector 1
          Cod postal 010036
          Tel: (40-21) 315.00.81
          Fax: (40-21) 315.04.54
          e-mail: clc@dce.gov.ro
          23. Slovensko
          Ministerstvo hospodárstva SR
          Oddelenie licencií
          Mierová 19
          SK-827 15 Bratislava
          Tel: 00 421 2 4854 2021/ 00 421 2 4854 7119
          Fax: 00 421 2 4342 3919
          24. Slovinsko
          Ministrstvo za finance
          Carinska uprava Republike Slovenije
          Carinski urad Jesenice
          Center za TARIC in kvote
          Spodnji Plavž 6c
          SLO-4270 Jesenice
          Slovenija
          Tel: +386(0)4/297 44 70
          Fax: +386(0)4/297 44 72
          E-mail: taric.cuje@gov.si
          25. Španělsko
          Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
          Dirección General de Comercio Exterior e Inversiones
          Paseo de la Castellana no 162
          E-28046 Madrid
          Tel.: (34 91) 349 38 17, 349 38 74
          Fax: (34 91) 349 38 31
          e-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es
          26. Švédsko
          National Board of Trade (Kommerskollegium)
          Box 6803
          S-113 86 Stockholm
          Tel.: (46 8) 690 48 00
          Fax: (46 8) 30 67 59
          e-mail: registrator@kommers.se
          27. Spojené království
          Department for Business, Innovation and Skills
          Import Licensing Branch
          Queensway House – West Precinct
          Billingham
          UK-TS23 2NF
          Tel.: (44-1642) 36 43 33
          Fax: (44-1642) 36 42 69
          E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.