Nařízení Komise (EU) č. 1178/2010 ze dne 13. prosince 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1178/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1178/2010
          ze dne 13. prosince 2010,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec
          (kodifikované znění)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1] , a zejména na čl. 161 odst. 3, článek 170 a čl. 192 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 596/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec [2] bylo několikrát podstatně změněno [3]. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.
          (2) Je třeba stanovit zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec, která by měla zejména vymezit způsoby podávání žádostí a údaje, které musí být uvedeny v žádostech a licencích, kromě ustanovení, která obsahují pravidla obsažená v nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [4].
          (3) S ohledem na zajištění účinné správy režimu vývozních licencí je třeba stanovit výši jistoty pro vývozní licence v rámci daného režimu. S ohledem na nebezpečí spekulací spojenému s tímto režimem v odvětví vajec by vývozní licence neměly být převoditelné a měly by být přesně stanoveny podmínky přístupu hospodářských subjektů k uvedenému režimu.
          (4) Článek 169 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že dodržování závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a týkajících se objemu vývozu je zajištěno prostřednictvím vývozních licencí. Je proto nezbytné stanovit podrobný plán pro podávání žádostí a vydávání licencí.
          (5) Kromě toho je vhodné, aby rozhodnutí týkající se žádostí o vydání vývozní licence nebyla oznamována dříve, než uplyne určitá doba nutná pro posouzení žádostí. Tato doba musí Komisi umožnit, aby vyhodnotila požadovaná množství, jakož i související výdaje, a aby případně přijala zvláštní opatření použitelná zejména na žádosti, které dosud nejsou vyřízeny. V zájmu hospodářských subjektů je třeba umožnit, aby po stanovení koeficientu pro přijetí mohla být žádost o licenci vzata zpět.
          (6) Komise by měla mít přesné údaje o podaných žádostech o licence a o využití vydaných licencí, aby režim licencí mohla řídit. V zájmu účinné správy by členské státy měly používat informační systémy v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři [5].
          (7) V případě žádostí týkajících se množství do 25 tun včetně by vývozní licence měly být vydávány okamžitě, pokud o to hospodářský subjekt požádá. Tyto licence by však měly být omezeny na krátkodobé obchodní transakce, aby se zabránilo obcházení mechanismu stanoveného v tomto nařízení.
          (8) S cílem zajistit přesné sledování vyvážených množství je nezbytné stanovit výjimku z pravidel o přípustných odchylkách stanovených nařízením (ES) č. 376/2008.
          (9) Čl. 167 odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že u násadových vajec může být vývozní náhrada poskytována na základě vývozní licence vydané ex post. Proto je třeba stanovit prováděcí pravidla k takovému režimu, který by zároveň zajistil účinnou kontrolu dodržování závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání. U licencí, o jejichž vydání bylo požádáno až po vývozu, však není nutné vyžadovat složení jistoty.
          (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Při vývozu produktů z odvětví vajec, u nichž se žádá o vývozní náhradu, s výjimkou násadových vajec kódů KN 04070011 a 04070019, je nutné předložit vývozní licenci se stanovením náhrady předem podle článků 2 až 8.
          Článek 2
          1. Vývozní licence jsou platné 90 dní ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008.
          2. V žádostech o licence a v licencích je v kolonce 15 uveden popis produktu a v kolonce 16 12 místný kód produktu podle nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady.
          3. Kategorie produktů uvedené v čl. 13 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 376/2008, jakož i výše jistoty u vývozních licencí jsou uvedeny v příloze I.
          4. V žádostech o licence a v licencích je v kolonce 20 uveden minimálně jeden z údajů uvedených v příloze II.
          Článek 3
          1. Žádosti o vývozní licence se podávají u příslušných orgánů každý týden od pondělí do pátku.
          2. Žadatelem o vývozní licenci je fyzická nebo právnická osoba, která může při podání žádosti příslušným orgánům členských států uspokojivě doložit, že vykonává obchodní činnost v odvětví vajec již minimálně dvanáct měsíců. Žádosti však nemohou podávat maloobchodní prodejny nebo restaurace, které prodávají své produkty konečnému spotřebiteli.
          3. Vývozní licence se vydávají ve středu následující po termínu uvedeném v odstavci 1, za předpokladu, že Komise mezitím nepřijala žádná zvláštní opatření uvedená v odstavci 4.
