Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1187/2010 ze dne 13. prosince 2010 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu glyfosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1187/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1187/2010
          ze dne 13. prosince 2010
          o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu glyfosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 9 odst. 1 a čl. 11 odst. 2, 5 a 6 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Evropskou komisí (dále jen "Komise") po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          1. POSTUP
          1.1 Platná opatření
          (1) V návaznosti na přezkumné šetření provedené v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení Rada nařízením (ES) č. 1683/2004 [2] uložila konečné antidumpingové clo z dovozu glyfosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky, v současnosti kódů KN ex29310099 a ex38089327 (dále jen "dotčený výrobek"). Toto clo bylo rozšířeno na dovoz glyfosátu odesílaného z Malajsie (ať již je prohlášen za pocházející z Malajsie, či nikoli) s výjimkou glyfosátu vyrobeného společností Crop Protection (M) Sdn. Bhd. a na dovoz glyfosátu odesílaného z Tchaj-wanu (ať již je prohlášen za pocházející z Tchaj-wanu, či nikoli) s výjimkou glyfosátu vyrobeného společností Sinon Corporation. Sazba antidumpingového cla je 29,9 %.
          (2) Rozhodnutím 2009/383/ES [3] Komise pozastavila konečné antidumpingové clo na období devíti měsíců s účinkem od 16. května 2009. Následně Rada prováděcím nařízením (EU) č. 126/2010 [4] prodloužila pozastavení o jeden rok s účinkem od 14. února 2010.
          1.2 Žádost o přezkum
          (3) Po zveřejnění oznámení o blížícím se pozbytí platnosti [5] antidumpingových opatření na dovoz glyfosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky obdržela Komise dne 29. června 2009 žádost o přezkum podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.
          (4) Žádost podala Evropská glyfosátová asociace (dále jen "žadatel") jménem výrobců představujících veškerou výrobu glyfosátu v Unii.
          (5) Žádost obsahovala zjevné důkazy o tom, že pozbytí platnosti opatření by pravděpodobně vedlo k pokračování nebo obnovení dumpingu a újmy pro výrobní odvětví Unie.
          1.3 Zahájení řízení
          (6) Po konzultaci s poradním výborem tedy Komise oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie [6] zahájila antidumpingové řízení ohledně dovozu glyfosátu v současnosti kódů KN ex29310099 a ex38089327 pocházejícího z Čínské lidové republiky do Evropské unie.
          (7) Komise o zahájení přezkumného šetření oficiálně informovala vyvážející výrobce, dotčené dovozce, zástupce z Čínské lidové republiky, zástupce uživatelů a výrobce v Unii. Zúčastněné strany dostaly možnost, aby písemně sdělily svá stanoviska a požádaly o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení.
          2. STAŽENÍ ŽÁDOSTI
          (8) Dopisem ze dne 21. září 2010 adresovaným Komisi žadatel oficiálně stáhl svou žádost.
          (9) V souladu s čl. 9 odst. 1 a čl. 11 odst. 2 základního nařízení může být řízení v případě stažení žádosti o přezkum zastaveno, ledaže by toto zastavení nebylo v zájmu Unie.
          (10) Mělo se za to, že by stávající řízení mělo být zastaveno, jelikož šetření neodhalilo žádné okolnosti, které by naznačovaly, že by zastavení řízení nebylo v zájmu Unie. Zúčastněné strany o tom byly informovány a dostaly příležitost se vyjádřit. Nebyly však vyjádřeny žádné připomínky, jež by tento názor mohly změnit.
          (11) Proto byl učiněn závěr, že řízení o přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření ohledně dovozu glyfosátu pocházejícího z Čínské lidové republiky do Unie by mělo být zastaveno a stávající opatření by měla být zrušena,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Antidumpingová opatření týkající se dovozu glyfosátu v současnosti kódů KN ex29310099 a ex38089327 pocházejícího z Čínské lidové republiky se zrušují a řízení týkající se tohoto dovozu se zastavuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. prosince 2010.
          Za Radu
          předseda
          K. Peeters
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
          [2] Úř. věst. L 303, 30.9.2004, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 20.
          [4] Úř. věst. L 40, 13.2.2010, s. 1.
          [5] Úř. věst. C 115, 20.5.2009, s. 19.
          [6] Úř. věst. C 234, 29.9.2009, s. 9.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.