Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1190/2010 ze dne 13. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1296/2009, kterým se s účinkem od 1. července 2009 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1190/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1190/2010
          ze dne 13. prosince 2010,
          kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1296/2009, kterým se s účinkem od 1. července 2009 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, a zejména na článek 12 tohoto protokolu,
          s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [1], a zejména na články 63, 64, 65 a 82 služebního řádu a přílohy VII, XI a XIII služebního řádu a čl. 20 odst. 1 a články 64, 92 a 132 pracovního řádu ostatních zaměstnanců,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozsudkem ze dne 24. listopadu 2010 ve věci C-40/10 Soudní dvůr zrušil články 2 a 4 až 18 nařízení (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009 [2]. Podle článku 266 Smlouvy je Rada povinna přijmout opatření vyplývající z tohoto rozsudku.
          (2) S cílem zaručit úředníkům a ostatním zaměstnancům Unie stejný vývoj kupní síly jako státním úředníkům členských států by odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie měly být upraveny podle ročního přezkumu z roku 2009, jak navrhuje Komise.
          (3) Nařízení (EU, Euratom) č. 1296/2009 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EU, Euratom) č. 1296/2009 se mění takto:
          1) článek 2 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          S účinkem ode dne 1. července 2009 se v článku 66 služebního řádu tabulka základních měsíčních platů použitelná pro účely vyměření odměn a důchodů nahrazuje tímto:
          1.7.2009 | STUPEŇ |
          PLATOVÁ TŘÍDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
          16 | 16902,14 | 17612,39 | 18352,49 | | |
          15 | 14938,67 | 15566,42 | 16220,54 | 16671,82 | 16902,14 |
          14 | 13203,29 | 13758,11 | 14336,24 | 14735,10 | 14938,67 |
          13 | 11669,50 | 12159,87 | 12670,85 | 13023,37 | 13203,29 |
          12 | 10313,89 | 10747,30 | 11198,91 | 11510,48 | 11669,50 |
          11 | 9115,76 | 9498,82 | 9897,97 | 10173,34 | 10313,89 |
          10 | 8056,81 | 8395,37 | 8748,15 | 8991,54 | 9115,76 |
          9 | 7120,87 | 7420,10 | 7731,90 | 7947,02 | 8056,81 |
          8 | 6293,66 | 6558,13 | 6833,71 | 7023,84 | 7120,87 |
          7 | 5562,55 | 5796,29 | 6039,86 | 6207,90 | 6293,66 |
          6 | 4916,36 | 5122,95 | 5338,23 | 5486,75 | 5562,55 |
          5 | 4345,24 | 4527,84 | 4718,10 | 4849,37 | 4916,36 |
          4 | 3840,47 | 4001,85 | 4170,01 | 4286,03 | 4345,24 |
          3 | 3394,33 | 3536,97 | 3685,60 | 3788,13 | 3840,47 |
          2 | 3000,02 | 3126,09 | 3257,45 | 3348,08 | 3394,33 |
          1 | 2651,52 | 2762,94 | 2879,04 | 2959,14 | 3000,02." |
          2) články 4 až 17 se nahrazují tímto:
          "Článek 4
          S účinkem ode dne 1. července 2009 činí příspěvek na rodičovskou dovolenou stanovený v čl. 42a druhém a třetím pododstavci služebního řádu 910,82 EUR a 1214,42 EUR pro rodiče samoživitele.
          Článek 5
          S účinkem ode dne 1. července 2009 činí základní příspěvek na domácnost stanovený v čl. 1 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 170,35 EUR.
          S účinkem ode dne 1. července 2009 činí příspěvek na vyživované dítě stanovený v čl. 2 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 372,24 EUR.
          S účinkem ode dne 1. července 2009 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 252,56 EUR.
          S účinkem ode dne 1. července 2009 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 2 přílohy VII služebního řádu 90,93 EUR.
          S účinkem ode dne 1. července 2009 činí minimální částka pro příspěvek za práci v zahraničí stanovená v článku 69 a v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci přílohy VII služebního řádu 504,89 EUR.
          S účinkem ode dne 14. července 2009 činí příspěvek za práci v zahraničí stanovený v článku 134 pracovního řádu ostatních zaměstnanců 362,95 EUR.