          4. Jestliže by vydání vývozních licencí vedlo nebo mohlo vést k překročení dostupných rozpočtových částek nebo k vyčerpání maximálních množství, která mohou být vyvezena s náhradou během daného období s ohledem na limity stanovené v článku 169 nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo by vydání vývozních licencí neumožnilo zajistit kontinuitu vývozů během zbývající části dotyčného období, Komise může:
          a) stanovit jednotné procento přijetí požadovaných množství;
          b) zamítnout žádosti, pro něž vývozní licence dosud nebyly vydány;
          c) pozastavit podávání žádostí o vývozní licence, a to maximálně na dobu pěti pracovních dní s výhradou možnosti rozhodnout o pozastavení na delší období podle postupu uvedeného v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.
          Žádosti o vývozní licence, které jsou podány během období pozastavení přijímání žádostí, nelze přijmout.
          Opatření uvedená v prvním pododstavci lze přijímat nebo měnit podle kategorie produktů a podle místa určení.
          5. Opatření uvedená v odstavci 4 lze přijmout v případě, kdy se žádosti o vývozní licence týkají množství, která překračují nebo by mohla překročit množství běžně vyvážené do konkrétního místa určení, a kdy vydání požadovaných licencí s sebou přináší riziko spekulací, narušení hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty nebo narušení dotyčných obchodních výměn nebo vnitřního trhu.
          6. Pokud dojde k zamítnutí nebo snížení požadovaného množství, jistota je neprodleně uvolněna, a to ve výši, která odpovídá zamítnutému množství.
          7. Odchylně od odstavce 3, pokud je jednotná procentuální sazba pro přijetí stanovena na méně než 80 %, vydává se licence nejpozději jedenáctý pracovní den po zveřejnění dané procentuální výše v Úředním věstníku Evropské unie. Do deseti pracovních dní po zveřejnění může hospodářský subjekt:
          - buď vzít svou žádost zpět, v takovém případě je jistota neprodleně uvolněna,
          - nebo požádat o okamžité vydání licence, a v takovém případě ji příslušný orgán vydá neprodleně, nejdříve však v běžném dni pro vydávání licencí příslušného týdne.
          8. Odchylně od odstavce 3 může Komise stanovit pro vydávání vývozních licencí jiný den než středu, není-li možné tento den dodržet.
          Článek 4
          1. Na žádost hospodářského subjektu nepodléhají žádosti o licence týkající se množství do 25 tun produktů zvláštním opatřením uvedeným v čl. 3 odst. 4 a požadované licence jsou vydány okamžitě.
          V takových případech je bez ohledu na čl. 2 odst. 1 doba platnosti licencí omezena na pět pracovních dnů ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 a v žádostech a licencích je v kolonce 20 uveden jeden z údajů uvedených v příloze III.
          2. Komise může v případě nutnosti pozastavit použití tohoto článku.
          Článek 5
          Vývozní licence nejsou převoditelné.
          Článek 6
          1. Množství vyvezené v rámci přípustné odchylky stanovené v čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 376/2008 nezakládá nárok na vyplacení náhrady.
          2. V kolonce 22 licence se uveden alespoň jeden z údajů uvedených v příloze IV.
          Článek 7
          1. Členské státy sdělují Komisi každý pátek tyto informace:
          a) počet žádostí o vývozní licence podle článku 1, které byly podány v době od pondělí do pátku téhož týdne, a uvedou, zda se na tyto licence vztahuje článek 4 či nikoliv;
          b) množství, pro které byly vývozní licence vydány předchozí středu s výjimkou licencí vydaných okamžitě podle článku 4;
          c) množství, pro které byly žádosti o vývozní licence v průběhu předchozího týdne vzaty zpět podle čl. 3 odst. 7.
          2. Oznámení o žádostech uvedených v odst. 1 písm. a) musí obsahovat:
          a) hmotnostní množství produktu pro každou kategorii uvedenou v čl. 2 odst. 3;
          b) rozdělení množství produktu podle místa určení u každé kategorie v případě, že se sazba náhrady liší podle místa určení;
          c) použitelnou sazbu náhrady;
          d) celkovou výši náhrady stanovenou předem v eurech podle jednotlivých kategorií produktů.
