Nařízení Komise (EU) č. 1193/2010 ze dne 16. prosince 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Maine-Anjou (CHOP)]

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1193/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1193/2010
          ze dne 16. prosince 2010
          o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Maine-Anjou (CHOP)]
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla žádost Francie o zápis názvu "Maine-Anjou" do rejstříku zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie [2].
          (2) Itálie podala v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 510/2006 proti zápisu námitku. Tato námitka byla shledána přípustnou podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.
          (3) Námitka se týkala nedodržení podmínek uvedených v článku 2 nařízení (ES) č. 510/2006, zejména pokud jde o souvislost mezi zemědělskou oblastí a jakostí produktu. V námitce se rovněž uvádělo, že zápis dotčeného názvu by nebyl v souladu s ustanoveními čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006, zejména s ohledem na rozpor mezi názvem, který má být zapsán, a názvem plemene zvířat, totiž Maine-Anjou.
          (4) Námitka se rovněž týkala ustanovení čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 510/2006, konkrétně zapsaného názvu "Bœuf du Maine", který je částečně homonymní.
          (5) Dopisem ze dne 9. července 2009 Komise vyzvala Francii a Itálii k hledání vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy.
          (6) Po provedení konzultací Francie informovala Komisi dopisem ze dne 5. února 2010, že strany dosáhly dohody. Kromě toho údaje zveřejněné podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zůstaly beze změny.
          (7) Podle čl. 7 odst. 5 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 510/2006 je tedy třeba název "Maine-Anjou" předložený Francií zapsat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.
          [2] Úř. věst. C 307, 2.12.2008, s. 11.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:
          1.1 Čerstvé maso (a droby)
          FRANCIE
          Maine-Anjou (CHOP)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.