          Článek 6
          S účinkem ode dne 1. ledna 2010 se příspěvek na cestovné za kilometr stanovený v čl. 8 odst. 2 přílohy VII služebního řádu upravuje takto:
          0 EUR za každý kilometr | od 0 do 200 km |
          0,3786 EUR za každý kilometr | od 201 do 1000 km |
          0,6310 EUR za každý kilometr | od 1001 do 2000 km |
          0,3786 EUR za každý kilometr | od 2001 do 3000 km |
          0,1261 EUR za každý kilometr | od 3001 do 4000 km |
          0,0608 EUR za každý kilometr | od 4001 do 10000 km |
          0 EUR za každý kilometr | nad 10000 km. |
          K uvedenému příspěvku na cestovné za kilometr se připočítá doplňkový paušální příspěvek:
          - 189,29 EUR, je-li vzdálenost po železnici mezi místem výkonu služebních povinností a místem původu od 725 km do 1450 km,
          - 378,55 EUR, je-li vzdálenost po železnici mezi místem výkonu služebních povinností a místem původu rovna nebo větší než 1450 km.
          Článek 7
          S účinkem ode dne 1. července 2009 činí denní příspěvek stanovený v čl. 10 odst. 1 přílohy VII služebního řádu:
          - 39,13 EUR pro úředníka, který má nárok na příspěvek na domácnost,
          - 31,55 EUR pro úředníka, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.
          Článek 8
          S účinkem ode dne 1. července 2009 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanovená v čl. 24 odst. 3 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:
          - 1113,88 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,
          - 662,31 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.
          Článek 9
          S účinkem ode dne 1. července 2009 činí dolní hranice pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 28a odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců 1335,85 EUR a horní hranice 2671,72 EUR a paušální srážka činí 1214,42 EUR.
          Článek 10
          S účinkem ode dne 1. července 2009 se tabulka základních měsíčních platů v článku 93 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:
          FUNKČNÍ SKUPINA | 1.7.2009 | STUPEŇ |
          PLATOVÁ TŘÍDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
          IV | 18 | 5826,60 | 5947,77 | 6071,45 | 6197,71 | 6326,60 | 6458,17 | 6592,47 |
          17 | 5149,70 | 5256,79 | 5366,11 | 5477,70 | 5591,61 | 5707,90 | 5826,60 |
          16 | 4551,44 | 4646,09 | 4742,71 | 4841,34 | 4942,01 | 5044,79 | 5149,70 |
          15 | 4022,68 | 4106,33 | 4191,73 | 4278,90 | 4367,88 | 4458,72 | 4551,44 |
          14 | 3555,35 | 3629,29 | 3704,76 | 3781,80 | 3860,45 | 3940,73 | 4022,68 |
          13 | 3142,31 | 3207,66 | 3274,36 | 3342,46 | 3411,96 | 3482,92 | 3555,35 |
          III | 12 | 4022,61 | 4106,26 | 4191,65 | 4278,81 | 4367,79 | 4458,61 | 4551,33 |
          11 | 3555,31 | 3629,24 | 3704,71 | 3781,75 | 3860,39 | 3940,66 | 4022,61 |
          10 | 3142,29 | 3207,64 | 3274,34 | 3342,43 | 3411,93 | 3482,88 | 3555,31 |
          9 | 2777,26 | 2835,01 | 2893,97 | 2954,14 | 3015,57 | 3078,28 | 3142,29 |
          8 | 2454,63 | 2505,67 | 2557,78 | 2610,97 | 2665,26 | 2720,68 | 2777,26 |
          II | 7 | 2777,20 | 2834,96 | 2893,93 | 2954,12 | 3015,56 | 3078,28 | 3142,31 |
          6 | 2454,51 | 2505,56 | 2557,68 | 2610,87 | 2665,18 | 2720,61 | 2777,20 |
          5 | 2169,32 | 2214,44 | 2260,50 | 2307,51 | 2355,51 | 2404,50 | 2454,51 |
          4 | 1917,26 | 1957,14 | 1997,84 | 2039,40 | 2081,82 | 2125,12 | 2169,32 |
          I | 3 | 2361,91 | 2410,93 | 2460,97 | 2512,05 | 2564,18 | 2617,40 | 2671,72 |
          2 | 2088,03 | 2131,37 | 2175,60 | 2220,76 | 2266,85 | 2313,89 | 2361,91 |
          1 | 1845,91 | 1884,22 | 1923,33 | 1963,24 | 2003,99 | 2045,58 | 2088,03 |
          Článek 11
          S účinkem ode dne 1. července 2009 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanovená v článku 94 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:
          - 837,82 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,
          - 496,72 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.