          3. Členské státy oznámí Komisi jednou za měsíc po skončení platnosti vývozních licencí, kolik vývozních licencí nebylo využito.
          Článek 8
          1. Při vyřizování celních formalit při vývozu násadových vajec kódů KN 04070011 a 04070019 učiní hospodářské subjekty prohlášení, že zamýšlejí požádat o vývozní náhradu.
          2. Hospodářské subjekty podají u příslušných orgánů nejpozději dva pracovní dny po vývozu žádost o vývozní licenci ex-post pro vyvezená násadová vejce. V žádosti o licenci a v licenci je v kolonce 20 uveden výraz ex-post, dále celní úřad, kde byly celní formality vyřízeny, jakož i den vývozu ve smyslu čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 612/2009 [6].
          Odchylně od čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 se nepožaduje složení jistoty.
          3. Členské státy oznámí Komisi každý pátek údaje za probíhající týden o počtu požadovaných vývozních licencí ex-post, včetně oznámení "žádné". Oznámení případně musí obsahovat údaje podle čl. 7 odst. 2.
          4. Vývozní licence ex-post se vydávají následující středu, pokud Komise po uskutečnění daného vývozu nepřijme žádná zvláštní opatření uvedená v čl. 3 odst. 4. V opačném případě se uvedená opatření vztahují na dovozy již uskutečněné.
          Tato licence zakládá nárok na vyplacení náhrady počínaje dnem vývozu ve smyslu čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 612/2009.
          5. Článek 23 nařízení (ES) č. 376/2008 se nepoužije na licence ex-post podle odstavců 1 až 4 tohoto článku.
          Dotyčná osoba tyto licence předloží přímo orgánu pověřenému vyplácením vývozní náhrady. Tento orgán licenci zapíše do seznamu a orazítkuje.
          Článek 9
          Oznámení uvedená v tomto nařízení, včetně oznámení "žádné", se provádějí v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009.
          Článek 10
          Nařízení (ES) č. 596/2004 se zrušuje.
          Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.
          Článek 11
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 33.
          [3] Viz příloha VI.
          [4] Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.
          [5] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.
          [6] Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Kód produktu z nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady [1] | Kategorie | Výše jistoty (v eurech na 100 kg čisté hmotnosti) |
          0407 00 11 9000 | 1 | — |
          0407 00 19 9000 | 2 | — |
          0407 00 30 9000 | 3 | 3 [2] 2 [3] |
          0408 11 80 9100 | 4 | 10 |
          0408 19 81 9100 0408 19 89 9100 | 5 | 5 |
          0408 91 80 9100 | 6 | 15 |
          0408 99 80 9100 | 7 | 4 |
          [1] Nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), část 8.
          [2] Pro místa určení uvedená v příloze V.
          [3] Jiná místa určení.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Údaje uvedené v čl. 2 odst. 4
          — V bulharštině : Регламент (ЕC) № 1178/2010
          — Ve španělštině : Reglamento (UE) no 1178/2010
          — V češtině : Nařízení (EU) č. 1178/2010
          — V dánštině : Forordning (EU) nr. 1178/2010
          — V němčině : Verordnung (EU) Nr. 1178/2010
          — V estonštině : Määrus (EL) nr 1178/2010
          — V řečtině : Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1178/2010
          — V angličtině : Regulation (EU) No 1178/2010
          — Ve francouzštině : Règlement (UE) no 1178/2010
          — V italštině : Regolamento (UE) n. 1178/2010
          — V lotyštině : Regula (ES) Nr. 1178/2010
          — V litevštině : Reglamentas (ES) Nr. 1178/2010
          — V maďarštině : 1178/2010/EU rendelet
          — V maltštině : Regolament (UE) Nru 1178/2010
          — V nizozemštině : Verordening (EU) nr. 1178/2010
          — V polštině : Rozporządzenie (UE) nr 1178/2010
          — V portugalštině : Regulamento (UE) n.o 1178/2010
          — V rumunštině : Regulamentul (UE) nr. 1178/2010
          — Ve slovenštině : Nariadenie (EÚ) č. 1178/2010
          — Ve slovinštině : Uredba (EU) št. 1178/2010
          — Ve finštině : Asetus (EU) N:o 1178/2010
          — Ve švédštině : Förordning (EU) nr 1178/2010
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Údaje uvedené v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci
          — In Bulgarian : Лицензия, валидна пет работни дни
          — Ve španělštině : Certificado válido durante cinco días hábiles
          — V češtině : Licence platná pět pracovních dní
          — V dánštině : Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage
          — V němčině : Fünf Arbeitstage gültige Lizenz
          — V estonštině : Litsents kehtib viis tööpäeva
          — V řečtině : Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες
          — V angličtině : Licence valid for five working days
          — Ve francouzštině : Certificat valable cinq jours ouvrables
          — V italštině : Titolo valido cinque giorni lavorativi
          — V lotyštině : Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas
          — V litevštině : Licencijos galioja penkias darbo dienas
          — V maďarštině : Öt munkanapig érvényes tanúsítvány
          — V maltštině : Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol
          — V nizozemštině : Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen
          — V polštině : Pozwolenie ważne pięć dni roboczych
          — V portugalštině : Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis
          — V rumunštině : Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare
          — Ve slovenštině : Licencia platí päť pracovných dní
          — Ve slovinštině : Dovoljenje velja 5 delovnih dni
          — Ve finštině : Todistus on voimassa viisi työpäivää
          — Ve švédštině : Licensen är giltig fem arbetsdagar
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Údaje uvedené v čl. 6 odst. 2
          — V bulharštině : Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).
          — Ve španělštině : Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)
          — V češtině : Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).
          — V dánštině : Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører)
          — V němčině : Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)
          — V estonštině : Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).
          — V řečtině : Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
          — V angličtině : Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued)
          — Ve francouzštině : Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)
          — V italštině : Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)
          — V lotyštině : Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).
          — V litevštině : Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).
          — V maďaršťině : A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).
          — V maltštině : Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).
          — V nizozemštině : Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)
          — V polštině : Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).
          — V portugalštině : Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)
          — V rumunštině : Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).
          — Ve slovenštině : Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie).
          — Ve slovinštině : Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).
          — Ve finštině : Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)
          — Ve švédštině : Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Bahrajn
          Egypt
          Hongkong
          Japonsko
          Kuvajt
          Malajsie
          Omán
          Filipíny
          Katar
          Rusko
          Jižní Korea
          Thajsko
          Tchaiwan
          Spojené arabské emiráty
          Jemen
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn
          Nařízení Komise (ES) č. 596/2004 (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 33) | |
          Nařízení Komise (ES) č. 1475/2004 (Úř. věst. L 271, 19.8.2004, s. 31) | |
          Nařízení Komise (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11) | Pouze článek 14 |
          Nařízení Komise (EU) č. 557/2010 (Úř. věst. L 159, 25.6.2010, s. 13) | Pouze článek 2 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VII
          Srovnávací tabulka
          Nařízení (ES) č. 596/2004 | Toto nařízení |
          Článek 1 | Článek 1 |
          Čl. 2 odst. 1, 2 a 3 | Čl. 2 odst. 1, 2 a 3 |
          Čl. 2 odst. 4 úvodní slova | Čl. 2 odst. 4 |
          Čl. 2 odst. 4 první až jedenáctá odrážka | Příloha II |
          Čl. 3 odst. 1 až 4 | Čl. 3 odst. 1 až 4 |
          Čl. 3 odst. 4a | Čl. 3 odst. 5 |
          Čl. 3 odst. 5 | Čl. 3 odst. 6 |
          Čl. 3 odst. 6 | Čl. 3 odst. 7 |
          Čl. 3 odst. 7 | Čl. 3 odst. 8 |
          Články 4 a 5 | Články 4 a 5 |
          Čl. 6 odst. 1 | Čl. 6 odst. 1 |
          Čl. 6 odst. 2 uvozovací slova | Čl. 6 odst. 2 |
          Čl. 6 odst. 2 první až jedenáctá odrážka | Příloha IV |
          Články 7 a 8 | Články 7 a 8 |
          Článek 8a | Článek 9 |
          Článek 9 | — |
          — | Článek 10 |
          Článek 10 | Článek 11 |
          Příloha I | Příloha I |
          Příloha Ia | Příloha III |
          Příloha III | Příloha V |
          Příloha IV | — |
          Příloha V | — |
          — | Příloha VI |
          — | Příloha VII |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.