          Článek 12
          S účinkem ode dne 1. července 2009 činí dolní hranice pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 96 odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců 1001,90 EUR a horní hranice 2003,78 EUR a paušální srážka činí 910,82 EUR.
          S účinkem ode dne 14. července 2009 činí dolní hranice pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 136 pracovního řádu ostatních zaměstnanců 881,45 EUR a horní hranice 2074,00 EUR.
          Článek 13
          S účinkem ode dne 1. července 2009 činí příspěvky za práci na směny stanovené v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 [***] 381,79 EUR, 576,26 EUR, 630,06 EUR a 858,98 EUR.
          Článek 14
          S účinkem ode dne 1. července 2009 se na částky uvedené v článku 4 nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 [****] použije opravný koeficient 5,511255.
          Článek 15
          S účinkem ode dne 1. července 2009 se tabulka v čl. 8 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu nahrazuje tímto:
          1.7.2009 | STUPEŇ |
          PLATOVÁ TŘÍDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
          16 | 16902,14 | 17612,39 | 18352,49 | 18352,49 | 18352,49 | 18352,49 | | |
          15 | 14938,67 | 15566,42 | 16220,54 | 16671,82 | 16902,14 | 17612,39 | | |
          14 | 13203,29 | 13758,11 | 14336,24 | 14735,10 | 14938,67 | 15566,42 | 16220,54 | 16902,14 |
          13 | 11669,50 | 12159,87 | 12670,85 | 13023,37 | 13203,29 | | | |
          12 | 10313,89 | 10747,30 | 11198,91 | 11510,48 | 11669,50 | 12159,87 | 12670,85 | 13203,29 |
          11 | 9115,76 | 9498,82 | 9897,97 | 10173,34 | 10313,89 | 10747,30 | 11198,91 | 11669,50 |
          10 | 8056,81 | 8395,37 | 8748,15 | 8991,54 | 9115,76 | 9498,82 | 9897,97 | 10313,89 |
          9 | 7120,87 | 7420,10 | 7731,90 | 7947,02 | 8056,81 | | | |
          8 | 6293,66 | 6558,13 | 6833,71 | 7023,84 | 7120,87 | 7420,10 | 7731,90 | 8056,81 |
          7 | 5562,55 | 5796,29 | 6039,86 | 6207,90 | 6293,66 | 6558,13 | 6833,71 | 7120,87 |
          6 | 4916,36 | 5122,95 | 5338,23 | 5486,75 | 5562,55 | 5796,29 | 6039,86 | 6293,66 |
          5 | 4345,24 | 4527,84 | 4718,10 | 4849,37 | 4916,36 | 5122,95 | 5338,23 | 5562,55 |
          4 | 3840,47 | 4001,85 | 4170,01 | 4286,03 | 4345,24 | 4527,84 | 4718,10 | 4916,36 |
          3 | 3394,33 | 3536,97 | 3685,60 | 3788,13 | 3840,47 | 4001,85 | 4170,01 | 4345,24 |
          2 | 3000,02 | 3126,09 | 3257,45 | 3348,08 | 3394,33 | 3536,97 | 3685,60 | 3840,47 |
          1 | 2651,52 | 2762,94 | 2879,04 | 2959,14 | 3000,02 | | | |
          Článek 16
          S účinkem ode dne 1. července 2009 pro účely uplatňování čl. 18 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu činí částka paušálního příspěvku uvedená v článku 4a přílohy VII služebního řádu platného do 1. května 2004:
          - 131,71 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C4 nebo C5,
          - 201,94 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C1, C2 nebo C3.
          Článek 17
          S účinkem ode dne 14. července 2009 se sazby základních měsíčních platů v článku 133 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazují tímto:
          Platová třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
          Základní plat při plném pracovním úvazku | 1679,08 | 1956,12 | 2120,85 | 2299,45 | 2493,09 | 2703,03 | 2930,66 |
          Platová třída | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
          Základní plat při plném pracovním úvazku | 3177,45 | 3445,03 | 3735,14 | 4049,67 | 4390,70 | 4760,44 | 5161,33 |
          Platová třída | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
          Základní plat při plném pracovním úvazku | 5595,96 | 6067,21 | 6578,13 | 7132,08 | 7732,68 | | |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. prosince 2010.
          Za Radu
          předseda
          K. Peeters
          [1] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 10.
          [***] Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny (Úř. věst. L 38, 13.2.1976, s. 1).
          [****] Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8)."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.